Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Proclin Nederland B.V. – Paro Praktijk Utrecht B.V. – Implantologie Utrecht B.V. – Jardin B.V.
Ondertekeningsdatum:06-08-2021Publicatiedatum:17-09-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 23 juni 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.EDG Nederland Holding B.V. is (onder meer) via haar dochteronderneming Top Mondzorg B.V. (hierna: Top Mondzorg) actief op het gebied van mondzorg in heel Nederland. Proclin Nederland B.V. (hierna: Proclin Nederland) is een dochteronderneming van Top Mondzorg en is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van parodontologie in Rotterdam en Maastricht. Proclin Utrecht B.V. (hierna: Proclin Utrecht) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Proclin Nederland houdt 100% van de aandelen in Proclin Utrecht (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Top Mondzorg concern).

 

3.Paro Praktijk Utrecht B.V. (hierna: Paro Praktijk Utrecht) is actief op het gebied van parodontologie in Utrecht.

 

4.Implantologie Utrecht B.V. (hierna: Implantologie Utrecht) is actief op het gebied van implantologie in Utrecht.

 

5.Jardin B.V. (hierna: Jardin) exploiteert een webshop voor parodontologie-artikelen in heel Nederland.

 

Het voornemen

 

6.Het voornemen betreft de overname van alle activa van Paro Praktijk Utrecht, Implantologie Utrecht en Jardin door Proclin Utrecht. Vervolgens zal een (minderheids)deel van de aandelen in Proclin Utrecht worden uitgegeven aan de huidige (indirecte) aandeelhouder van Paro Praktijk Utrecht, Implantologie Utrecht en Jardin. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 25 mei 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

7.Betrokken organisaties zijn Proclin Nederland, de onderneming van Paro Praktijk Utrecht, de onderneming van Implantologie Utrecht en de onderneming van Jardin.

 

8.Proclin Nederland, de onderneming van Paro Praktijk Utrecht en de onderneming van Implantologie Utrecht kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

9.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

10.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 6 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Proclin Nederland uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Paro Praktijk Utrecht, de onderneming van Implantologie Utrecht en de onderneming van Jardin.

 

 

Beoordeling

 

11.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

12.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

13.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

14.Paro Praktijk Utrecht en Implantologie Utrecht doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Paro Praktijk Utrecht en Implantologie Utrecht door de NZa niet beoordeeld.

 

15.Jardin is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Jardin door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Top Mondzorg concern weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 heeft ingesteld, maar zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

Personeel

 

17.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Top Mondzorg concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C.Cruciale zorg

 

18.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

19.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 6 augustus 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven