Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart wijzigingen regelgeving langdurige zorg 2022
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Status: Toekomstig geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De beleidsregels voor de langdurige zorg 2022 zijn gepubliceerd. Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen weer.

Wilt u een overzicht van alle geldende documentatie? Kijk dan bij 'Overzicht regelgeving' in deze informatiekaart. Nadere toelichting op onderstaande wijzigingen kunt u ook in deze documenten lezen.

1 Kwaliteitsmiddelen verpleeghuiszorg in de tarieven

Naar aanleiding van het verzoek van de minister van VWS in de voorlopige kaderbrief Wlz 2022 (2 juli 2021, kenmerk 3215792-1011616-LZ) zijn de kwaliteitsmiddelen verpleeghuiszorg per 2022 volledig in de tarieven (beleidsregelwaarden) van de prestaties opgenomen.

Het gaat om de tarieven van de prestaties

  • zzp vv 4 tot en met 10 (met en zonder behandeling)

  • vpt vv 4 tot en met 10 (met en zonder behandeling)

  • dtv vv 4 tot en met 8 (zonder behandeling)

  • zzp vv 4 tot en met 10 (inclusief nbf; met en zonder behandeling)

  • vpt vv 4 tot en met 10 (inclusief nbf; met en zonder behandeling)

  • dtv vv 4 tot en met 8 (inclusief nbf; zonder behandeling)

De kwaliteitsbudgetten per instelling komen te vervallen. Het macro kwaliteitsbudget wordt per 2022 overgeheveld naar de contracteerruimte.

2 Aanpassing tarieven zzp, vpt en mpt prestaties i.v.m. uitvoering Wet Zorg en Dwang

Op grond van het kostenonderzoek Wzd en het besluit van VWS hiervoor middelen toe te voegen aan het BKZ zijn de tarieven dienovereenkomstig verhoogd. Zie ook de brief van het Ministerie van VWS; Reactie Kostenonderzoek WZD, d.d. 10 juni, kenmerk 2368104-1009531-LZ). Het doel van de Wzd is om cliënten met een psychogeriatrische aandoening – zoals dementie – of een verstandelijke beperking meer regie te geven en om waar mogelijk te voorkomen dat onvrijwillige zorg wordt ingezet. De maximumtarieven in de langdurige zorg zijn hiervoor aangepast.

3 Prestatie logeren voor cliënten met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking

Met ingang van 2022 is er een aparte logeerprestatie en tarief voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (zevmb). Dit is een uitwerking van het advies van Bureau HHM dat in opdracht van de NZa onderzoek heeft gedaan naar de randvoorwaarden voor passende logeerzorg voor deze doelgroep. Het logeertarief vg werd voor deze cliëntgroep als niet kostendekkend ervaren. De nieuwe prestatie en bijbehorend tarief geven onder andere ruimte voor de extra personele inzet die nodig is bij het logeren van deze cliënten en dragen bij aan voldoende passend aanbod.

4 Herijking tarieven en prestaties toeslagen chronische ademhalingsondersteuning

Er is onderzoek uitgevoerd naar passende beademingszorg voor cliënten die gebruik maken van non-invasieve beademing en die wonen in een verpleeghuis of woonvoorziening. Het onderzoek heeft geresulteerd in aanpassingen in de bekostiging. Per 2022 wordt onderscheid gemaakt in drie toeslagen chronische ademhalingsondersteuning: laag, midden en hoog. De prestaties en tarieven behorend bij deze toeslagen zijn aangepast.

5 Flexibiliteit in prestatiebeschrijvingen dagbesteding ghz en ggz wonen

In de prestatiebeschrijvingen (zzp/vpt en mpt) van dagbesteding ghz en ggz wonen is de bepaling dat de activiteit overdag, buiten de woonsituatie en in groepsverband plaats moet vinden verruimd om aan gewenste flexibiliteit te voldoen. De nieuwe omschrijving is 'De activiteit vindt indien gewenst en best passend, zo veel mogelijk overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband' . Deze wijziging komt voort uit de ervaringen die zijn opgedaan met passende zorg in de Coronaperiode.

6 Tijdelijke aanpassing tarief crisiszorg verpleging en verzorging

Het tarief voor de prestatie Crisiszorg vv met behandeling (Z110) is per 2022 opgehoogd. Het tarief is daarmee per 2022 gelijk aan het tarief voor zzp vv-7 (exclusief de toegevoegde kwaliteitsmiddelen). Dit is een tijdelijke aanpassing tot een best passende prestatie en tarief kan worden vastgesteld.

7 Afwezigheid

De bepaling dat maximaal 14 dagen aaneengesloten verlof of detentie gedeclareerd kan worden bij afwezigheid van de cliënt is vervallen. Hiermee wordt de regeling rond afwezigheid meer passend en wordt voorkomen dat de bepalingen over de declaratie van afwezigheid leiden tot problemen ten aanzien van vakantie met ouders of familie. Met deze aanpassing wordt meer maatwerk rondom afwezigheid mogelijk.

8 Deeltijdverblijf

In de tarieven voor deeltijdverblijf is een hoger leegstandspercentage opgenomen. Daarnaast mogen voor cliënten in deeltijdverblijf afwezigheidsdagen gedeclareerd worden als de cliënt afwezig is op een dag dat deze eigenlijk bij de aanbieder zou verblijven, bijvoorbeeld door vakantie.

9 Verkeerd bed, Wlz-indicatie

Als een cliënt na een medisch-specialistische behandeling nog niet terecht kan in een instelling met verblijf, ligt deze cliënt in een 'verkeerd bed'. De informatievoorziening hierover was niet eenduidig. Vanaf 2022 wordt het maximumtarief gebaseerd op het kostenonderzoek dat de NZa heeft uitgevoerd aan de hand van het standaard NZa-kostprijsmodel zoals vastgelegd in de regelgeving Kostprijsmodel zorgproducten medisch-specialistische zorg (BR/REG-19163) en Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg (NR/REG-1932).

10 Tariefcomponent mobiliteitshulpmiddelen ggz wonen

De tarieven voor de zzp's ggz wonen excl. behandeling zijn per 2022 opgehoogd met de tariefcomponentwaarden voor het aanmeten van mobiliteitshulpmiddelen.

11 Verdeelmodel Wlz

Op onderdelen is afgeweken van het reguliere verdeelmodel Wlz, in verband met COVID-19. Het betreft gebruik van data 2019 in plaats van 2020 en aangepaste peilmomenten voor indicaties waarop de verdeling van het kader over de zorgkantoorregio's wordt gebaseerd. Voor 2022 zijn er daarnaast nog tijdelijke overgangsbepalingen voor de verdeling van de middelen voor ggz wonen en niet beïnvloedbare factoren.

Onderstaande wijzigingen worden (deels ook) met terugwerkende kracht per 1-1-2021 in de regelgeving 2021 aangepast.

12 Tandheelkundige zorg

Vanaf 2021 mogen mondzorgaanbieders die mondzorg verlenen aan Wlz-cliënten met verblijf inclusief behandeling (een deel van) de kosten rechtstreeks declareren bij het zorgkantoor. Het gaat dan om kosten die voorheen alleen door de verblijfsaanbieder van de cliënt bij het zorgkantoor mochten worden gedeclareerd. Met de aanpassing in de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz (NR/REG-2104b) is de vanaf 2017 bestaande onrechtmatigheid opgelost. Per 2022 zijn ook de prestatie en het tarief voor de onderlinge verrekening tussen Wlz-zorgaanbieders aangepast. De rechtstreekse declaratie bij het zorgkantoor zorgt er namelijk voor dat in geval van behandeling bij een andere verblijfsaanbieder minder kosten hoeven te worden verrekend.

13 Gelijktrekken prestaties gzsp en Wlz mpt behandelprestaties

Naar aanleiding van het kostenonderzoek gzsp/wlz mpt behandelprestaties is per 2022 een nieuwe prestatie dagbehandeling Huntington toegevoegd aan de beleidsregel. Daarnaast zijn de drie prestaties dagbehandeling lg licht, midden en zwaar samengevoegd tot één prestatie dagbehandeling lg met bijbehorend tarief. Ook de prestaties sglvg deeltijd is komen te vervallen en is het tarief voor behandeling sglvg met terugwerkende kracht per 1-1-2021 herijkt. Het tarief voor de prestatie dagbehandeling som/pg is aangepast. Verder zijn de prestatiebeschrijvingen van voorgenoemde prestaties aangepast. Dit om beter aan te sluiten bij de prestatiebeschrijving die in de gzsp worden gehanteerd.

Met terugwerkende kracht tot 1-1-2021 wordt het tarief voor de toeslag gespecialiseerde behandelzorg herijkt. Dit omdat deze zorg identiek is aan de zorg die binnen de mpt-prestatie behandeling sglvg wordt geleverd..

14 Ophoging budgettair kader Wlz 2021

Het budgettair kader Wlz 2021 is op verzoek van de minister van VWS in de voorlopige kaderbrief Wlz 2022 (2 juli 2021, kenmerk 3215792-1011616-LZ) opgehoogd met € 452 miljoen, naar aanleiding van de mei-brief van de NZa. De onderverdeling is als volgt: zorg in natura: € 346 miljoen, pgb: € 106 miljoen, waarvan € 13 miljoen reeds was verwerkt als gevolg van overhevelingen.

15 Overige wijzigingen

Overige wijzigingen betreffen kleine aanpassingen om beleid te verduidelijken of aan te laten sluiten bij de praktijk.

16 Overzicht regelgeving

Naar boven