Onderwerp: Bezoek-historie

WB/REG 2021-11 Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a, en van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2103a
Geldigheid:01-08-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

WB/REG-2021-11

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a, en van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2103a, in verband met de vaststelling in de eerste lijn per 1 augustus 2021 van een gewijzigd tarief voor de prestatie 'prenatale screening counseling'

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Overwegende dat:

 • Zowel binnen de eerstelijns zorg als de tweedelijns somatische zorg (medisch-specialistische zorg) prestaties en tarieven gelden voor verloskundige zorg;

 • De NZa een werkwijze hanteert waarbij de prestatiebeschrijvingen en tarieven voor verloskunde in de medisch-specialistische zorg één op één aansluiten bij die in de eerste lijn ('tweede lijn volgt eerste lijn');

 • De prestaties voor verloskunde in de medisch-specialistische zorg zijn vorm gegeven door middel van overige zorgproducten (ozp's) met maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

 • Het tarief in de eerste lijn voor de 13 weken echo met counseling (prestatie 'prenatale screening counseling') per 1 augustus 2021 wordt verhoogd als gevolg van de beslissing van de minister van VWS om per 1 augustus 2021 in het kader van het landelijke bevolkingsonderzoek een 13 weken echo, inclusief een daaraan voorafgaande counseling, standaard aan te bieden aan zwangere vrouwen;

 • Deze wijziging van de prestatiebeschrijving en het bijbehorende tarief in de eerste lijn - mede op verzoek van veldpartijen - niet door de tweede lijn (medisch-specialistische zorg) per 1 augustus 2021 wordt gevolgd, omdat zorgaanbieders en zorgverzekeraars daardoor reeds gemaakte contractafspraken m.b.t. het jaar 2021 zouden moeten herzien;

 • Aan het msz-tarief gedurende 2022 voor de 13 weken echo mèt counseling, d.w.z. de ozp 'prenatale screening: counseling (037521)', een eenmalige opslag wordt toegekend die de misgelopen vergoedingen over de periode 1 augustus t/m 31 december 2021 compenseert;

 • Als gevolg van het bovenstaande met ingang van 1 augustus 2021 de verwijzing in de regelgeving van de medisch-specialistische zorg naar de eerstelijns zorg, voor zo ver het gaat om het tarief behorend bij de ozp 'prenatale screening: counseling (037521)', niet meer juist is;

 • Dit wijzigingsbesluit erin voorziet deze onjuistheid ongedaan te maken;

Gelet op:

 • de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

 • de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a;

 • de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2103a;

 • de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-21608-02;

Besluit:

Artikel I

De Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a, wordt gewijzigd als volgt:

A.

In artikel 14, lid 3, wordt na 'a. Prenatale screening (037510, 037512, 037514, 037516 en 037521) uit de categorie 'ozp overige verrichtingen'' een komma ingevoegd gevolgd door de toevoeging: 'met dien verstande dat aansluiting bij de tarieven voor eerstelijnszorg voor het overig zorgproduct 'prenatale screening: counseling' (037521) niet geldt gedurende de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021;'.

B.

In Bijlage 1 'Totstandkoming tarieven.doc' behorend bij deze beleidsregel komt voetnoot 2, onderaan pagina 3, te luiden: 'Voor een aantal zorgproducten zijn de tarieven afkomstig uit een andere sector. De tarieven worden integraal overgenomen. Dit geldt echter niet voor het overig zorgproduct 'prenatale screening: counseling' (037521) in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021.'.

Artikel II

De Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2103a, wordt gewijzigd als volgt:

A.

Aan artikel 29, lid 5 'Prenatale screening (037510, 037512, 037514, 037516 en 037521)' wordt na de eerste zin ('Het overzicht van alle te onderscheiden prestaties prenatale screening, inclusief eventueel aanvullende voorwaarden, is te vinden in de Beleidsregel verloskunde.') een nieuwe zin toegevoegd, luidend: 'Voor het tarief van de prestatie 'prenatale screening: counseling' (037521) geldt dat met ingang van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 de koppeling met het eerstelijns tarief zoals vermeld in de Beleidsregel verloskunde wordt losgelaten.'

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021 en vervalt op 1 januari 2022.

Indien de datum van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, ligt ná 1 augustus 2021, dan treedt dit besluit met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2021 in werking.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wmg, zal dit besluit in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Dr. M. Kaljouw,

Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Algemeen

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in de kamerbrief van 7 juli 2020 (Kamerstuk 29 323, nr. 139) aangegeven, dat aan alle voorwaarden voor een invoering van een structureel echoscopisch onderzoek rond de 13 weken zwangerschap (13 weken echo) in het kader van bevolkingsonderzoek is voldaan. De 13 weken echo zal vanaf 1 september 2021 worden aangeboden aan alle zwangere vrouwen in de vorm van een bevolkingsonderzoek.
Om dit te bewerkstelligen moet het mogelijk gemaakt worden dat zwangere vrouwen vanaf 1 augustus 2021 gecounseld kunnen worden over de 13 weken echo.
Om die reden heeft het ministerie van VWS de NZa verzocht de bekostiging voor het onderdeel counseling per 1 augustus 2021 mogelijk te maken. De counseling over de 13 weken echo wordt als extra onderdeel meegenomen in het reeds bestaande overig zorgproduct (ozp) Prenatale screening: counseling (037521).

De tarieven van ozp's voor verloskundige zorg zijn gekoppeld aan die van de eerste lijn. Het tarief in de eerste lijn voor de prestatie Prenatale screening counseling (een 13 weken echo, vooraf gegaan door een counseling) worden met ingang van 1 augustus 2021 verhoogd, omdat deze prestatie per deze datum aan alle zwangere vrouwen in het kader van het lopende bevolkingsonderzoek wordt aangeboden. Normaliter volgen de tarieven in de tweede lijn die van de eerste lijn. In dit specifieke geval gebeurt dat, op verzoek van en in samenspraak met betrokken partijen, niet. Het tweedelijns tarief van de ozp 'prenatale screening: counseling' (037521) blijft daardoor het gehele kalenderjaar op het niveau van het tarief voor dezelfde prestatie in de eerste lijn, zoals dat geldt in de periode 1 januari tot en met 31 juli 2021.

De misgelopen vergoeding voor deze ozp in de tweede lijn gedurende de periode 1 augustus t/m 31 december 2021 wordt gecompenseerd door middel van een eenmalig opslag op het tarief voor deze ozp (037521) in het jaar 2022.

Per 2023 zal in de eerste lijn en in de medisch-specialistische zorg weer hetzelfde tarief voor deze prestatie gelden. Dan zal ook de directe link bij de ozp 037521 naar het eerstelijns tarief weer (her)opgenomen worden in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en in de Regeling medisch-specialistische zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Dr. M. Kaljouw,

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven