Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart acute psychiatrische hulpverlening per 2022
Geldigheid:01-01-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

In deze informatiekaart geven wij op hoofdlijnen weer hoe de bekostiging van de acute ggz werkt en hoe u als zorgaanbieder acute psychiatrische hulpverlening – ook wel acute ggz genoemd – kunt registreren. Deze informatiekaart is van toepassing voor acute ggz vanaf 2022. De veranderingen naar aanleiding van de introductie van het Zorgprestatiemodel zijn in deze informatiekaart verwerkt.

Wat is acute psychiatrische hulpverlening?

Bij acute psychiatrische hulpverlening is direct ingrijpen nodig om gevaar voor de persoon of de omgeving voor te zijn of om ernstige overlast te voorkomen of te stoppen. De zorg moet plaatsvinden volgens de Generieke Module acute psychiatrische hulpverlening. Dit is de door zorgaanbieders afgesproken zorgstandaard voor mensen die in een psychische crisis terechtkomen.

Nieuwe bekostiging

Vanaf 2020 is de bekostiging van acute psychiatrische hulpverlening anders geregeld. Deze nieuwe bekostiging biedt een beter passende vergoeding voor de 24/7 beschikbaarheid van acute psychiatrische hulpverlening in bijvoorbeeld dunbevolkte gebieden.

28 Regio's

Nederland is verdeeld in 28 regio's. In elke regio maken zorgaanbieders (bijvoorbeeld ggz-aanbieders, verslavingszorg, PAAZ, PUK, etc.) afspraken voor acute psychiatrische hulpverlening. De afspraken komen terecht in het regioplan.

N.B. Neem voor meer informatie over de regio-indeling en regioplannen contact op met de Nederlandse ggz of Zorgverzekeraars Nederland.

Regiobudget

Elke regio heeft één zorgaanbieder die budgethouder is voor de acute psychiatrische hulpverlening in de eerste drie kalenderdagen. Deze zorgaanbieder maakt budgetafspraken met de representerende zorgverzekeraar(s) voor de triage, beoordeling, crisisbehandeling en eventuele opname tijdens de eerste drie kalenderdagen. De budgetafspraken vormen een financiële vertaling van het regioplan. De gebudgetteerde aanbieder en de representerende zorgverzekeraar dienen samen (of eenzijdig als ze er niet uitkomen) een aanvraag in bij de NZa. Dit doen ze door het budgetformulier 'acute geestelijke gezondheidszorg' in te vullen en te ondertekenen.

De NZa geeft een (individuele) beschikking af met daarin het budget voor de regio. Het budget is bedoeld voor zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet. De zorg voor bijvoorbeeld jeugdigen, illegalen of onverzekerden valt er niet onder.

Ketenpartners

Ook ketenpartners (verslavingszorg, PAAZ, PUK, etc.) van de gebudgetteerde zorgaanbieder kunnen delen van de acute ggz binnen de eerste drie dagen leveren. De ketenpartners zijn dan onderdeel van het regiobudget dat de gebudgetteerde zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar aanvragen.

Consulten acute ggz binnen budget

Nadat de NZa de (individuele) beschikking heeft afgegeven, kan/kunnen de gebudgetteerde aanbieder(s), en eventuele ketenpartners die onderdeel zijn van het budget, de consulten acute ggz binnen budget gaan declareren. De consulten acute ggz binnen budget kennen net als de reguliere consulten een differentiatie naar tijdsranges en beroepen. De regels over de tijdsranges en beroepen voor de reguliere consulten gelden ook voor de consulten acute ggz binnen budget.

De verblijfsdagen acute ggz binnen budget kennen net als de reguliere consulten een onderverdeling naar verblijfscategorie (D t/m H).

Wanneer ketenpartners onderdeel zijn van de budgetaanvraag voor de regio, mogen zij zelfstandig consulten acute ggz binnen budget declareren. In de EI-standaard van Vektis staat dat zij wel de AGB-code van de gebudgetteerde aanbieder moeten vermelden zodat inzichtelijk is ten laste van welk regiobudget de declaraties komen.

Als ketenpartners onderdeel zijn van het budget, moeten de gebudgetteerde zorgaanbieder en de ketenpartner afspraken maken over hoe zij via onderlinge dienstverlening de uiteindelijk geleverde zorg verrekenen.

Consulten acute ggz binnen budget kunnen maximaal drie kalenderdagen achter elkaar gedeclareerd worden. Als na drie kalenderdagen de acute episode nog niet voorbij is, kan men reguliere consulten declareren.

Als het beoordelingsteam binnen deze drie kalenderdagen op basis van een nieuwe triage opnieuw een beoordeling uitvoert, blijft de al lopende periode van drie dagen van kracht. Als deze beoordeling echter pas na deze drie kalenderdagen plaatsvindt, start opnieuw een periode van drie kalenderdagen.

Opname na 20 uur 's avonds

In het zorgprestatiemodel blijft ook voor de acute ggz van kracht dat u voor een opname na 20 uur 's avonds geen verblijfsdag mag declareren.

Registratie van informatie-elementen

Voor de registratie- en informatieverplichtingen voor de consulten acute ggz binnen budget gelden dezelfde regels als voor de diagnostiekconsulten. Dit betekent dat u de informatie-elementen DSM-hoofdgroep (d1) en DSM-5 classificatie (d2) niet hoeft te registreren voor consulten acute ggz binnen budget.

Naam en AGB-code regiebehandelaar

In tegenstelling tot de registratie- en informatieverplichting bij diagnostiekconsulten, hoeft u de naam (informatie-element c1) en de AGB-code (informatie-element c2) van de regiebehandelaar niet te registreren bij consulten acute ggz binnen budget.

Parallelliteit

Bij de zorgaanbieder kan voor een patiënt die in crisis komt al een zorgtraject openstaan. De consulten acute ggz binnen budget registreert u dan op het openstaande zorgtraject met bijbehorend zorgtrajectnummer. Een nieuw (parallel) zorgtraject openen is niet toegestaan. Na drie kalenderdagen declareert u weer reguliere consulten op het zorgtraject.

Overgang van 2021 naar 2022

Crisis-dbc's binnen budget die op 31 december 2021 nog open staan, worden afgesloten. Ook als het maximum van drie dagen nog niet is bereikt en de patiënt nog steeds voldoet aan de definitie van acute psychiatrische hulpverlening.
De telling van de dagen loopt door. Bij een crisis-dbc binnen budget die op 30 of 31 december 2021 is geopend, mogen er consulten acute ggz binnen budget gedeclareerd worden tot uiterlijk 1 januari respectievelijk 2 januari.

Meer weten?

Lees meer over het aanvragen van het budget Zvw in de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening (NR/REG-2126) en de Beleidsregel acute psychiatrische hulpverlening (BR/REG-22140).

Lees meer over het registreren en declareren van consulten acute ggz binnen budget in de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (NR/REG-2214a)

Naar boven