Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie AmerisourceBergen Corporation – Alliance Boots B.V.
Ondertekeningsdatum:26-05-2021Publicatiedatum:11-08-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1.Intrekking besluit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besluit met ingang van de datum van dit besluit tot intrekking van haar besluit van 12 mei 2021 inzake het verlenen van goedkeuring aan de concentratie tussen AmerisourceBergen Corporation – Wight Nederland Holdco 2 B.V. (hierna: Wight Nederland Holdco 2), met kenmerk 394356/873122. In voornoemd besluit is vermeld dat Wight Nederland Holdco 2 via haar dochteronderneming Alliance Boots B.V. actief is op het gebied van farmaceutische zorg in heel Nederland. Op 12 mei 2021 was dit nog niet het geval. In een later stadium is Wight Nederland Holdco 2 via haar dochteronderneming Alliance Boots B.V. actief op het gebied van farmaceutische zorg in heel Nederland geworden. Daarnaast is in voornoemd besluit niet vermeld dat de Nederlandse ondernemingsraad van het Boots Alliance concern op basis van de Wet op de ondernemingsraden geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie.

 

2.Herzien besluit
Op grond van de gewijzigde transactie besluit de NZa haar beslissing van 12 mei 2021 te herzien. De NZa besluit te dien aanzien als volgt.

 

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 12 maart 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.AmerisourceBergen Corporation is actief op het gebied van farmaceutische distributie en aanverwante diensten wereldwijd. AmerisourceBergen International Holdings, Inc. (hierna: AmerisourceBergen International Holdings) is een indirecte dochteronderneming van AmerisourceBergen Corporation. AmerisourceBergen International Holdings is (onder meer) via haar indirecte dochteronderneming World Courier Holland B.V. actief op het gebied van transport van temperatuurgevoelig materiaal voor klinische proeven in heel Nederland.

 

3.Walgreens Boots Alliance, Inc. (hierna: Walgreens Boots Alliance) is (onder meer) actief op het gebied van farmaceutische zorg in Europa, Latijns Amerika en Azië. Wight Nederland Holdco 2 B.V. (hierna: Wight Nederland Holdco 2) is een indirecte dochteronderneming van Walgreens Boots Alliance. Wight Nederland Holdco 2 is via haar dochteronderneming Alliance Boots B.V. actief op het gebied van farmaceutische zorg in heel Nederland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Boots Alliance concern).

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Wight Nederland Holdco 2 door AmerisourceBergen International Holdings.[1] Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 8 januari 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn AmerisourceBergen International Holdings en Wight Nederland Holdco 2.

 

6.Wight Nederland Holdco 2 kwalificeert (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat AmerisourceBergen International Holdings uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Wight Nederland Holdco 2.
 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[2]
 

12. AmerisourceBergen Corporation is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van AmerisourceBergen Corporation door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

13. Uit artikel 2, onderdeel e, onder 5, van het Besluit Wmcz 2018 blijkt dat aanbieders van farmaceutische zorg niet verplicht zijn om een cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het Boots Alliance concern door de NZa niet beoordeeld.
 

Personeel

 

14.De Nederlandse ondernemingsraad van het Boots Alliance concern heeft op basis van de WOR geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van personeel van het Boots Alliance concern niet beoordeeld.

 

C.Cruciale zorg

 

15.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

16.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 26 mei 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] De bij de NZa gemelde transactie maakt deel uit van een meer omvattende internationale transactie tussen AmerisourceBergen Corporation en Walgreens Boots Alliance.

[2] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven