Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Dutch Dental Group - B-dent Bussums Centrum voor Tandheelkunde
Ondertekeningsdatum:16-07-2021Publicatiedatum:01-10-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 27 mei 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Harbour Capital Partners B.V. is via haar indirecte dochteronderneming Dutch Dental Group B.V. (hierna: DDG) actief op het gebied van mondzorg in Delft, Venlo, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Veenendaal, Epe, Valkenswaard, Helmond en Eersel. DTG Amersfoort B.V. (hierna: DTG Amersfoort) is een dochteronderneming van DDG. DTG Bussum B.V. (hierna: DTG Bussum) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. DDG houdt 100% van de aandelen in DTG Bussum (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het DDG concern).

 

3.B-dent Bussums Centrum voor Tandheelkunde (hierna: B-dent) is actief op het gebied van mondzorg in Bussum.

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van bepaalde activa van B-dent door DTG Bussum. Vervolgens zal een (minderheids)deel van de aandelen in DTG Bussum worden uitgegeven aan Stichting Administratiekantoor De Tandartsengroep. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 4 mei 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn DDG en de onderneming van B-dent.
 

6.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat DDG uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van B-dent.
 

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12.B-dent doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van B-dent door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

13.Het DDG concern heeft beargumenteerd overeenkomstig de Wmcz 2018 niet gehouden te zijn een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het DDG concern door de NZa niet beoordeeld.
 

Personeel

 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het DDG concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al het personeel van DTG Amersfoort over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C.Cruciale zorg

 

15.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 


Besluit

 

16.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 16 juli 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. A.J.M.H. Mateijsen 
plv. directeur Toezicht en Handhaving/
unitmanager Toezicht Zorgaanbieders
directie Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven