Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking - Monitoring op afstand - TB/REG-21673-01
Vaststellingsdatum:05-10-2021Geldigheid:14-10-2021 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

 • de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg;

 • de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de invoering van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg,

alsmede de beleidsregel(s):

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a;

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg kenmerk NR/REG-2103a;

besloten:

dat rechtsgeldig;

door instellingen:

 • die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, en

aan:

 • ziektekostenverzekeraars en

 • (niet-)verzekerden1

rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening mag worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

Za-code

Omschrijving

198505

Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij hartritmestoornissen.

198506

Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij hypertensie.

198507

Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij hartfalen.

198510

Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij pijn op de borst.

198508

Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij COPD.

198509

Facultatieve prestatie – monitoring op afstand bij astma.

 

Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

De prestatie omvat onder andere:

 • Instrueren van de patiënt voor gebruik 'monitoring op afstand' door (specialistisch) verpleegkundige, consulent of arts (in opleiding);

 • (Eventueel) faciliteren van devices voor monitoring van vitale waarden

 • Beschikbaar stellen van digitale applicatie (software) voor smartphone, tablet, PC, en/of laptop;

 • Monitoring van vitale waarden middels geautomatiseerde algoritmen;

 • Contact tussen patiënt en zorgverlener welke niet voldoen aan de vereisten aangaande het registreren van een digitaal consult (lees consult op afstand)

Tariefsoort

Voor de hierboven genoemde prestatie (za-code 198505, 198506, 198507, 198508, 198509 en 198510) geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg. Het betreft een prestatie in de vorm van een overig zorgproduct (ozp), in de hoofdcategorie 'Overige verrichtingen'.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 1. De facultatieve prestaties met za-code 198505, 198506, 198507, 198508, 198509 en 198510 mogen slechts in rekening worden gebracht, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en een ziekenhuis ten grondslag ligt.

 2. De facultatieve prestaties met za-code za-code 198505, 198506, 198507, 198508, 198509 en 198510 mogen eens per 120 dagen geregistreerd en gedeclareerd worden. Andere vaste periodes zijn mogelijk wanneer zij worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en een zorgaanbieder.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

J. J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Toelichting

Patiënten die onder behandeling zijn bij een medisch specialist delen op 'systematisch en op digitale wijze' hun (klinische) parameters (gewicht, bloeddruk et cetera) en ervaren ziektelast met de instelling, van deze medische medisch specialist. Een daartoe door het medisch specialistische team aangewezen zorgverlener analyseert deze gegevens en pleegt alleen interventies indien:

 1. Indien het algoritme aangeeft dat de gerapporteerde waarden in een oranje of rode categorie vallen, of

 2. Antwoorden op een vragenlijst of directe vragen van een patiënt daar aanleiding toe geven (reageren op risicovolle situaties)

De indicatie voor deze benadering is een medisch specialistische zorgvraag, waar een regulier controletraject onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist is geïndiceerd. Monitoring op afstand heeft een doel zowel op kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid als kosten van de geleverde zorg:

 • Monitoring van vitale waarden geeft de patiënt directe feedback en stelt gerust in geval van normale waarden óf stelt in staat direct te handelen in geval van afwijkende waarden;

 • Door vroege signalering wordt een afname van spoedopnames (SEH/EHH), ziekenhuisopnames en potentieel ook ambulancevervoer verwacht;

 • Voor patiënten die gebruikmaken van monitoring op afstand is de verwachting dat het aantal reguliere herhaalconsulten en opnames zal afnemen;

Wanneer sprake is van een volledig digitaal consult (direct contact met de patiënt (lees: consult op afstand)) dat op dat moment voldoet aan de geldende voorwaarde, dan kan er een separate zorgactiviteit geregistreerd worden voor beeldbellen of belconsult. Dit consult is dus geen onderdeel van de facultatieve prestaties 'Monitoring op afstand'. Dit geldt ook voor andere activiteiten, zoals aanvullende diagnostiek, die via een reguliere zorgactiviteitencode kunnen worden geregistreerd.

Op het moment dat telemonitoring in de reguliere bekostiging een bepalende rol (of los declarabel wordt) krijgt, kunnen deze prestaties beëindigd worden.

Indien een patiënt voor meerdere aandoeningen gebruik maakt van (verschillende vormen van) monitoring op afstand, dan mogen verschillende facultatieve prestaties gelijktijdig gedeclareerd worden.

Naar boven