Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie TopzorgGroep Holding B.V. - Medinello B.V. - Medisch Training Centrum B.V.
Ondertekeningsdatum:03-05-2021Publicatiedatum:18-08-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 10 maart 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Capital A Fund VIII Holding Coöperatief U.A. en Holding Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek B.V. oefenen gezamenlijke zeggenschap uit over TopzorgGroep Holding B.V. (hierna: TopzorgGroep Holding). TopzorgGroep Holding is via haar dochteronderneming TopzorgGroep B.V. actief op het gebied van revalidatie- en paramedische zorg in Zeeland en Noord-Brabant. TopzorgGroep Midden - Nederland B.V. (hierna: TopzorgGroep Midden-Nederland) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. TopzorgGroep Holding houdt 100% van de aandelen in TopzorgGroep Midden-Nederland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het TopzorgGroep concern).

 

3.Medinello B.V. (hierna: Medinello) is actief op het gebied van medisch specialistische zorg voor poliklinische revalidatie, basis geestelijke gezondheidszorg en eerstelijns paramedische zorg in Amersfoort, Utrecht, Almere, Nijmegen, Zeist, Deurne, Mierlo, Rotterdam, Haarlem en Doetinchem.

 

4.Medisch Training Centrum B.V. (hierna: Medisch Training Centrum) is actief op het gebied van fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie, geriatriefysiotherapie, bekkenfysiotherapie, ergotherapie, basis geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en medische fitness in Amersfoort en Doetinchem.

 

Het voornemen

 

5.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Medinello en Medisch Training Centrum door TopzorgGroep Midden-Nederland. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 23 februari 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

6.Betrokken organisaties zijn TopzorgGroep Holding, Medinello en Medisch Training Centrum.

 

7.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

8.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

9.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat TopzorgGroep Holding uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Medinello en Medisch Training Centrum.
 

 

Beoordeling

 

10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

12.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

13. Medinello en Medisch Training Centrum doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Medinello en Medisch Training Centrum door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten door het TopzorgGroep concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten door het TopzorgGroep concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
Personeel

 

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het TopzorgGroep concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C.Cruciale zorg

 

17.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

18.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 3 mei 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven