Onderwerp: Bezoek-historie

Dataset Wachttijden medisch-specialistische zorg

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Algemeen

 • Dit is de openbare dataset over de wachttijden in de medisch-specialistische zorg. Deze data horen bij de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2315). Het doel van deze regeling is om de wachttijden in de medisch-specialistische zorg eenduidig toegankelijk te maken voor patiënten en verzekeraars. Het gaat hierbij om electieve medisch-specialistische zorg, onderverdeeld in wachttijden voor behandeling, polikliniekbezoek en diagnostiek, per (sub)specialisme.

 • Aanbieders van medisch-specialistische zorg die onder de reikwijdte van deze regeling vallen, moeten deze wachttijden verplicht periodiek aanleveren.

 • Deze dataset is geschikt voor professionele gebruikers. Bent u patiënt, consument of andere belangstellende, dan verwijzen wij u graag door naar Zorgkaart Nederland, Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck.

 • Tweewekelijks vindt een update van de dataset plaats. De eerste peildatum is 10 augustus 2021. Wij streven ernaar om de data op de volgende werkdag te publiceren.

 • Download de dataset als .csv bestand. De dataset bevat wachttijden van de meest recente peildatum (28 november 2023) tot 1 jaar terug. Er is een nieuwe kolom toegevoegd: KVK_INSTELLING. De volgorde van de andere kolommen is niet veranderd.

 • Data van afgelopen jaren: dataset 2021 (vanaf augustus), en dataset 2022.

 • De meest actueel aangeleverde wachttijden zijn beschikbaar via een open API op https://zorgbeeld.nza.nl/rest-doc/openapi. Meer informatie over deze API kunt u vinden in onze documentatie.

Belangrijke informatie

 • In de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG 2127) is uitgewerkt welke methodiek instellingen moeten hanteren om de wachttijden te berekenen. Voor diagnostiek en polikliniek geldt een andere rekenmethode dan voor behandelingen.

 • Instellingen leveren alleen wachttijden aan voor behandelingen, diagnostiek en poliklinische consulten die onder de reikwijdte van de regeling vallen. Zie hiervoor bijlage 1 van de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG 2127).

 • In verband met de betrouwbaarheid en herleidbaarheid van de gegevens blijft aanlevering van wachttijden voor behandeling achterwege als er minder dan 5 waarnemingen (van de rekenkundige wachttijd) zijn. Per 30 september 2021 wordt geregistreerd welke locaties zorg wél leveren, maar onvoldoende waarnemingen hebben.  Wanneer er onvoldoende observaties zijn is het ‘WACHTTIJD’ veld leeg en het ‘ONVOLDOENDE OBSERVATIES’ veld TRUE in de dataset. 

 • Het komt voor dat patiënten hun behandeling bewust later plannen dan de eerste agenda mogelijkheid. Door de mediaan te rapporteren wordt rekening gehouden met dergelijke uitschieters. In uitzonderlijke gevallen kiest het grootste gedeelte van de patiënten voor een later tijdstip, bijvoorbeeld in het geval van een behandeling plastische chirurgie met een zeer korte wachttijd. In die gevallen kan de weergegeven mediane wachttijd iets langer zijn dan de wachttijd van de instelling.

Naar boven