Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Holland Capital Growth and Buy-Out Fund IV Coöperatief U.A. - Yes We Can Group B.V.
Ondertekeningsdatum:21-05-2021Publicatiedatum:10-09-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 17 februari 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Holland Capital Management B.V. is een participatiemaatschappij en treedt op als fondsbeheerder van Holland Capital Growth and Buy-Out Fund IV Coöperatief U.A. (hierna: Holland Capital Fund IV). HC-GBO IV Healthcare B.V. (hierna: HC-GBO IV Healthcare), Yes We Can Investor B.V. (hierna: Yes We Can Investor) en Yes We Can Beheer B.V. (hierna: Yes We Can Beheer) zijn opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Holland Capital Fund IV heeft, via HC-GBO IV Healthcare, uitsluitende zeggenschap over Yes We Can Investor. Yes We Can Investor houdt 100% van de aandelen in Yes We Can Beheer.

 

3.Yes We Can Group B.V. (hierna: Yes We Can Group) is via haar dochteronderneming Yes We Can Clinics B.V. (hierna: Yes We Can Clinics) actief op het gebied van de behandeling van jongeren met psychische en psychiatrische problemen, verslavingen en gedragsproblemen in heel Nederland.

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Yes We Can Group door Yes We Can Beheer. Vervolgens zal aan beide huidige aandeelhouders van Yes We Can Group een (minderheids)deel van de aandelen in Yes We Can Beheer worden uitgegeven. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 14 januari 2021 en een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst van 14 januari 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn Holland Capital Fund IV en Yes We Can Group.

 

6.Yes We Can Group kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Holland Capital Fund IV uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Yes We Can Group.
 

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12.Holland Capital Fund IV is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Holland Capital Fund IV door de NZa niet beoordeeld.

 

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Yes We Can Clinics op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Yes We Can Clinics overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

C.Cruciale zorg

 

15.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

16.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 21 mei 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven