Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Fivoor B.V. en onderdeel van Antes Zorg B.V.
Ondertekeningsdatum:03-08-2021Publicatiedatum:10-09-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 25 maart 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Parnassia Groep B.V. (hierna: Parnassia Groep) en Stichting Altrecht (hierna: Altrecht) oefenen (indirect) gezamenlijke zeggenschap uit over Fivoor B.V. (hierna: Fivoor). Fivoor is actief op het gebied van klinische en ambulante geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg aan patiënten met een hoog intensieve zorgbehoefte in Breda, Delft, Den Dolder, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Haarlem, Heerhugowaard, Leiden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zaandam.

 

3.Parnassia Groep is (onder meer) via haar (indirecte) dochteronderneming Antes Zorg B.V. (hierna: Antes) actief op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, forensische zorg en reclassering in Noord-Holland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Parnassia concern).

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van de activa behorend bij de forensische zorg en reclassering van Antes door Fivoor. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 9 maart 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn Parnassia Groep, Altrecht, Fivoor en een onderdeel van Antes Zorg.

 

6.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, tweede lid,  Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Parnassia Groep en Altrecht,  via Fivoor, gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een onderdeel van Antes en daarmee een volwaardige gemeenschappelijke onderneming tot stand brengen.

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

12.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat de cliëntenraad en ondernemingsraad van Altrecht op basis van de Wmcz 2018 respectievelijk de WOR geen adviesrecht hebben ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Altrecht niet beoordeeld.

 

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Fivoor en het Parnassia concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokkenen bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Fivoor en het Parnassia concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C.Cruciale zorg

 

15.Parnassia Groep, Altrecht en Fivoor leveren crisisopvang geestelijke gezondheidszorg en zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vormen van zorg.

 

Besluit

 

16.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 3 augustus 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. A.J.M.H. Mateijsen 

plv. directeur Toezicht en Handhaving
unitmanager Toezicht Zorgaanbieders
directie Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven