Onderwerp: Bezoek-historie

Handhavingsbesluit rijbewijskeuring oogheelkunde
Publicatiedatum:13-07-2021Geldigheid:28-05-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht

Postbus 3017
3502 GA Utrecht

T 030 296 81 11
F 030 296 82 96
E info@nza.nl
Iwww.nza.nl

[AAN: verzoeker]

Uw brief van

18 september 2020

Uw kenmerk

-

Behandeld door

[…]

Telefoonnummer

030 296 8111

E-mailadres

info@nza.nl

Kenmerk

[…]

Onderwerp

Besluit op uw handhavingsverzoek

Datum

28 mei 2021

Geachte [verzoeker],

Op 18 september 2020 heeft u, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger], een handhavingsverzoek ingediend gericht tegen [aanbieder] (hierna: [aanbieder]). Uw verzoek ziet op de volgens u onrechtmatige wijze van declareren door [aanbieder] van een rijbewijskeuring die u daar heeft ondergaan. Met uw verzoek wilt u bereiken dat [aanbieder] zich in de toekomst aan geldende wet- en regelgeving houdt.

Besluit

Naar aanleiding van uw verzoek heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek gedaan naar het declaratiegedrag van [aanbieder].

Uit dit onderzoek zijn ons enkele onregelmatigheden gebleken rondom het registreren en declareren van rijbewijskeuringen door [aanbieder] in de onderzoeksperiode 2019-2020. Deze houden een overtreding in van het bepaalde in artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Gelet op de bevindingen van ons onderzoek heb ik besloten om uw handhavingsverzoek toe te wijzen, en om aan [aanbieder] in dezen een formele maatregel op te leggen. Om herhaling van geconcludeerde tekortkomingen in de toekomst te voorkomen heeft de NZa aan [aanbieder] een aanwijzing gegeven (als bedoeld in van artikel 76 van de Wmg).

Met het navolgende licht ik dit besluit verder toe.

Procesverloop

De NZa heeft op 18 september 2020 uw handhavingsverzoek ontvangen. Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij eerst bureau-onderzoek gedaan, en vervolgens de nodige informatie opgevraagd bij [aanbieder]. Naast inhoudelijke vragen over de werkwijze met betrekking tot rijbewijskeuringen, hebben wij bij [aanbieder] declaratiedata en uiteindelijk ook (steekproefsgewijs) medische dossiers opgevraagd.

Uw verzoek

In uw handhavingsverzoek is aangegeven dat u voor een rijbewijskeuring die u bij [aanbieder] heeft ondergaan drie rekeningen heeft ontvangen, te weten een rekening voor de rijbewijskeuring zelf, een rekening voor een Esterman gezichtsveldonderzoek en een rekening voor een dbc-zorgproduct in het kader van medisch-specialistische zorg. U stelt echter dat het gezichtsveldonderzoek niet nodig was en dat er geen sprake was van medisch-specialistische zorg. Derhalve stelt u dat [aanbieder] onterecht € 476,37 te veel in rekening heeft gebracht. U vraagt de NZa om [aanbieder] aan te spreken op haar declaratiewijze en te verzoeken het te veel gerekende bedrag te crediteren, dan wel aan u terug te betalen.

Bevoegdheid NZa en reikwijdte onderzoek

Het optreden van de NZa richt zich te allen tijde op het algemene consumentenbelang (artikel 3, vierde lid, Wmg). Dit algemene principe vindt zijn weerslag in de bevoegdheden die aan de NZa zijn toegekend. Zo is in artikel 79, eerste lid, Wmg bepaald dat de NZa geen bevoegdheid toekomt om ten aanzien van de beoordeling of behandeling van individuele gevallen een aanwijzing te geven.

De NZa treedt in beginsel dan ook niet op als geschilbeslechter bij individuele casuïstiek tussen zorgaanbieders en patiënten. Met een individuele klacht over een zorgaanbieder kunnen patiënten zich richten tot de geschillencommissie waarbij de zorgaanbieder op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg moet zijn aangesloten.

Gelet op het voorgaande doet de NZa in dezen uitdrukkelijk geen uitspraak over of [aanbieder] in uw geval rekeningen onterecht heeft gedeclareerd. De conclusies van ons onderzoek kunnen ook niet een-op-een worden doorvertaald naar een oordeel over uw situatie. Reeds hierom kan en zal de NZa niet tegemoetkomen aan uw verzoek om [aanbieder] op te dragen om bij u in rekening gebrachte bedragen te crediteren en/of terug te betalen.1

Uit uw handhavingsverzoek, de daarbij overgelegde facturen, en de publieksinformatie op de website van [aanbieder] volgt echter dat de algemene handelswijze van [aanbieder] bij het declareren van rijbewijskeuringen mogelijk in strijd is met het bepaalde bij of krachtens (artikel 35 van) de Wmg. In dergelijke gevallen is de NZa bevoegd om handhavend op te treden.

Onze beoordeling

Op basis van onderzoek heeft de NZa geconcludeerd dat [aanbieder] binnen de onderzoeksperiode 2019-2020 herhaaldelijk in strijd heeft gehandeld met artikel 35 van de Wmg2 en de Regeling medisch-specialistische zorg.3 De vastgestelde overtredingen houden – samengevat – in dat door [aanbieder]:

  • prestaties ten onrechte separaat zijn gedeclareerd, terwijl deze in wezen onderdeel zijn van de door de NZa voor rijbewijskeuringen vastgestelde prestaties; en

  • declaratieregels voor dbc-zorgproducten en rijbewijskeuringen niet correct zijn opgevolgd.

Opgelegde maatregel

Om herhaling van geconcludeerde overtredingen in de toekomst te voorkomen heeft de NZa op 18 mei 2021 aan [aanbieder] een aanwijzing gegeven. De NZa ziet toe op een juiste naleving daarvan.

De precieze strekking van een gegeven aanwijzing is ingevolge artikel 81 Wmg in beginsel niet openbaar. Indien echter [aanbieder] de aanwijzing niet zou opvolgen, kan de NZa besluiten om alsnog tot publicatie van de aanwijzing over te gaan.

Voornemen tot publicatie

De NZa heeft het voornemen om dit besluit ter openbare kennis te brengen, door middel van publicatie van een geanonimiseerd afschrift van deze brief op http://puc.overheid.nl/nza. Dit op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Voordat definitief over publicatie wordt besloten, stel ik u, als direct belanghebbende, echter in de gelegenheid om uw zienswijze ten aanzien van het voornemen aan de NZa kenbaar te maken. U kunt uw eventuele zienswijzereactie binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief digitaal indienen bij [...]@nza.nl.

Contact

Heeft u naar aanleiding van dit besluit vragen? Dan kunt u contact opnemen met [behandelaar]. Contactgegevens staan vermeld in het briefhoofd.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. H. Miedema
unitmanager Detectie, Data-analyse en Casusteam
directie Toezicht en Handhaving

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar per e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van hetgeen waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van deze brief bij te voegen.

Naar boven