Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie FGN B.V. – Innocor Dienstverlening B.V. – Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer B.V.
Ondertekeningsdatum:15-12-2020Publicatiedatum:30-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 5 oktober heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Harbour Capital Partners B.V. is via FGN B.V. (hierna: FGN) actief op het gebied van fysiotherapie in heel Nederland. FGN Midden West Nederland B.V. (hierna: FGN Midden West Nederland) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. FGN houdt 100% van de aandelen in FGN Midden West Nederland.

 

3.Fysiotherapeutisch Centrum Aalsmeer B.V. (hierna: Fysiotherapeutisch Centrum Aalsmeer) is via haar dochterondernemingen Innocor Dienstverlening B.V. (hierna: Innocor Dienstverlening) en Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer B.V. (hierna: Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer) actief op het gebied van fysiotherapie en het verlenen van paramedische ondersteuning, sportmedische testen en adviezen in de regio Aalsmeer.

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Innocor Dienstverlening en Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer door FGN Midden West Nederland. Vervolgens zal een (minderheids)deel van de aandelen in FGN Midden West Nederland uitgegeven worden aan de oorspronkelijke aandeelhouders van Fysiotherapeutisch Centrum Aalsmeer en een andere deelnemer. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 2 oktober 2020 en een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst van 2 oktober 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn FGN, Innocor Dienstverlening en Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer.

 

6.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat FGN uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Innocor Dienstverlening en Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer.

 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12.Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, negende lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van paramedische zorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 

13. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van paramedische zorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van FGN, Innocor Dienstverlening en Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel

 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat FGN, Innocor Dienstverlening en Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer geen ondernemingsraad in de zin van de WOR hebben ingesteld, maar dat zij wel al hun personeel over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.

 

C.Cruciale zorg

 

15.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

16.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 15 december 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven