Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Triton Managers V Limited – Hippocrates Capital B.V.
Ondertekeningsdatum:29-07-2021Publicatiedatum:13-08-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 22 juni 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Triton Managers V Limited (hierna: Triton Managers) is een investeringsmaatschappij gevestigd in Jersey. Triton Managers is actief in de industriële sector, zakelijke dienstverlening, consumentensector en de gezondheidszorg in Duitsland, Scandinavië, Benelux, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. BNS Bidco B.V. (hierna: BNS Bidco) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Triton Managers houdt indirect, via onder andere Triton V LuxCo 53 SARL, 100% van de aandelen in BNS Bidco.

 

3.Hippocrates Capital B.V. (hierna: Hippocrates Capital) houdt 100% van de aandelen in Bergman Healthcare Clinics B.V. (hierna: Bergman Healthcare Clinics). Bergman Healthcare Clinics is via haar (indirecte) dochterondernemingen actief op het gebied van medisch specialistische zorg in heel Nederland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Bergman concern).

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Hippocrates Capital door BNS Bidco. Vervolgens zal een (minderheids)deel van de aandelen in Triton V LuxCo 53 SARL worden uitgegeven aan (onder meer) de huidige aandeelhouders van Hippocrates Capital. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 23 juni 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn Triton Managers en Hippocrates Capital.
 

6.Hippocrates Capital kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Triton Managers uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Hippocrates Capital.

 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12. Triton Managers is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Triton Managers door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Bergman concern weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 heeft ingesteld, maar zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

Personeel

 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door het Bergman concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van personeel en andere betrokkenen door het Bergman concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C.Cruciale zorg

 

16.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

17.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 29 juli 2021
 

Nederlandse Zorgautoriteit,
 

mw. drs. A.J.M.H. Mateijsen 
plv. directeur Toezicht en Handhaving/
unitmanager Toezicht Zorgaanbieders
directie Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit 
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven