Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2022 BR/REG - 22131a
Vaststellingsdatum:12-10-2021Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid tot het toekennen van een beschikbaarheidbijdrage als bedoeld in artikel 56a van de Wmg.

Op grond van artikel 56a, tweede lid, onder a, van de Wmg geeft de NZa op aanvraag toepassing aan artikel 56a, eerste tot en met negende lid, van de Wmg. Gelet op artikel 59, aanhef en onder e, van de Wmg, heeft de minister van VWS, ten behoeve van de vervolgopleidingen tot (medisch) specialist als bedoeld in artikel 1, tweede lid van deze beleidsregel, een vijftal aanwijzingen op grond van artikel 7 van de Wmg aan de NZa gegeven. Deze aanwijzingen dateren van 17 september 2012, 17 oktober 2013, 6 juli 2016, 26 juni 2018 en 6 juli 2020 en hebben respectievelijk als kenmerk MC-U-3131142, 132010-106827-MC, 984591-152516-MC,1355023-177350-PZo en 1713658-207569-PZo. Deze aanwijzingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 20041, 30705, 36918, 37253 en 37007.

Gelet op artikel 59, aanhef en onder e, van de Wmg, heeft de minister van VWS, ten behoeve van de ziekenhuisopleidingen als bedoeld in artikel 1.3 van deze beleidsregel, een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg aan de NZa gegeven. Deze aanwijzing dateert van 28 juni 2013 en heeft als kenmerk 125996-105636-MC.

Gelet op artikel 59, aanhef en onder e, van de Wmg heeft de minister van VWS, ten behoeve van de medische opleidingen tot sportarts, klinisch neuropsycholoog en arts voor verstandelijk gehandicapten, een aanwijzing op grond van artikel 7 Wmg aan de NZa gegeven. Deze aanwijzing dateert van 30 juni 2015 en heeft als kenmerk 776201-137544-MC.

Op de beschikbaarheidbijdrage zijn titel 4.2 ('subsidies') en 4.4 ('bestuursrechtelijke geldschulden') van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG van toepassing. De beschikbaarheidbijdrage wordt beschikbaar gesteld uit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz).

1 Artikel 1 Begripsbepalingen


In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

1.1 Medische (vervolg) opleidingen

De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën:

 • Vervolgopleidingen tot (medisch) specialist;

 • Ziekenhuisopleidingen.

1.2 Vervolgopleidingen tot (medisch) specialist


De vervolgopleidingen tot (medisch) specialist zijn:

 1. De 28 erkende medisch specialismen: anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, keel-neus-oorheelkunde, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie, longziekten en tuberculose, maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde1, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde en urologie;

 2. De technische zorg specialismen: klinische chemie, klinische fysica en ziekenhuisfarmacie;

 3. De tandheelkundige specialismen: orthodontie en kaakchirurgie;

 4. De overige specialismen: arts voor verstandelijk gehandicapten, SEH-arts, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en verslavingsarts;

 5. Gezondheidszorgpsycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut;

 6. Verpleegkundig specialist in de ggz.

1.3 Ziekenhuisopleidingen


De vervolgopleidingen tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel zijn:

 1. Deskundige infectiepreventie, gipsverbandmeester en gespecialiseerd verpleegkundigen, te weten: IC-verpleegkundige, IC-neonatologieverpleegkundige, IC-kinderverpleegkundige, kinderverpleegkundige, dialyseverpleegkundige, oncologieverpleegkundige2, SEH-verpleegkundige en obstetrie-verpleegkundige;

 2. Operatieassistent, anesthesiemedewerker, radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant en klinisch perfusionist.

1.4 Opleidende zorgaanbieder


De zorgaanbieder die door de daartoe bevoegde instantie is erkend voor het verzorgen van een (deel van een) (medische) vervolgopleiding.

1.5 Beschikbaarheidbijdrage


Bijdrage als bedoeld in artikel 56a Wmg.

1.6 Subsidiabele opleidingsplaats


Een opleidingsplaats die in aanmerking komt voor een subsidie.

1.7 Minister


Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

1.8 Fte


Full time equivalent (voltijdse plaats).

1.9 Startmoment van de opleiding


Het startmoment van de opleiding is dat moment waarop de (medisch) specialist in opleiding met zijn opleiding begint.

1.10 Jaar t


Jaar t is het lopende subsidiejaar waarin de opleiding plaatsvindt.

1.11 Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa


Het Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa omschrijft de uniformeprocedure die gehanteerd wordt ten aanzien van de verstrekking van alle beschikbaarheidbijdragen door de NZa. Dit kader is ook van toepassing op de beschikbaarheidbijdrage voor de (medische) vervolgopleidingen. In enkele gevallen geldt een uitzondering op de uniforme procedure. Deze uitzondering staat dan omschreven in deze beleidsregel.

Begripsbepalingen vervolgopleiding tot (medisch) specialist

Artikel 1.12 tot en met 1.23 beschrijven de begripsbepalingen die van toepassing zijn op de vervolgopleidingen tot (medisch) specialist zoals genoemd in artikel 1.2.

1.12 Opleidingen met een vooropleiding

 1. Om de opleidingen longziekten en tuberculose, maag-, darm- en leverziekten, cardiologie, klinische geriatrie of reumatologie te mogen volgen, dient de (medisch) specialist in opleiding tevens de vooropleiding interne geneeskunde te volgen.

 2. Om de opleidingen orthopedie, urologie en plastische chirurgie te mogen volgen, dient de (medisch) specialist in opleiding tevens de vooropleiding heelkunde te volgen.

1.13 Instroomplaats

Opleidingsplaats voor (medisch) specialist in opleiding die:

 1. In het jaar t met een vervolgopleiding tot (medisch) specialist begint op een subsidiabele opleidingsplaats, of;

 2. Voorafgaand aan het jaar t met een vervolgopleiding tot (medisch) specialist is begonnen op een niet-subsidiabele opleidingsplaats, maar in jaar t alsnog op een subsidiabele instroomplaats de opleiding vervolgt.

1.14 Doorstroomplaats

Opleidingsplaats voor (medisch) specialist in opleiding die:

 1. In een eerder jaar met een vervolgopleiding tot (medisch) specialist is begonnen op een subsidiabele instroomplaats of;

 2. In het jaar t met een vervolgopleiding tot (medisch) specialist is begonnen op een subsidiabele instroomplaats en om inhoudelijke redenen in jaar t doorstroomt naar een andere opleidende zorgaanbieder.

1.15 Instroomjaar


Het kalenderjaar (jaar t) waarin de (medisch) specialist in opleiding start met de opleiding op een subsidiabele opleidingsplaats.

1.16 Boventallige (medisch) specialist in opleiding


Een boventallige (medisch) specialist in opleiding is iemand die wordt opgeleid voor eigen rekening, voor rekening van de opleidende zorgaanbieder of voor rekening van derden. Deze (medisch) specialist in opleiding is niet subsidiabel en de zorgaanbieder kan voor deze (medisch) specialist in opleiding geen beschikbaarheidbijdrage ontvangen.

1.17 Registratiecommissies voor medische specialismen


De registratiecommissies voor medische specialismen zijn:

 1. Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG);

 2. Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF);

 3. Specialisten Registratiecommissie (SRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP);

 4. Registratiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC);

 5. Registratiecommissie Tandheelkundig Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT);

 6. Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt);

 7. Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) van de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

1.18 Erkennende opleidingsinstituten voor medische specialismen


De opleidingsinstituten zijn instituten die erkenningen afgeven aan opleidende zorgaanbieders voor het verzorgen van opleidingen als genoemd in artikel 1.2.

 1. De RGS van de KNMG geeft erkenningen af aan opleidende zorgaanbieders voor het verzorgen van opleidingen als genoemd in artikel 1.2 sub a en d.

 2. De Stichting OKF geeft erkenningen af aan opleidende zorgaanbieders voor het verzorgen van de opleiding als genoemd in artikel 1.2 sub b, klinische fysica.

 3. De SRC van de KNMP geeft erkenningen af aan de opleidende zorgaanbieders voor het verzorgen van de opleiding als genoemd in artikel 1.2 sub b, ziekenhuisfarmacie.

 4. De Registratiecommissie van de NVKC geeft erkenningen af aan opleidende zorgaanbieders voor het verzorgen van de opleiding als genoemd in artikel 1.2 sub b, klinische chemie.

 5. De RTS van de KNMT geeft erkenningen af aan opleidende zorgaanbieders voor het verzorgen van opleidingen als genoemd in artikel 1.2 sub c.

1.19 Erkennende opleidingsinstituten voor ggz-opleidingen

 1. De daartoe bevoegde instantie geeft erkenningen af aan de opleidende zorgaanbieders voor het verzorgen van opleidingen als genoemd in artikel 1.2 sub e.

 2. De RSV van V&VN geeft erkenningen af aan opleidende zorgaanbieders voor het verzorgen van de opleiding als genoemd in artikel 1.2 sub f.

1.20 Werkgevers voor specifieke opleidingen


Voor enkele opleidingen geldt dat de (medisch) specialist in opleiding niet in dienst is bij een opleidende zorgaanbieder, maar bij een stichting die verantwoordelijk is voor het gehele proces van de beschikbaarheidbijdrage en financiering van de opleiding. Deze wordt in deze beleidsregel beschouwd als opleidende zorgaanbieder en is verantwoordelijk voor het gehele proces van aanvragen van de beschikbaarheidbijdrage en financiering van deze opleidingen.

Deze stichtingen zijn:

 1. De SBOH. De SBOH is de werkgever van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en verslavingsartsen in opleiding3.

 2. De Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS). De SBOS is de werkgever van sportartsen in opleiding.

1.21 Opleidingsoverzicht


Overzicht uit het opleidingsregister van de per opleiding tot (medisch) specialist gerealiseerde opleidingsplaatsen per opleidende zorgaanbieder, uitgesplitst naar instroomplaatsen (medisch) specialist en doorstroomplaatsen (medisch) specialist.

1.22 Gerealiseerde opleidingsplaats


Het aantal uren dat de (medisch) specialist in opleiding feitelijk heeft besteed aan zijn opleiding. Hierbij gaan wij uit van de berekening zoals genoemd in artikel 4.3.

1.23 Verdeelplan


Overzicht van de verdeling van het maximaal aantal instroomplaatsen en bijbehorende fte voor de vervolgopleidingen tot (medisch) specialist per specialisme per opleidende zorgaanbieder, zoals dat is opgesteld door de Minister.

Begripsbepalingen ziekenhuisopleidingen

In de artikelen 1.24 tot en met 1.28 zijn de begripsbepalingen beschreven die van toepassing zijn op de ziekenhuisopleidingen als genoemd in artikel 1.3.

1.24 Instroomplaats


Opleidingsplaats voor een natuurlijk persoon die voor de eerste keer aanvangt met een volledige ziekenhuisopleiding bij een opleidende zorgaanbieder.

1.25 Gediplomeerde


Natuurlijk persoon die met goed gevolg een volledige ziekenhuisopleiding heeft voltooid bij een erkende opleidende zorgaanbieder en een diploma heeft van het CZO. Dit betreft alle ziekenhuisopleidingen.

1.26 Registratiecommissie voor ziekenhuisopleidingen


De registratiecommissie voor ziekenhuisopleidingen is het College Zorg Opleidingen (CZO).

1.27 Erkennend opleidingsinstituut voor ziekenhuisopleidingen


Het CZO geeft erkenningen af aan opleidende zorgaanbieders voor het verzorgen van ziekenhuisopleidingen als genoemd in artikel 1.3.

1.28 Opleidingsopgave van CZO

De NZa ontvangt van het CZO een opgave van het gerealiseerde aantal ingestroomde en gediplomeerde personen in jaar t uitgesplitst naar ziekenhuisopleidingen en door het CZO erkende zorgaanbieders.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze zorgaanbieders in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage voor de bekostiging van (medische) vervolgopleidingen en op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheden om deze beschikbaarheidbijdrage toe te kennen.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op het door een zorgaanbieder beschikbaar hebben van (medische) vervolgopleidingen als bedoeld in artikel 2 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG, juncto onderdeel B, onder 1, sub a, b en c van de bijlage.

Artikel 4 Algemeen

4.1

De NZa verstrekt de beschikbaarheidbijdrage aan opleidende zorgaanbieders ter vergoeding van de kosten die de zorgaanbieder daadwerkelijk maakt voor het verzorgen van (medische) vervolgopleidingen, als bedoeld in artikel 2 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG, juncto onderdeel B, onder 1, sub a, b en c van de bijlage.

4.2

De NZa verstrekt uitsluitend beschikbaarheidbijdragen aan opleidende zorgaanbieders die door een registratiecommissie als genoemd in artikel 1.17, de opleidingsinstituten als genoemd in artikel 1.18 en 1.19 of het CZO als genoemd in artikel 1.26, erkend zijn om een (medische) vervolgopleiding te verzorgen.

4.3 Berekening aantal gerealiseerde fte

De berekening van de realisatie per (medisch) specialist in opleiding (in fte) vindt plaats volgens de volgende formule:

Aantal uren opleiding volgens de personeels of salarisadministratie van de zorgaanbieder' gedeeld door 'uren reguliere werkweek overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling.

De collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling wordt gehanteerd van de opleidende zorgaanbieder waar de (medisch) specialist in opleiding zijn formeel dienstverband heeft. Het aantal uren dat voor één persoon wordt ingevoerd in de aanvraag mag nooit leiden tot een realisatie hoger dan 1 fte.

Boventallige (medisch) specialisten in opleiding, zoals beschreven in artikel 1.16, komen niet in aanmerking voor een beschikbaarheidbijdrage en mogen niet in de berekening van de realisatie worden meegenomen.

In de toelichting van deze beleidsregel worden een aantal rekenvoorbeelden gegeven van hoe het aantal gerealiseerde fte moet worden berekend.

Maximum fte in opleiding voor ggz-opleidingen conform het opleidingsregister

Voor een aantal opleidingen in de ggz bestaat een maximum aantal uren dat een opleideling in opleiding mag zijn per week. Het aantal gerealiseerde fte per opleideling mag niet boven dit maximum uitkomen. Een opleideling mag voor meer uren dan het maximum in dienst zijn bij de opleidende zorgaanbieder, maar deze zorgaanbieder mag voor de uren boven het maximum geen beschikbaarheidbijdrage ontvangen.

 • Voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog geldt een maximum van 36 opleidingsuren per week (1 fte).

 • Voor de opleiding tot klinisch psycholoog geldt een maximum van 27 opleidingsuren per werkweek (0,75 fte).

 • Voor de opleiding tot klinisch neuropsycholoog geldt een maximum van 27 opleidingsuren per werkweek (0,75 fte).

 • Voor de opleiding tot psychotherapeut geldt een maximum van 18 opleidingsuren per werkweek (0,50 fte).

 • Voor de opleiding tot verpleegkundig specialist in de ggz geldt een maximum van 36 opleidingsuren per werkweek (1 fte).

4.4

De NZa beoordeelt de ontvangen aanvragen aan de criteria gesteld in deze beleidsregel en het 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa'.

4.5

In aanvulling op het 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa' gelden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen ten aanzien van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen:

 1. De opleidende zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het juist en tijdig laten registreren van de opleidingsgegevens van de (medisch) specialist in opleiding bij desbetreffende registratiecommissie, zoals genoemd in artikel 1.17 of het CZO als genoemd in artikel 1.26.

 2. Het is van belang dat de opleidende zorgaanbieder uiterlijk 31 december van het subsidiejaar (jaar t) een opleideling koppelt aan een toegekende instroomplaats in het opleidingsregister van de desbetreffende registratiecommissie. Als een opleideling uiterlijk 31 december van het subsidiejaar niet is gekoppeld aan een instroomplaats, dan ontvangt de zorgaanbieder voor dat subsidiejaar geen beschikbaarheidbijdrage voor deze instromer.
  De zorgaanbieder kan voor deze opleideling wel een doorstroomsubsidie voor jaar t+1 aanvragen als de opleideling door de registratiecommissie in jaar t+1 als doorstromer wordt aangemerkt. De situatie kan zich voordoen dat een zorgaanbieder een afwijzing ontvangt op zijn aanvraag tot verlening voor jaar t+1, omdat de zorgaanbieder alleen één doorstromer in opleiding heeft die niet tijdig als instromer is gekoppeld in jaar t. In afwijking van artikel 5.1.3 van het 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa' kan de NZa in deze situatie de beschikbaarheidbijdrage voor jaar t+1 vaststellen zonder dat er voorafgaand een verleningsbeschikking is afgegeven.
  Voor de ziekenhuisopleidingen geldt het volgende:
  Het is van belang dat de opleidende zorgaanbieder de opleideling registreert in het Opleidingsregister van het CZO. Voor de ziekenhuisopleidingen waar zowel beschikbaarheidbijdrage voor instromers als gediplomeerden kan worden aangevraagd, is het volgende van toepassing: De opleideling dient uiterlijk 31 december van het instroomjaar geregistreerd te staan bij het CZO. Als een opleideling niet op 31 december van het instroomjaar is geregistreerd bij het CZO, dan ontvangt de zorgaanbieder geen beschikbaarheidbijdrage voor deze instromer. De zorgaanbieder kan voor deze opleideling nog wel een beschikbaarheidbijdrage voor diplomering ontvangen als registratie in het Opleidingsregister alsnog plaatsvindt en de diplomering uiterlijk 31 december van het jaar van diplomering is aangevraagd bij het CZO. Voor de ziekenhuisopleidingen waar alleen beschikbaarheidbijdrage per gediplomeerde kan worden aangevraagd, is het volgende van toepassing: de zorgaanbieder moet uiterlijk 31 december van het jaar van diplomering het diploma hebben aangevraagd bij het CZO.

 3. Substitutie van toegewezen fte's tussen soorten opleidingen en substitutie van fte's tussen de categorieën instroom en doorstroom is niet mogelijk.

 4. Het is toegestaan dat opleidelingen met een vooropleiding tijdens de opleiding overstappen naar een ander specialisme met dezelfde vooropleiding, mits uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar het opleidingsschema volledig is goedgekeurd door desbetreffende registratiecommissie en dit is opgenomen in het opleidingsregister van desbetreffende registratiecommissie.

 5. Er wordt geen beschikbaarheidbijdrage verstrekt voor (medisch) specialisten in opleiding die zijn ingestroomd voor eigen rekening, voor rekening van de opleidende zorgaanbieder of voor rekening van derden. Er wordt ook geen beschikbaarheidbijdrage verstrekt voor deze (medisch) specialisten in opleiding in latere jaren. Uitzondering op dit laatste vormt de (medisch) specialist in opleiding die later instroomt op een instroomplaats die in het verdeelplan is toegewezen aan de opleidende zorgaanbieder.

 6. De beschikbaarheidbijdrage wordt uitsluitend verstrekt indien voor diezelfde kosten niet reeds op grond van een andere subsidieregeling subsidie wordt aangevraagd en toegekend.

 7. De beschikbaarheidbijdrage wordt, met inachtneming van het aantal subsidiabele opleidingsplaatsen per opleiding, alleen verstrekt aan de opleidende zorgaanbieder bij wie de (medisch) specialist in opleiding volgens de desbetreffende registratiecommissie geregistreerd staat.

 8. Niet-gerealiseerde instroom, als vastgelegd in het verdeelplan, van beroepsbeoefenaren in opleiding kan niet worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar.

 9. Bij de bepaling van het gerealiseerde aantal opleidingsplaatsen dient rekening te worden gehouden met het startmoment en de einddatum van de opleiding en met deeltijdarbeid zoals vermeld in de (leer)-arbeidsovereenkomst.

 10. De opleidende zorgaanbieder doet direct schriftelijk mededeling aan de NZa wanneer een opleidingserkenning wordt ingetrokken of van andere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor (een beslissing tot intrekking van) de beschikbaarheidbijdrage, zoals een fusie of een faillissement. Daarbij worden relevante stukken overlegd.

4.6 Faillissementen

Als de rechtbank het faillissement van een zorgaanbieder heeft uitgesproken en een curator heeft aangesteld, dient de curator de aanvraag tot vaststelling namens de failliete zorgaanbieder in. Dit doet de curator voor de subsidiejaren waarvoor de failliete zorgaanbieder nog geen vaststelling heeft ingediend, maar wel een verleningsbeschikking heeft ontvangen. De curator handelt daarbij volgens de voorschriften en voorwaarden uit deze beleidsregel en het 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa'.

Als een failliete zorgaanbieder een aanvraag indient voor de verlening van de beschikbaarheidbijdrage, neemt de NZa deze aanvraag niet in behandeling. Als het faillissement vóór 1 januari van jaar t wordt uitgesproken en de verleningsbeschikking voor jaar t reeds door de NZa is afgegeven, kan de NZa de verleningsbeschikking intrekken en de uitgekeerde voorschotten terugvorderen. Er is dan immers vanwege het faillissement niet opgeleid in jaar t.

4.7 Fusie en overname

Als een juridische fusie tussen of overname van opleidende zorgaanbieders op 1 januari van jaar t plaatsvindt, gaat de NZa in jaar t uit van de gefuseerde zorgaanbieder. De gefuseerde zorgaanbieder dient voor zowel de verlening als de vaststelling van jaar t één aanvraag in op het NZa-nummer van de gefuseerde zorgaanbieder. De NZa geeft op basis van deze aanvraag voor zowel de verlening als de vaststelling één beschikking af op het NZa-nummer van de gefuseerde zorgaanbieder.

Als een juridische fusie tussen of overname van opleidende zorgaanbieders plaatsvindt na 1 januari van jaar t, gaat de NZa voor de verlening en vaststelling van jaar t uit van de afzonderlijke zorgaanbieders. Beide zorgaanbieders dienen voor zowel de verlening als vaststelling van jaar t een aanvraag in op hun eigen NZa-nummer. De NZa geeft op basis van deze aanvragen voor zowel de verlening als de vaststelling een beschikking per zorgaanbieder af op hun eigen NZa-nummer.
Vanaf het jaar dat volgt op de fusie of overname gaat de NZa voor de verlening en de vaststelling uit van de gefuseerde zorgaanbieder. Dit betekent dat de gefuseerde zorgaanbieder voor zowel de verlening als de vaststelling vanaf het jaar volgend op de fusie of overname één aanvraag moet indienen op het NZa-nummer van de gefuseerde zorgaanbieder.

4.8

De vergoedingsbedragen, zoals vastgesteld in de aanwijzing of door de NZa, zijn gedurende de gehele opleiding gekoppeld aan het specialisme waar de betreffende (medisch) specialist is ingestroomd.

4.9

Een (medisch) specialist of medisch beroepsbeoefenaar in dienst van het Ministerie van Defensie kan niet instromen op een instroomplaats. (Medisch) specialisten of medisch beroepsbeoefenaren in dienst van het Ministerie van Defensie die hun opleiding zijn gestart vóór het jaar 2022 en waarvoor reeds een beschikbaarheidbijdrage is toegekend, blijven in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage.

4.10

De vastgestelde beschikbaarheidbijdrage wordt verrekend met de bevoorschotting. Wanneer de definitieve beschikbaarheidbijdrage hoger uitvalt dan de bevoorschotting, bepaalt de NZa in de vaststellingsbeschikking dat het openstaande bedrag door Zorginstituut Nederland wordt voldaan aan de opleidende zorgaanbieder. Wanneer de definitieve beschikbaarheidbijdrage lager uitvalt dan de bevoorschotting, bepaalt de NZa in de vaststellingsbeschikking dat de opleidende zorgaanbieder het terug te betalen bedrag dient te voldoen aan Zorginstituut Nederland.

Artikel 5 Verlening

5.1

De NZa kan op aanvraag een beschikbaarheidbijdrage verstrekken voor het bekostigen van (medische) vervolgopleidingen. De opleidende zorgaanbieder dient vóór 1 oktober van jaar t-1 de aanvraag voor de verlening van de beschikbaarheidbijdrage in bij de NZa voor instroom, doorstroom en ziekenhuisopleidingen.

5.2

Een uitzondering op de deadline van 1 oktober van jaar t-1 is de situatie waarbij de zorgaanbieder gedurende jaar t een opleideling overneemt van een andere zorgaanbieder waardoor er ten tijde van de aanvraagtermijn in jaar t-1 nog niet kon worden voorzien dat er een aanvraag voor de verlening van de beschikbaarheidbijdrage had moeten worden ingediend.

5.3

Aanvragen die op of na 1 oktober van jaar t-1 worden ingediend, neemt de NZa tot en met 31 december van jaar t in behandeling. De NZa kent bij de te late aanvragen geen voorschotten toe aan de opleidende zorgaanbieder. Slechts in geval van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 Awb, kan de NZa hiervan afwijken en kan bevoorschotting van overeenkomstige toepassing op de bijzondere gevallen worden toegepast.

5.4

Aanvragen die na 31 december van jaar t worden ingediend, neemt de NZa niet in behandeling.

Artikel 6 Berekening verlening beschikbaarheidbijdrage - vervolgopleidingen tot (medisch) specialist

6.1

De NZa toetst het door de opleidende zorgaanbieder aangevraagde aantal instroomplaatsen voor (medisch) specialisten aan het verdeelplan. Het aantal opleidingsplaatsen (medisch) specialist per opleiding in de beschikking kan het aantal instroomplaatsen uit het verdeelplan niet overschrijden.

6.2

Bij het berekenen van de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage worden de instroomplaatsen voor (medisch) specialisten van vooropleidingen en opleidingen met een vooropleiding niet meegenomen. Instroomplaatsen van vooropleidingen en opleidingen met een vooropleiding worden achteraf gefinancierd, zie hiervoor artikel 10.1 sub c.

6.3

De NZa verleent op aanvraag een beschikbaarheidbijdrage voor doorstroomplaatsen (medisch) specialist volgens de overzichten van de registratiecommissies met peildatum 31 oktober van jaar t-1.

6.4

Bij het berekenen van de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage wordt voor de (medisch) specialist in opleiding of de medisch beroepsbeoefenaar in dienst bij het ministerie van Defensie een correctie toegepast voor een salariscomponent.

6.5

De totale beschikbaarheidbijdrage waar een zorgaanbieder recht op heeft, wordt berekend aan de hand van de vergoedingsbedragen die de NZa van de Minister ontvangt. Bij de berekening van de beschikbaarheidbijdrage wordt rekening gehouden met de staffel, zoals omschreven in artikel 6, tweede lid, van de aanwijzing.4

6.6

In afwijking van artikel 6.5 wordt voor een aantal opleidingen de beschikbaarheidbijdrage waar de zorgaanbieder recht op heeft, berekend aan de hand van de vergoedingsbedragen die de NZa heeft vastgesteld. Het betreft de volgende opleidingen:

 1. De ggz-opleidingen tot: gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater in de ggz, klinisch geriater in de ggz, verpleegkundig specialist in de ggz en verslavingsarts.

 2. De opleidingen tot arts voor verstandelijk gehandicapten, huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

Deze vergoedingsbedragen staan in Bijlage 1 van deze beleidsregel.

6.7

Voor de opleidingen zoals genoemd in artikel 6.6 sub a met uitzondering van de opleiding tot verslavingsarts wordt bij de berekening van de beschikbaarheidbijdrage rekening gehouden met een staffel. De staffel geldt per opleiding op basis van het aantal fte opleidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 3 staffels:

staffel

1

0 tot en met 10 fte opleidelingen

2

Vanaf 10 tot en met 23 fte opleidelingen

3

Vanaf 23 fte opleidelingen

6.8

De NZa indexeert deze vergoedingsbedragen jaarlijks met de door VWS aangegeven percentages.

Artikel 7 Berekening verlening beschikbaarheidbijdrage – ziekenhuisopleidingen

7.1

De NZa toetst of de aanvragende zorgaanbieder in de opleidingsopgave van het CZO van jaar t-2 voorkomt.

7.2

De NZa verleent op aanvraag een beschikbaarheidbijdrage voor instroomplaatsen en gediplomeerden van ziekenhuisopleidingen, wanneer deze zijn opgenomen in de opleidingsopgave van het CZO van jaar t-2.

7.3

De verlening van de beschikbaarheidbijdrage voor de instroomplaatsen van de ziekenhuisopleidingen vindt per medisch beroepsbeoefenaar in opleiding voor aanvang van de opleiding plaats.
De verlening van de beschikbaarheidbijdrage voor de gediplomeerden van de ziekenhuisopleidingen vindt per medisch beroepsbeoefenaar in opleiding na diplomering van de opleiding plaats.

7.4

Voor alle ziekenhuisopleidingen als genoemd in artikel 1.3 ontvangt de opleidende zorgaanbieder een beschikbaarheidbijdrage per gediplomeerde.
Voor de opleidingen tot operatieassistent in service, anesthesiemedewerker in service, radiodiagnostisch laborant in service, radiotherapeutisch laborant in service en klinisch perfusionist ontvangt de opleidende zorgaanbieder tevens een beschikbaarheidbijdrage per instromer.

7.5

De totale beschikbaarheidbijdrage waar een zorgaanbieder recht op heeft, wordt berekend aan de hand van de vergoedingsbedragen voor de ziekenhuisopleidingen die de NZa van de Minister ontvangt. De NZa indexeert deze vergoedingsbedragen jaarlijks met de door VWS aangegeven percentages.

Artikel 8 Bevoorschotting

8.1

De op grond van artikel 6 en 7 van deze beleidsregel totaal verleende beschikbaarheidbijdrage wordt voor 85% bevoorschot aan de opleidende zorgaanbieder die haar aanvraag voor 1 oktober van jaar t-1 heeft ingediend. Dit in afwijking van het 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa'.

8.2

De bevoorschotting vindt in 10 termijnen plaats met de volgende verdeling: januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7% en oktober 8%. In de maanden november en december van jaar t vindt geen bevoorschotting plaats. Dit in afwijking van het 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa'.

8.3

De feitelijke uitbetaling van de voorschotten gebeurt door Zorginstituut Nederland (ZINL).

Artikel 9 Vaststelling

9.1

De opleidende zorgaanbieder moet vóór 1 juni van jaar t+1 de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage bij de NZa aanvragen.

9.2

Volgens het 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa' is iedere opleidende zorgaanbieder die een verleningsbeschikking heeft ontvangen met een bedrag van €125.000 of meer, bij de aanvraag tot vaststelling verplicht een door een accountant opgesteld assurance-rapport mee te leveren.5 Het bedrag aan ziekenhuisopleidingen in de aanvraag telt niet mee voor deze grens.

9.3

In afwijking van artikel 5.2.4 en 5.2.5 van het 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa' controleert de NZa de aanvragen van opleidende zorgaanbieders waaraan een beschikbaarheidbijdrage is verleend van een bedrag minder dan € 125.000 (exclusief ziekenhuisopleidingen). De NZa raadpleegt hiervoor de overzichten van desbetreffende registratiecommissies. Wanneer de NZa significante afwijkingen constateert, neemt de NZa contact op met de zorgaanbieder. Indien de NZa het nodig acht heeft zij de bevoegdheid alsnog een assurance-rapport op te vragen bij de zorgaanbieder.

9.4

De beschikbaarheidbijdrage kan lager worden vastgesteld als:

 1. De activiteiten waarvoor de beschikbaarheidbijdrage is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden.

 2. De zorgaanbieder niet heeft voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de beschikbaarheidbijdrage zoals opgenomen in de verleningsbeschikking en deze beleidsregel.

 3. De zorgaanbieder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot verlening zou hebben geleid.

 4. De verlening van de beschikbaarheidbijdrage anderszins onjuist was en de zorgaanbieder dit wist of dit behoorde te weten.

9.5

De NZa kan gegevens van de registratiecommissies raadplegen voor de eigen controle van de aanvragen voor vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage. De NZa kan op basis van deze gegevens van de registratiecommissies de beschikking aanpassen.

Artikel 10 Berekening vaststelling beschikbaarheidbijdrage - vervolgopleidingen tot (medisch) specialist

10.1

De hoogte van de gerealiseerde fte's voor de vervolgopleiding tot (medisch) specialist wordt door de NZa vastgesteld, waarbij:

 1. Het aantal instroomplaatsen en/of fte (medisch) specialist per opleiding per opleidende zorgaanbieder niet hoger vastgesteld kan worden dan het aantal instroomplaatsen en/of instroom fte (medisch) specialist dat voor die zorgaanbieder in het verdeelplan is vastgelegd. Als blijkt dat bij één of meerdere opleidingen het aantal aangevraagde plaatsen en/of fte hoger is dan in het verdeelplan is opgenomen, dan zal de NZa het aantal personen en/of fte neerwaarts bijstellen tot het maximum van het verdeelplan, tenzij er sprake is van:

  • Een (medisch) specialist in vooropleiding die in het instroomjaar niet de opleiding volgt bij de opleidende zorgaanbieder waaraan de instroomplaats (medisch) specialist is toegewezen. De instroomplaatsen van opleidingen met een vooropleiding zijn in het verdeelplan toegewezen aan de zorgaanbieder waar de eindopleiding wordt gevolgd.

  • Vervanging van een (medisch) specialist in opleiding binnen een instroomjaar, waardoor het totaal aantal personen het verdeelplan kan overschrijden. Het aantal fte mag in dit geval niet hoger zijn dan in het verdeelplan is opgenomen.

  • Een opleiding radiotherapie, klinisch fysica of nucleaire geneeskunde6 waarbij de (medisch) specialist in opleiding in het instroomjaar bij twee verschillende zorgaanbieders opleiding volgt. Alleen bij deze opleidingen is dit toegestaan.

 2. Het aantal instroomplaatsen en/of fte (medisch) specialist per opleiding per opleidende zorgaanbieder niet hoger vastgesteld kan worden dan het aantal opleidingsplaatsen dat voor die zorgaanbieder in het verdeelplan is vastgelegd, tenzij er sprake is van onderstaande uitzonderingen. Genoemde uitzonderingen moeten aan de hand van de hieronder nader gespecificeerde documenten bij de aanvraag worden aangetoond.
  De uitzonderingen zijn:

  • Het intrekken van een opleidingserkenning van een opleidende zorgaanbieder waardoor een andere opleidende zorgaanbieder een of meer opleidingsplaatsen boven het verdeelplan kan aanvragen. Hier dient een besluit van de relevante registratiecommissie of opleidingsinstituten als genoemd in de artikelen 1.17 tot en met en 1.19 aan ten grondslag te liggen.

  • Faillissement van een opleidende zorgaanbieder, waardoor een andere opleidende zorgaanbieder een of meer opleidingsplaatsen boven het verdeelplan krijgt toegewezen. Hiervoor is goedkeuring nodig van het nieuwe opleidingsschema door de relevante registratiecommissie of de opleidingsinstituut als genoemd in de artikelen 1.17 tot en met 1.19.

  • Fusie van twee of meer opleidende zorgaanbieders waardoor één zorgaanbieder of de opvolgende rechtspersoon de opleidingsplaatsen krijgt toegewezen. Het totaal aantal plaatsen en fte's van de gefuseerde zorgaanbieders kan niet hoger zijn dan het aantal plaatsen en fte's van de afzonderlijke zorgaanbieders voor de fusie.

  • Overplaatsing van de (medisch) specialist in opleiding door een uitspraak van een geschillencommissie of een centrale opleidingscommissie vanuit een opleidende zorgaanbieder naar een andere opleidende zorgaanbieder. De uitspraak moet bij de aanvraag tot vaststelling gevoegd worden.

  • Verlenging van de duur van de opleiding van de (medisch) specialist in opleiding vanwege opleidingsinhoudelijke redenen. Hier dient een besluit van de registratiecommissie of opleidingsinstituut als genoemd in de artikelen 1.17 tot en met 1.19 aan ten grondslag te liggen waaruit blijkt dat de duur van de opleiding wordt verlengd.

 3. Het aantal instroomplaatsen (medisch) specialist van vooropleidingen en opleidingen met een vooropleiding wordt vastgesteld op basis van de aanvraag tot vaststelling.

 4. Een (medisch) specialist in opleiding7 een deel van de opleiding buiten Nederland kan volgen als er vooraf toestemming is van de relevante registratiecommissie of opleidingsinstituut als genoemd in de artikelen 1.17 tot en met 1.19.
  Voorwaarden zijn:

  • Het dienstverband en/of de arbeidsovereenkomst tussen de opleidende zorgaanbieder en de (medisch) specialist in opleiding moet voortduren;

  • De opleiding buiten Nederland is vastgelegd in het opleidingsschema;

  • De opleiding buiten Nederland mag niet leiden tot verlenging van de duur van de opleiding.

10.2

De beschikbaarheidbijdrage kan naast de in artikel 9.5 genoemde omstandigheden lager worden vastgesteld als:

 1. Een (medisch) specialist in opleiding (tijdelijk) stopt met de opleiding. Dit wordt aangemerkt als uitval, ongeacht de reden hiervan, zoals zwangerschapsverlof. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Uitval als gevolg van ziekte. Deze mag wel meetellen bij het gerealiseerde aantal fte indien de zorgaanbieder een loonbetalingsverplichting heeft.

  • Wanneer er sprake is van onderbreking gedurende een geschil. De periode van onderbreking telt mee bij het gerealiseerde aantal fte indien de zorgaanbieder een loonbetalingsverplichting heeft.

 2. De (medisch) specialist in opleiding tijd besteedt aan activiteiten die buiten de opleiding vallen, bijvoorbeeld het verrichten van onderzoek.

 3. De (medisch) specialist in opleiding vrijstellingen heeft en daardoor eerder gevolgde onderdelen van de opleiding niet hoeft te volgen.

 4. De opleiding (gedeeltelijk) in eigen tijd wordt gevolgd.

 5. De (medisch) specialist in opleiding of de medisch beroepsbeoefenaar in dienst is bij het ministerie van Defensie. De opleiding wordt gevolgd bij een zorgaanbieder. Het salaris van de (medisch) specialist in opleiding of de medisch beroepsbeoefenaar wordt betaald door het ministerie van Defensie.

10.3

De NZa houdt er bij de vaststelling van de definitieve beschikbaarheidbijdrage van de opleidingen tot (medisch) specialist rekening mee dat:

 1. Opleidingen niet altijd per 1 januari van het jaar beginnen.

 2. Een (medisch) specialist in opleiding die een doorstroomplaats (medisch) specialist bezet, gedurende het jaar kan wisselen van opleidende zorgaanbieder volgens de regels van de registratiecommissie. De wijzigingen worden door de NZa verwerkt bij de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage. Mutaties kunnen alleen plaatsvinden bij doorstroomplaatsen (medisch) specialist in opleiding, met uitzondering van de situatie als genoemd in artikel 1.14 sub b.

 3. De opleidende zorgaanbieder een aanvraag indient voor vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage van de instroomplaatsen (medisch) specialist van vooropleidingen en opleidingen met een vooropleiding. Gelet op artikel 6.2 vindt de bekostiging van deze vooropleidingen en opleidingen met een vooropleiding volledig bij de vaststelling plaats.

 4. Een instroomplaats (medisch) specialist in opleiding met een vooropleiding in het verdeelplan wordt toegewezen aan de opleidende zorgaanbieder waar de eindopleiding wordt gevolgd.

10.4

De hoogte van de beschikbaarheidbijdrage wordt vastgesteld, waarbij:

 1. Het aantal gerealiseerde fte per opleiding wordt bepaald, rekening houdend met de criteria van de artikelen 10.1 tot en met 10.3. De vergoedingsbedragen, zoals vastgesteld door de Minister en geïndexeerd door de NZa, worden bepaald per opleiding. Bij de berekening van de beschikbaarheidbijdrage vergoedingsbedragen wordt er rekening gehouden met de staffel zoals omschreven in artikel 6, tweede lid van de aanwijzing8.

 2. In afwijking op artikel 10.4 sub a zijn de vergoedingsbedragen voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater in de ggz, klinisch geriater in de ggz en verpleegkundig specialist in de ggz en verslavingsarts door de NZa vastgesteld. Deze vergoedingsbedragen staan in Bijlage 1 van deze beleidsregel. Bij de berekening van de beschikbaarheidbijdrage voor deze opleidingen is met uitzondering van de opleiding tot verslavingsarts rekening gehouden met de staffel zoals beschreven in artikel 6.7.

 3. In afwijking op artikel 10.4 sub a zijn de vergoedingsbedragen voor de arts verstandelijk gehandicapten, huisarts en specialist ouderengeneeskunde door de NZa vastgesteld. Deze vergoedingsbijdragen staan in Bijlage 1 van deze beleidsregel.

 4. Het aantal gerealiseerde fte per opleiding vermenigvuldigd wordt met het corresponderende vergoedingsbedrag.

Artikel 11 Berekening vaststelling beschikbaarheidbijdrage - ziekenhuisopleidingen

De hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor de ziekenhuisopleidingen wordt vastgesteld door het aantal gerealiseerde opleidingsplaatsen per ziekenhuisopleiding te vermenigvuldigen met het corresponderende vergoedingsbedrag. De vergoedingsbedragen voor ziekenhuisopleidingen zijn vastgesteld door de Minister en worden jaarlijks geïndexeerd door de NZa.
Voor de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage voor de ziekenhuisopleidingen geldt het volgende:

 1. Het aantal gerealiseerde opleidingsplaatsen, uitgedrukt in het aantal instromers en het aantal gediplomeerden, wordt vastgesteld op basis van de opleidingsopgave van het CZO over jaar t.

 2. Voor alle ziekenhuisopleidingen ontvangt de opleidende zorgaanbieder een beschikbaarheidbijdrage per gediplomeerde.

 3. Voor de opleidingen tot operatieassistent in service, anesthesiemedewerker in service, radiodiagnostisch laborant in service, radiotherapeutisch laborant in service en klinisch perfusionist ontvangt de opleidende zorgaanbieder ook een beschikbaarheidbijdrage per instromer.

 4. Wanneer een opleidende zorgaanbieder een beschikbaarheidbijdrage voor een opleidingsplaats ontvangt, dient een erkenning door het CZO voor deze opleiding aanwezig te zijn. Dit betekent voor de bekostiging van opleidingsplaatsen dat op het moment dat het diploma behaald wordt, een erkenning aanwezig is voor de desbetreffende opleiding.

 5. Bij de opleidingen tot operatieassistent in service, anesthesiemedewerker in service, radiodiagnostisch laborant in service, radiotherapeutisch laborant in service en klinisch perfusionist dient de erkenning (ook) aanwezig te zijn wanneer wordt gestart met de opleiding.

 6. Een opleideling kan maar één keer instroomsubsidie ontvangen voor dezelfde ziekenhuisopleiding.

Artikel 12 Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 met kenmerk BR/REG-21140, ingetrokken.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2022, met kenmerk BR/REG-22131, ingetrokken.

Artikel 13 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel


De Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021, met kenmerk BR/REG-21140, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.|
Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 15 Citeertitel


Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2022.

 

TOELICHTING

Algemeen

Om zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) beschikbaar te hebben, zijn (medische) vervolgopleidingen noodzakelijk. In het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG (een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 56a van de Wmg) zijn daarom de (medische) vervolgopleidingen aangewezen die in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage (artikel 2 van het Besluit en onderdeel B, onder 1, van de bijlage bij het Besluit).

Het 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa' geldt als algemene beleidsregel voor meerdere beschikbaarheidbijdragen die de NZa verstrekt, waaronder de beschikbaarheidbijdrage voor (medische) vervolgopleidingen. Dit betekent dat de NZa in beginsel haar beleid uitvoert volgens dit uniform kader, tenzij deze beleidsregel iets anders voorschrijft.

Artikelsgewijs

Artikel 1.12
Door middel van onderstaand voorbeeld wordt de vooropleiding uitgelegd:

De afdeling 'maag-darm-leverziekten' (mdl) verzorgt de opleiding tot mdl-arts. De opleiding tot mdl-arts duurt zes jaar en bestaat uit twee jaar (voor)opleiding interne geneeskunde en vier jaar (eind)opleiding mdl. Dit betekent dat de (medisch) specialist in opleiding niet de volledige opleiding interne geneeskunde dient af te ronden, maar twee jaar van deze opleiding volgt.

De vooropleiding hoeft niet per definitie voorafgaand aan de 'eindopleiding' te worden gevolgd.

Artikel 1.14 sub b
Als een (medisch) specialist in opleiding om inhoudelijke redenen doorstroomt naar een andere opleidende zorgaanbieder, wordt dit vastgelegd bij de desbetreffende registratiecommissie. Een (medisch) specialist in opleiding op een doorstroomplaats kan niet worden vervangen.

Artikel 3
Deze beleidsregel is van toepassing op alle erkende opleidendezorgaanbieders die de (medische) vervolgopleidingen verzorgen.

Artikel 4.1

 • Nadat de NZa een aanvraag heeft ontvangen van een erkende opleidende zorgaanbieder, beoordeelt zij deze en geeft beschikkingen af. De NZa geeft afzonderlijke beschikkingen af voor opleidingen die bekostigd worden uit het Zvf (vanuit de Zvw gefinancierde opleidingen) en het Flz (vanuit de Wlz gefinancierde opleidingen). De beschikbaarheidbijdrage wordt per kalenderjaar verstrekt.

 • De (medisch) specialist in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, gezondheidszorgpsycholoog voor gehandicaptenzorg en verpleeghuizen, klinisch psycholoog voor gehandicaptenzorg en psychotherapeut voor gehandicaptenzorg worden bekostigd uit het Flz. De andere in het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG genoemde opleidingen worden bekostigd uit het Zvf.

Artikel 4.2
Alleen opleidende zorgaanbieders die erkend zijn, kunnen in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage. Een opleidende zorgaanbieder ontvangt van een registratiecommissie een erkenning om een vervolgopleiding tot (medisch) specialist te verzorgen. Het college van de betreffende registratiecommissie stelt eisen aan een opleiding en de betreffende registratiecommissie controleert of opleidende zorgaanbieders zich hieraan houden.

Artikel 4.3
Alleen de uren waarin een (medisch) specialist in opleiding is, vallen onder de beschikbaarheidbijdrage. Stel dat een arts in opleiding meer uren werkt dan hij/zij in opleiding is, bijvoorbeeld bij een parttime opleiding maar met een volledige deelname in het dienstenrooster, dan tellen deze extra uren naast de parttime-opleidingsuren niet mee in het gerealiseerde aantal fte.

Enkele rekenvoorbeelden voor het berekenen van fte's:
Pieter is in een jaar fulltime in opleiding tot cardioloog in een UMC. Pieter is daar in dienst. Voor de fte bepaling in een UMC wordt een werkweek van 36 uur voor een AIOS gehanteerd. De tweede helft van het jaar (dat staat gelijk aan 0,5 jaar) doet Pieter zijn opleiding in een algemeen ziekenhuis, waar de cao een werkweek voor een AIOS van 38 uur omvat. De cao van het ziekenhuis waar Pieter in dienst is (het UMC met een 36-urige werkweek), blijft gedurende zijn opleidingsjaar leidend voor de fte berekening. De berekening van het aantal gerealiseerde fte voor het hele jaar is als volgt:

0,5 * 36/36 = 0,5 fte voor het eerste half jaar
0,5 * 36/36 = 0,5 fte voor het tweede half jaar
Totaal voor het jaar = 1 fte

Nog een rekenvoorbeeld:
Jantine is 1 september 2020 gestart met haar opleiding tot klinisch psycholoog. Ze heeft in 2020 voor 4 maanden opleiding gevolgd, dat staat gelijk aan 0,33 jaar. Ze is voor 32 uur per week in dienst, maar wordt 27 uur per week opgeleid (dit is het maximum conform het opleidingsregister). Uit de geldende cao blijkt dat een fulltime plaats 36 uur omvat. Het aantal fte dat voor Jantine in de aanvraag ingevuld mag worden is dan:

0,33 * 27 / 36 = 0,25 fte

Nog een rekenvoorbeeld:
Hans is in een jaar fulltime in opleiding tot cardioloog in een algemeen ziekenhuis. Hans is daar in dienst. Voor de fte bepaling in een algemeen ziekenhuis wordt een werkweek van 38 uur voor een AIOS gehanteerd. De tweede helft van het jaar (dat staat gelijk aan 0,5 jaar) zet Hans zijn opleiding voort in een UMC, waar de cao een werkweek van 36 uur voor een AIOS omvat. De cao van het ziekenhuis waar Hans in dienst is (het algemeen ziekenhuis met een 38-urige werkweek), blijft gedurende zijn opleidingsjaar leidend voor de fte berekening. De berekening van het gerealiseerde aantal fte voor het hele jaar is als volgt:

0,5 * 38/38 = 0,5 fte voor het eerste half jaar
0,5 * 38/38 = 0,5 fte voor het tweede half jaar
Totaal voor het jaar = 1 fte

Artikel 4.5 sub e
Het is mogelijk om een boventallige doorstromer aan een instroomplaats toe te wijzen. Vanaf het moment dat de boventallige doorstromer is toegewezen aan een rechtmatige instroomplaats, kan deze persoon na afloop van dat jaar subsidiabel doorstromen. Dit moet bij de betreffende registratiecommissie kenbaar gemaakt en geregistreerd worden.

Artikel 4.5 sub f
Een aanvraag mag alleen worden ingediend door de opleidende zorgaanbieder bij wie de (medisch) specialist in opleiding geregistreerd staat volgens de registratiecommissie.

Artikel 4.7 Fusie en overname
Hieronder vindt u twee voorbeelden van een fusie tussen twee opleidende zorgaanbieders9, waaruit duidelijk wordt hoe de opleidende zorgaanbieders de aanvragen in moeten dienen in geval van fusie/overname en hoe de NZa beschikkingen afgeeft.

Voorbeeld 1:
Zorgaanbieder A (NZa-nummer 100) en zorgaanbieder B (NZa-nummer 150) fuseren op 10 juli 2020 tot zorgaanbieder C (NZa-nummer 200). Zij dienen als volgt aanvragen in:

 • Verlening 2020
  Beide zorgaanbieders dienen een aanvraag in voor hun eigen beschikbaarheidbijdrage. Vóór 1 oktober 2019 dient zorgaanbieder A een aanvraag in tot verlening onder NZa-nummer 100 en zorgaanbieder B onder NZa-nummer 150. De NZa geeft op basis van deze aanvragen een beschikking af.

 • Vaststelling 2020
  Beide zorgaanbieders dienen een aanvraag in voor hun eigen beschikbaarheidbijdrage. Vóór 1 juni 2021 dient zorgaanbieder A een aanvraag in tot vaststelling onder NZa-nummer 100 en zorgaanbieder B onder NZa-nummer 150. De NZa geeft op basis van deze aanvragen een beschikking af.

 • Verlening 2021 (en verdere verleningen)
  De gefuseerde zorgaanbieder C dient vóór 1 oktober 2020 een aanvraag in onder NZa-nummer 200. De NZa geeft op basis van deze aanvraag één beschikking af.

 • Vaststelling 2021 (en verdere vaststellingen)
  Zorgaanbieder C dient vóór 1 juni 2022 een aanvraag in onder NZa-nummer 200. De NZa geeft op basis van deze aanvraag één beschikking af.

Voorbeeld 2:
Zorgaanbieder A (NZa-nummer 300) en zorgaanbieder B (NZa-nummer 350) fuseren op 1 januari 2020 tot zorgaanbieder C (NZa-nummer 400).
Zij dienen als volgt aanvragen in:

 • Verlening 2020 (en verdere verleningen)
  De gefuseerde zorgaanbieder C dient vóór 1 oktober 2019 een aanvraag in onder NZa-nummer 400. De NZa geeft op basis van deze aanvraag één beschikking af.

 • Vaststelling 2019
  Beide zorgaanbieders dienen een aanvraag in voor hun eigen beschikbaarheidbijdrage. Vóór 1 juni 2020 dient zorgaanbieder A een aanvraag in onder NZa-nummer 300 en zorgaanbieder B onder NZa-nummer 350. De NZa geeft op basis van deze aanvragen een beschikking af.

 • Vaststelling 2020 (en verdere vaststellingen)
  De gefuseerde zorgaanbieder C dient vóór 1 juni 2021 een aanvraag in onder NZa-nummer 400. De NZa geeft op basis van deze aanvraag één beschikking af.

Artikel 4.8

Het vergoedingsbedrag van de (medisch) specialist is gedurende de gehele opleiding gekoppeld aan het hoofdspecialisme. Voorbeeld: een psychiater in opleiding is in het kader van zijn of haar opleiding drie maanden in opleiding bij de afdeling neurologie. Bij het berekenen van de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage wordt het aantal gerealiseerde fte vermenigvuldigd met het vergoedingsbedrag van de opleiding psychiatrie. Ook voor de drie maanden dat de psychiater in opleiding bij de afdeling neurologie in opleiding is, moet bij de berekening van het aantal gerealiseerde fte worden uitgegaan van het vergoedingsbedrag dat hoort bij psychiatrie.

Artikel 5

 • De NZa streeft er naar om de aanvraagformulieren uiterlijk vijf weken voor het verstrijken van de deadline te publiceren. De aanvrager dient het formulier tijdig en volledig in te vullen. Het is daarbij belangrijk dat de aanvrager de toelichting zorgvuldig leest, zodat de NZa een complete aanvraag ontvangt. De aanvrager gebruikt één formulier voor alle (medische) vervolgopleidingen gefinancierd uit het Zorgverzekeringsfonds en uit het Fonds langdurige zorg. Het formulier is voor zowel de opleidingen tot (medisch) specialist als de ziekenhuisopleidingen.

 • De aanvraag is volledig als het formulier helemaal is ingevuld. De bestuursverklaring is rechtsgeldig wanneer deze is ondertekend door de Raad van Bestuur of bevoegde vertegenwoordiger van de opleidende zorgaanbieder. U kunt de volledige procedure voor het aanvragen van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen teruglezen op de informatiekaart 'Aanvraagproces beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen', te vinden op https://puc.overheid.nl/nza.

 • De deadline voor de verlening van de beschikbaarheidbijdrage is 1 oktober van jaar t-1. De NZa neemt, conform de Algemene wet bestuursrecht, ook aanvragen die vanaf 1 oktober van jaar t-1 tot en met en 31 december van jaar t zijn ingediend, in behandeling. Zorgaanbieders die een aanvraag hebben ingediend in die periode en waarvan deze aanvraag vervolgens wordt gehonoreerd, komen niet voor bevoorschotting in aanmerking. Slechts in geval van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 Awb, kan de NZa hiervan afwijken.

 • Met de verleningsbeschikking ontvangt de opleidende zorgaanbieder een voorlopige aanspraak op de beschikbaarheidbijdrage voor het verzorgen van de (medische) vervolgopleidingen.

Artikel 6.1
De Minister legt jaarlijks het maximum aantal instroomplaatsen (in personen en fte) voor opleidingen tot (medisch) specialist per specialisme per opleidende zorgaanbieder vast in het verdeelplan. De NZa toetst de individuele aanvragen van opleidende zorgaanbieders aan het verdeelplan. Wanneer de aanvraag het maximum aantal opleidingsplaatsen (medisch) specialist per opleiding van de opleidende zorgaanbieder in het verdeelplan overschrijdt, zal de NZa deze overschrijding afwijzen. Uitzondering hierop vormen de (opleidingen met een) vooropleidingen.

Artikel 6.2
Bij het berekenen van de beschikbaarheidbijdrage worden de instroomplaatsen (medisch) specialisten van vooropleidingen en opleidingen met een vooropleiding niet meegenomen, omdat van tevoren niet duidelijk is waar de vooropleiding wordt gevolgd. Dit betekent dat de instroomplaatsen (medisch) specialist van vooropleidingen en opleidingen met een vooropleiding niet worden bevoorschot gedurende het jaar. De realisatie van deze instroomplaatsen berekent en verrekent de NZa bij de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage na afloop van het jaar waarin de vooropleiding of de opleiding met een vooropleiding is verzorgd.

Artikel 6.4
Het salaris van de (medisch) specialist in opleiding of de medisch beroepsbeoefenaar wordt betaald door het ministerie van Defensie. Bij de aanvraag tot verlening voor de medisch specialist in opleiding geeft de opleidende zorgaanbieder per specialisme het aantal personen en fte's op dat wordt opgeleid voor Defensie. De beschikbaarheidbijdrage voor deze aios zal worden verleend op het aantal fte maal het vergoedingsbedrag minus een salariscomponent.

Artikel 6.7
Om recht te doen aan de verschillen in kosten tussen kleine en grote instellingen, met kleine en grote aantallen opleidelingen, wordt voor de ggz-opleidingen gebruik gemaakt van drie staffels. Het gaat om de volgende opleidingen: de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater in de ggz, klinisch geriater in de ggz, de verpleegkundig specialist in de ggz. De staffel geldt per opleiding.

Een zorgaanbieder ontvangt voor de eerste 10 fte opleidelingen van één van bovengenoemde opleidingen het vergoedingsbedrag uit de eerste staffel, vanaf 10 tot en met 23 fte opleidelingen het vergoedingsbedrag uit de tweede staffel en boven 23 fte opleidelingen het vergoedingsbedrag uit de derde staffel.

Drie voorbeelden:

 • Een zorgaanbieder die 15,2 fte gezondheidszorgpsycholoog opleidt, ontvangt 10 keer het vergoedingsbedrag voor de gezondheidszorgpsycholoog uit de eerste staffel en 5,2 keer het vergoedingsbedrag uit de tweede staffel.

 • Een zorgaanbieder die 8 fte gezondheidszorgpsycholoog opleidt en 4 fte verpleegkundig specialist in de ggz, ontvangt acht keer het vergoedingsbedrag uit de eerste staffel voor de gezondheidszorgpsycholoog en vier keer het vergoedingsbedrag uit de eerste staffel voor de verpleegkundig specialist in de ggz.

 • Een zorgaanbieder die 34 fte gezondheidszorgpsycholoog opleidt, ontvangt 10 keer het vergoedingsbedrag voor de gezondheidszorgpsycholoog uit de eerste staffel, 13 keer het vergoedingsbedrag voor de gezondheidszorgpsycholoog uit de tweede staffel en 11 keer het vergoedingsbedrag voor de gezondheidszorgpsycholoog uit de derde staffel.

Artikel 6.8

 • Voor indexering van de vergoedingsbedragen voor de opleiding tot medisch specialist en de ziekenhuisopleidingen wordt de verhouding aangehouden van 70% van de index voor de personele kosten en 30% van de index voor de materiële kosten.

 • Voor indexering van de vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen wordt de verhouding aangehouden van 72% van de index voor personele kosten, 21% van de index voor de materiële kosten en 7% van de index voor het NHC-deel.

 • Voor de vergoedingsbedragen voor de opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten wordt de verhouding gehanteerd van 93% van de index voor de personele kosten en 7% van de index voor de materiële kosten.

De index voor de personele kosten is gebaseerd op het percentage dat de overheid vaststelt: de overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (ova). Het Centraal Planbureau berekent het percentage op basis van de cao's en loonkostenontwikkeling in de markt.

De index voor de materiële kosten is gebaseerd op het prijsindexcijfer van het Centraal Planbureau.

Voor de voorlopige indexaties 2022 sluit de NZa incidenteel aan op het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau. Dit geldt zowel voor de personele index als de materiële index.

De index voor de nhc is vastgesteld op 2,5 % volgens de beleidsregel 'Normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg'.

De vergoedingsbedragen worden afgerond op een veelvoud van 100 euro.

Artikel 7.1
De NZa ontvangt van het CZO voor de verlening van jaar t een overzicht met opleidingsgegevens van het jaar t-2. Dit overzicht wordt in februari van jaar t-1 door het CZO opgesteld over het voorgaande subsidiejaar. In dit overzicht staat per opleidende zorgaanbieder voor welke ziekenhuisopleiding(en) zij in aanmerking komt voor een beschikbaarheidbijdrage. De opleidende zorgaanbieder dient een aanvraag in voor de ziekenhuisopleidingen.

Artikel 7.2
De NZa verleent een beschikbaarheidbijdrage voor instroomplaatsen en gediplomeerden van ziekenhuisopleidingen wanneer deze zijn opgenomen in de opleidingsopgave van het CZO van jaar t-2.

Met de beschikking ontvangt de opleidende zorgaanbieder een verlening van de beschikbaarheidbijdrage voor het bekostigen van de instromers en gediplomeerden. Het opleidingsoverzicht van het CZO wordt voor de verlening opgesteld over jaar t-2. Dit betekent dat de subsidie voor instromers en gediplomeerden niet in het opleidingsjaar zelf wordt ontvangen, maar een of twee jaar erna, afhankelijk van het moment van ontvangst van het diploma. Dit wordt in figuur 1 en met het voorbeeld toegelicht:

CZO

Realisatiecijfers 2019

CZO

Realisatiecijfers 2020

CZO

Realisatiecijfers 2021

CZO

Realisatiecijfers 2022

 

 

VA19

                   
         

 

VA20

                 
     

VE21

         

VA21

         
             

VE22

         

VA22

 
                     

VE23

     
                 

2020

2021

2022

2023

Figuur 1. Schematische weergave verlening en vaststelling ziekenhuisopleidingen

Voorbeeld:
Figuur 1 laat het verband zien tussen de ontvangst van de gegevens van het CZO door de NZa en het verlenen van de beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen:

 • De verlening 2022 vindt plaats in oktober 2021.

 • De meest recente realisatiecijfers in oktober 2021 zijn de realisatiecijfers over het jaar 2020. Deze cijfers ontvangt de NZa in februari 2021 van het CZO.

 • 2022 = jaar t.

 • 2020 = jaar t-2.

Artikel 8.1
Opleidende zorgaanbieders worden gedurende het jaar tot 85% bevoorschot zodat het merendeel van de opleidende zorgaanbieders na afloop van het jaar zo min mogelijk hoeft terug te betalen.

Artikel 8.3
De opleidende zorgaanbieder kan met de verleningsbeschikking op grond van artikel 56a WMG een beschikbaarheidbijdrage in rekening brengen bij Zorginstituut Nederland door het formulier 'Opgave Bankrekeningnummer beschikbaarheidbijdrage' van Zorginstituut Nederland in te vullen en naar het Zorginstituut op te sturen, met een kopie van de verleningsbeschikking en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) waaruit de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar blijkt bijgevoegd.

Zorginstituut Nederland is de beheerder van het Zvf en het Flz en is verantwoordelijk voor het verzorgen van de betalingen.

Artikel 9.1
Vanwege het grote belang van tijdig indienen, kan de NZa een kortingsmethodiek hanteren indien de aanvraag voor vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage niet tijdig en/of niet compleet wordt ingediend. De kortingsmethodiek staat beschreven in het 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa'.

Artikel 9.3
Het verleende bedrag exclusief ziekenhuisopleidingen is bepalend voor de grens van €125.000.

Voorbeeld:
Zorgaanbieder A leidt twee (medisch) specialisten op die in september starten met de opleiding. Zorgaanbieder A krijgt bij de verlening 2 fte verleend, dat boven de € 125.000 uitkomt. Bij de vaststelling valt het bedrag lager dan € 125.000 uit, omdat de (medisch) specialisten halverwege het subsidiejaar gestart zijn. Zorgaanbieder A dient wel een assurance-rapport aan te leveren omdat het verleende bedrag hoger is dan € 125.000.

Als een opleidende zorgaanbieder een aanvraag tot vaststelling doet van een beschikbaarheidbijdrage voor zowel een vervolgopleiding tot (medisch) specialist als een ziekenhuisopleiding, telt het bedrag in de verleningsbeschikking voor de ziekenhuisopleiding niet mee voor het bepalen van de grens van € 125.000. Vanaf deze grens moet er een assurance-rapport worden aangeleverd. Zie de volgende voorbeelden met fictieve bedragen:

 • Zorgaanbieder A vraagt een beschikbaarheidbijdrage aan voor één aios cardiologie en ontvangt hiervoor een verleningsbedrag van € 150.000. Zorgaanbieder A moet vervolgens voor de vaststelling een assurance-rapport aanleveren.

 • Zorgaanbieder B vraagt een beschikbaarheidbijdrage aan voor één aios psychiatrie en voor meerdere seh-verpleegkundigen in opleiding vanuit de ziekenhuisopleidingen. Zorgaanbieder B ontvangt voor de aios psychiatrie een verleningsbedrag van € 100.000 en voor de ziekenhuisopleidingen een verleningsbedrag van € 200.000. De totale aanvraag verlening is € 300.000. Zorgaanbieder B hoeft voor de vaststelling geen assurance-rapport aan te leveren, omdat ziekenhuisopleidingen niet meetellen voor de eis om een assurance-rapport aan te leveren vanaf € 125.000.

 • Zorgaanbieder C vraagt een beschikbaarheidbijdrage aan voor meerdere seh-verpleegkundigen in opleiding vanuit de ziekenhuisopleidingen en ontvangt hiervoor een verleningsbedrag van € 300.000. Zorgaanbieder C hoeft voor de vaststelling geen assurance-rapport aan te leveren, omdat ziekenhuisopleidingen niet meetellen voor de eis om een assurance-rapport aan te leveren vanaf € 125.000.

Artikel 10.1
De NZa houdt bij de vaststelling van de definitieve beschikbaarheidbijdrage van de opleidingen tot (medisch) specialist rekening met het verdeelplan, waarbij;

 • Opleidingen niet altijd per 1 januari van het jaar beginnen; (medische) specialisten in opleiding kunnen ook gedurende het jaar met de opleiding starten. Daarnaast kan het voorkomen dat een opleidende zorgaanbieder minder instroomplaatsen (medisch) specialist heeft gerealiseerd dan voorafgaand aan het jaar is aangevraagd;

 • Gedurende het jaar (medische) specialisten in opleiding die een doorstroomplaats (medisch) specialist bezetten, kunnen wisselen van opleidende zorgaanbieder volgens de regels van de registratiecommissies. Deze wijzigingen moeten vooraf worden doorgegeven aan desbetreffende registratiecommissie. De wijzigingen worden na afloop van jaar t door de NZa verwerkt bij de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage.

 • De NZa heeft geen beschikking afgegeven voor de verlening van de beschikbaarheidbijdrage van de vooropleidingen en de opleidingen met een vooropleiding. Daarom vindt de bekostiging van deze opleidingen volledig achteraf plaats.

 • Bij enkele (medische) vervolgopleidingen is het toegestaan dat een (medisch) beroepsbeoefenaar in opleiding met de eindopleiding begint en op een later moment start met de vooropleiding. Als uit het opleidingsschema van de (medisch) specialist in opleiding blijkt dat hij/zij begint met de eindopleiding, dan kan de beschikbaarheidbijdrage alleen worden verstrekt aan de opleidende zorgaanbieder die de instroomplaats (medisch) specialist toegewezen heeft gekregen.

Artikel 10.2 sub e
Bij de aanvraag tot vaststelling voor de medisch specialist in opleiding geeft de opleidende zorgaanbieder per specialisme het aantal personen en fte's op dat wordt opgeleid voor Defensie. De beschikbaarheidbijdrage voor deze aios zal worden vastgesteld op het aantal fte maal het vergoedingsbedrag minus een salariscomponent.
Bij de aanvraag tot vaststelling voor ziekenhuisopleidingen geeft de opleidende zorgaanbieder per zorgopleiding het aantal instromers en/of gediplomeerden op dat wordt opgeleid voor Defensie. De beschikbaarheidbijdrage voor deze opleideling zal worden vastgesteld op het aantal instromers en/of gediplomeerden voor Defensie maal het vergoedingsbedrag minus een salariscomponent.

De NZa berekent de salariscomponent op basis van de op 1 januari geldende cao van jaar t, rekening houdend met de wettelijke premies, heffingen en pensioenpremies.

Artikel 10.4
Zodra de vergoedingsbedragen bekend zijn, publiceert de NZa de vergoedingen per opleiding op https://puc.overheid.nl/nza.
De vergoedingsbedragen voor de gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater in de ggz, klinisch geriater in de ggz, verpleegkundig specialist in de ggz, verslavingsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, huisarts en de specialist ouderengeneeskunde worden door de NZa vastgesteld en staan in Bijlage 1 van deze beleidsregel.

Periodiek worden de vergoedingsbedragen voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen herijkt. In de komende jaren voert de NZa kostenonderzoeken naar de (medische) vervolgopleidingen uit om de hoogte van de vergoedingsbedragen te kunnen herijken. Deze onderzoeken maken inzichtelijk welke kosten opleidende zorgaanbieders daadwerkelijk maken voor het verzorgen van opleidingen en welke activiteiten hierbij horen. Op basis daarvan kan bepaald worden wat passende vergoedingsbedragen zijn en vanaf welk jaar deze bedragen als grondslag worden gebruikt voor de berekening van de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage. Bij kostenonderzoeken stelt de NZa in samenwerking met de betrokken organisaties in de verschillende sectoren de kostenbepalende aspecten van opleidingen vast, waarbij ook aandacht besteed wordt aan mogelijk meer opleidingsspecifieke kostenaspecten (bijvoorbeeld onbetaald verlof en eigen bijdragen van opleidelingen).

Artikel 11
De vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen kent hetzelfde proces als de vaststelling voor de beschikbaarheidbijdrage voor de vervolgopleiding tot (medisch) specialist. De NZa houdt bij de definitieve vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen rekening met de opleidingsopgave van het CZO.

De volledige procedure voor het aanvragen van de beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen staat beschreven op de informatiekaart 'Aanvraagproces beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen', te vinden op https://puc.overheid.nl/nza/.

Artikel 14
De beleidsregel is geldig voor de aanvragen tot verlening en vaststelling die gaan over het subsidiejaar 2022.

Bijlage 1. Vergoedingsbedragen Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen ggz-opleidingen en avg, huisarts en so.

De beschikbaarheidbijdragen voor de ggz-opleidingen worden berekend aan de hand van de vergoedingsbedragen genoemd in tabel 1 en tabel 2.

De beschikbaarheidbijdragen voor de opleidingen10 arts voor verstandelijk gehandicapten, huisarts en specialist ouderengeneeskunde worden berekend aan de hand van de vergoedingsbedragen genoemd in tabel 3.

Tabel 1. Vergoedingsbedragen ggz-opleidingen in euro per fte (prijspeil 2017)

Opleiding

Staffel

0 - 10

Staffel

10 - 23

Staffel

' 23

Gezondheidszorgpsycholoog

€ 41.333

€ 23.038

€ 30.992

Psychotherapeut

€ 52.584

-

-

Klinisch psycholoog

€ 77.694

€ 55.083

€ 64.914

Klinisch neuropsycholoog

€ 81.527

-

-

Psychiater in de ggz

€ 78.445

€ 59.200

€ 67.568

Klinisch geriater in de ggz

€ 82.313

-

-

Verpleegkundig specialist in de ggz

€ 76.701

€ 64.033

€ 69.541

Tabel 2. Vergoedingsbedrag opleiding verslavingsarts in euro per fte (prijspeil 2020)

Opleiding

Bedrag

Verslavingsarts

€ 71.095

Tabel 3. Vergoedingsbedragen opleidingen avg, huisarts en so in euro per fte (prijspeil 2020)

Opleiding

Bedrag

Arts voor verstandelijk gehandicapten

€ 95.426

Huisarts

€ 107.625

Specialist ouderengeneeskunde

€ 92.202

 

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen

Bijlagen

Naar boven