Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking Abortusklinieken 2022 - TB/REG-22628-01
Vaststellingsdatum:01-09-2021Versie:vergelijk Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, 52 aanhef en onder e, 53 aanhef en onder b, van de Wmg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregel:

‘Abortusklinieken’, kenmerk BR/CU-2149;

 

en:

  • de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 december 2015, kenmerk MC-U-876908-144681, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake wijziging van de tariefsoort abortushulpverlening aan niet Wlz-verzekerden;
  • de Subsidieregeling abortusklinieken1;

 

besloten:

dat rechtsgeldig;

 

door:

abortusklinieken als bedoeld in artikel 1 van de Wet afbreking zwangerschap, die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap;

 

aan:

niet Wlz-verzekerden

 

rechtsgeldig de volgende prestaties met bijbehorende NZa-codes en tarieven in rekening mogen worden gebracht:

 

NZa code

Prestatiebeschrijving

Tarief in euro’s

J

121

Consult waarna de zwangerschapsafbreking is gestaakt

 € 44,61

J

122

Eerste trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking medicamenteus wordt verricht

 € 439,92

J

123

Eerste trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking door middel van vacuümaspiratie wordt verricht zonder PSA of algehele anesthesie

 € 586,90

J

124

Eerste trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking door middel van vacuümaspiratie wordt verricht, waarbij PSA wordt toegepast onder verantwoordelijkheid van een abortusarts

 € 690,90

J

125

Eerste trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking door middel van vacuümaspiratie wordt verricht, waarbij PSA of algehele anesthesie wordt toegepast door een anesthesioloog

 € 715,42

J

126

Tweede trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking in de periode vanaf 13 tot en met 17 weken en 6 dagen amenorroe wordt verricht, waarbij PSA wordt toegepast onder verantwoordelijkheid van een abortusarts

€ 842,15

J

127

Tweede trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking in de periode vanaf 13 tot en met 17 weken en 6 dagen amenorroe wordt verricht, waarbij PSA of algehele anesthesie wordt toegepast door een anesthesioloog

€ 912,56

J

 

128

Tweede trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking in de periode vanaf 18 weken amenorroe wordt verricht, waarbij PSA wordt toegepast onder verantwoordelijkheid van een abortusarts

 € 1.079,51

J

129

Tweede trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking in de periode vanaf 18 weken amenorroe wordt verricht, waarbij PSA of algehele anesthesie wordt toegepast door een anesthesioloog

 € 1.196,18

J

120

Het plaatsen van een langdurig anticonceptiemiddel na een zwangerschapsafbreking

€ 67,52 

 

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 

  • De tarieven die op grond van deze beschikking in rekening worden gebracht, zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.
  • De prestatie J121, met bijbehorend tarief, wordt niet in rekening gebracht in combinatie met een of meer van de prestaties vallend onder de codes J120 en J122 t/m J129. In de tarieven behorend bij de codes J120 en J122 t/m J129 zijn de kosten met betrekking tot een eventueel consult en/of eventuele controle reeds inbegrepen.
  • De prestatie J120, met bijbehorend tarief, wordt enkel in rekening gebracht, indien het plaatsen van een langdurig anticonceptiemiddel aansluitend plaatsvindt op een zwangerschapsafbreking genoemd onder een van de codes J122 t/m J129. Het tarief behorend bij de prestatie J120 wordt slechts éénmaal per zwangerschapsafbreking in rekening gebracht.

 

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

 

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2021, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin die mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:  Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA UTRECHT

            (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:     Bezwaarschrift)

Fax:     030 – 296 82 96

 

Het bezwaar moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste

de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

 

Toelichting

Op grond van de Subsidieregeling abortusklinieken, onderdeel van de kaderwet VWS-subsidies, kunnen abortusklinieken (op aanvraag) een subsidie van het ministerie van VWS ontvangen. Deze subsidie mag uitsluitend worden aangewend voor de levering van de in de subsidieregeling nader omschreven zorg aan Wlz-verzekerden. Omdat abortusklinieken deze zorg in de praktijk ook leveren aan niet Wlz-verzekerden, hebben deze klinieken een geldige juridische titel nodig om buiten de subsidieregeling om genoemde zorg in rekening te brengen. De voorliggende prestatie- en tariefbeschikking, in combinatie met de beleidsregel ‘Abortusklinieken’ (BR/CU-2149), voorziet hierin.

 

Het tarief dat wordt gehanteerd voor de plaatsing van langdurige anticonceptie aansluitend op een zwangerschapsafbreking (code: J120) wordt gelijkgesteld aan de hoogte van het maximumtarief voor deze prestatie zoals vastgelegd in de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (TB/REG-22622-01). Dit ligt in lijn met de Subsidieregeling abortusklinieken.

 

Het tarief dat wordt gehanteerd voor een consult waarna de zwangerschapsafbreking is gestaakt (code J121) wordt jaarlijks alleen geïndexeerd voor personele kosten. Dit ligt in lijn met de Subsidieregeling abortusklinieken.

 

 

Naar boven