Onderwerp: Bezoek-historie

Brief over aanlevering kostprijzen medisch-specialistische zorg 2021 (kenmerk 0401687/910288)
Ondertekeningsdatum:27-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van

 • Algemene ziekenhuizen (010)

 • Categorale ziekenhuizen (011)

 • Academische ziekenhuizen (020)

 • Revalidatiecentra (100)

 • Zelfstandige trombosediensten (220)

 • Klinisch genetische centra (390)

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)

 • Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT)

 • InEen

 • Koninklijke NMT

 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

 • Revalidatie Nederland (RN)

 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

 

Geacht bestuur,

 

Op basis van de regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg (kenmerk: NR/REG 2128) zijn alle aanbieders van medisch-specialistische zorg (msz) die gereguleerde zorg leveren verplicht jaarlijks kostprijzen aan te leveren.

In een eerdere brief 1hebben we u laten weten dat de verplichting tot aanlevering van de kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten over 2020 is komen te vervallen. Daarop volgend hebben we nu besloten dat de verplichting tot aanlevering van kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten over 2021 ook vervalt2. De 2021 kostprijzen van add-on dure geneesmiddelen moeten wel aangeleverd worden. Hier onder wordt dit toegelicht.

Kostprijzen dbc-zorgproducten en overige zorgproducten
In de werkgroep kostprijzen en tarieven msz van 8 juli 2021 is samen met branchepartijen de noodzaak en de mogelijkheid van het aanleveren van de msz kostprijzen over 2021 besproken. In dat overleg zijn de kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten en de kostprijzen van add-on dure geneesmiddelen apart besproken. Tijdens de werkgroep is gesproken over de representativiteit van de kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten over het boekjaar 2021. De problemen die zijn geconstateerd met betrekking tot boekjaar 2020, zijn voor een groot deel nog van toepassing op boekjaar 2021. Instellingen hebben door de coronacrisis ook in 2021 minder en/of andere zorg hebben geleverd dan ze normaal zouden doen. Daarnaast hebben instellingen ook meer en andere kosten gemaakt dan ze normaal zouden doen. Dit zorgt ervoor dat de kostprijzen niet representatief zijn voor zorg zoals deze normaal geleverd wordt. En daarmee niet bruikbaar zijn voor de tariefberekening voor komende jaren.
Om onnodige administratieve lasten te beperken hebben we besloten dat de verplichting tot aanlevering van kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten ook voor 2021 vervalt. Deze hoeven dus niet aangeleverd te worden. De kostprijzen over boekjaar 2022 moeten wel aangeleverd worden. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze wel representatief zullen zijn.

Kostprijzen add-on dure geneesmiddelen
We verwachten dat de coronacrisis weinig tot geen effect heeft op de inkoopprijzen van de dure geneesmiddelen. We gaan daarom door met het opvragen van deze kostprijzen.
Het doel van het kostprijsonderzoek dure geneesmiddelen is anders dan dat van het kostprijsonderzoek over dbc-zorgproducten en overige zorgproducten. De kostprijzen van add-on dure geneesmiddelen worden gebruikt ten behoeve van de jaarlijkse monitor medisch-specialistische zorg van de NZa en niet voor de vaststelling van tarieven. In de monitor wordt met een prijsanalyse van de NZa-maximumtarieven, de contractprijzen en de netto inkoopprijs een inschatting gemaakt van de onderhandelresultaten met betrekking tot dure geneesmiddelen.

Tot slot
Omdat we de administratieve belasting en kosten zo laag mogelijk willen houden, hoeven instellingen geen rapport van bevindingen bij de aanlevering van de kostprijzen van add-on dure geneesmiddelen mee te sturen. Een bestuursverklaring voldoet.

De kostprijzen kunnen via het aanvragenportaal van de NZa worden aangeleverd. De deadline voor aanlevering is 1 september 2022. Aanvullend op deze brief zullen we de instellingen die dure geneesmiddelen gebruiken afzonderlijk benaderen.

Vragen? We helpen u graag verder
Onze service is iets anders ingericht door de maatregelen rondom het COVID-19 virus. Het Informatie- en Contactcentrum is bereikbaar via WhatsApp op telefoonnummer (088) - 770 87 70 (maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur). U kunt uw vraag ook via e-mail stellen aan info@nza.nl.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

J.J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Naar boven