Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking Postmortale orgaanuitname NTS - TB/REG-22630-01
Ondertekeningsdatum:13-10-2021Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, aanhef en onderdelen b en d, 52, aanhef en onderdeel e, en 53, aanhef en onderdeel b, van de Wmg,

 

besloten dat:

dat rechtsgeldig

 

door:

De Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) te Leiden

 

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1

 

in rekening mag worden gebracht:

de navolgende prestatiecode met bijbehorende prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief:

Prestatiecode

Prestatiebeschrijving

Tarief

 

 

Na transplantatie (organen)

 

L018

Een orgaanuitname (nier, lever, hart, long, hartlong of pancreas) van een postmortale donor.

€ 14.019 

 

Bovengenoemde code en omschrijving van de prestatie vormen gezamenlijk een prestatiebeschrijving als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wmg.

Bovengenoemd tarief is een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wmg.

 

Voorgaande tariefbeschikking vervalt

De (voorgaande) prestatie- en tariefbeschikking ‘Postmortale orgaanuitname NTS’, met kenmerk TB/REG-21653-01, welke op 1 januari 2021 in werking trad, vervalt van rechtswege op 1 januari 2022.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vervalt op 1 januari 2023.

 

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking ‘Postmortale orgaanuitname NTS’.

 

Bezwaar

Ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Awb kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.

 

Het bezwaar kan per post, per fax of, indien in uw geval van toepassing, via het webportaal Toegang (https://toegang.nza.nl) ingediend worden (dus niet via e-mail). In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J. Rijneveld,

Unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

Inhoudelijk is deze tariefbeschikking ten opzichte van de tot 1 januari 2022 geldende beschikking (TB/REG-21653-01) nauwelijks gewijzigd. Wel is het (vaste) tarief aanzienlijk hoger dan dat van vorig jaar. Verderop in deze toelichting wordt daar nader op ingegaan.    

 

De al in de vorige beschikking doorgevoerde wijziging waarmee het aantal prestaties was teruggebracht tot één, blijft ook in de voorliggende, nieuwe tariefbeschikking van kracht.

 

Deze prestatie kan (uitsluitend) door de NTS in rekening worden gebracht bij een succesvolle transplantatie van een postmortaal uitgenomen orgaan (nier, lever, hart, long, hartlong of pancreas). De opsomming van organen is limitatief. De prestatie is dus afgebakend tot de transplantatie van één van de genoemde organen. Er zijn geen andere zorgaanbieders die deze prestatie in rekening mogen brengen. De NTS brengt deze prestatie in rekening bij de zorgverzekeraar van de ontvanger van het postmortaal uitgenomen orgaan (dus niet bij de zorgverzekeraar van de donor).

 

Het tarief van deze prestatie is in de huidige beschikking opnieuw bepaald. Dit tarief is dekkend voor de kosten in de transplantatieketen met betrekking tot transplantatiecoördinatie, transport, postmortale kosten in het ziekenhuis van de donor en typeringen van het donororgaan. Nieuw ten opzichte van 2021 is dat ook de vaste kosten voor de (niet regionale) perfusie van postmortale levers en longen onderdeel zijn van deze kosten in de transplantatieketen, zoals ook beschreven in de brief ‘Perfusie 2022 – 2026’ van het ministerie van VWS, d.d. 29 juli 2021 met kenmerk 3234590-1013313-GMT (Bijlage 1), aan de betrokken partijen. Als gevolg hiervan is het (vaste) tarief behorend bij deze prestatie verhoogd: € 8.819,00 in 2021 versus € 14.019,00 in 2022.

 

Bovenstaande wijzigingen zijn conform de afspraken en overeengekomen procedure tussen alle direct betrokken partijen, te weten het ministerie van VWS, de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook het aan deze prestatie gekoppelde tarief is op basis hiervan tot stand gekomen. In dit verband verwijzen wij naar de brief d.d. 16 augustus 2021, met kenmerk 2376159-1010596-GMT, van het ministerie van VWS aan de NZa (Bijlage 2).  

 

Vóór 1 januari 2022 zal de NZa haar beleid rondom de bekostiging van postmortale orgaanuitname nog vastleggen in een beleidsregel.

Naar boven