Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz - BR/REG-22122
Vaststellingsdatum:06-07-2021Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

 

zzp-meerzorg:

zzp-meerzorg is een declarabele prestatie voor de bekostiging van zorg zoals bepaald in artikel 3.1.1, tweede lid, van het Besluit langdurige zorg en artikel 2.2 van de Regeling langdurige zorg. Zzp-meerzorg is zorg die aanvullend op een zzp, vpt of mpt wordt geleverd.

 

individuele meerzorg:

zzp-meerzorg die wordt geleverd aan een individuele cliënt met een profiel dat recht geeft op zzp-meerzorg.

 

groepsmeerzorg:

zzp-meerzorg die wordt geleverd aan meerdere cliënten met een profiel dat recht geeft op zzp-meerzorg.

 

directe kosten:

kosten voor extra inzet van personeel om direct cliëntgebonden zorg te leveren aan een cliënt of een groep cliënten in het kader van zzp-meerzorg.

 

indirecte kosten:

kosten die samenhangen met het leveren van zzp-meerzorg, niet zijnde directe cliëntgebonden kosten. Hieronder vallen kosten als deskundigheidsbevordering, opleidingskosten en kosten voor inventaris en kleine verbouwingen.

 

Wlz-uitvoerder:

de rechtspersoon die geen zorgverzekeraar is en die zich overeenkomstig artikel 4.1.1 van de Wlz heeft aangemeld voor de uitvoering van de Wlz, daaronder begrepen de met toepassing van artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz door de Minister van VWS aangewezen uitvoerder.

 

zorgaanbieder:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om de prestatiebeschrijving en het tarief op het gebied van zzp-meerzorg voor het jaar 2022 vast te stellen.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders.

Artikel 4 Cliëntgroepen

Cliënten met één van onderstaande zorgprofielen kunnen in aanmerking komen voor zzp-meerzorg:

1. Gehandicaptenzorg

Verstandelijk gehandicapt (vg)

 • Vg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (vg-5)

 • Vg (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (vg-7)

 • Vg Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (vg-8)

Licht verstandelijk gehandicapt (lvg)

 • Lvg Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (lvg-4)

 • Lvg Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (lvg-5)

 • Lvg Behandeling in een sglvg behandelcentrum (sglvg-1)

Lichamelijk gehandicapt (lg)

 • Lg Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (lg-5)

 • Lg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (lg-6)

 • Lg Wonen met zeer intensieve verzorging (lg-7)

Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (zg-aud)

 • Zg-aud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zg aud-3)

Zintuiglijk gehandicapt, visueel (zg-vis)

 • Zg-vis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zg vis-5)

2. Verpleging en verzorging (vv)

 • Vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (vv-7)

 • Vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (vv-8)

3. Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

 • Ggz-b Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (ggz-6b)

 • Ggz-b Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (ggz-7b)

 • Ggz Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (ggz wonen-4)

 • Ggz Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (ggz wonen-5)

Artikel 5 Prijspeil

De loon- en materiële kosten van de beleidsregelwaarde bevatten de definitieve percentages 2021 en de voorschotpercentages 2022.

Artikel 6 Omschrijving prestatie

De prestatie zzp-meerzorg bevat alle directe en indirecte kosten die nodig zijn om een samenhangend pakket van de zorgvormen behandeling (bh), persoonlijke verzorging (pv), verpleging (vp) en begeleiding (bg) te leveren. Voor de definities van de zorgvormen pv, vp en bg wordt verwezen naar artikel 1.1.1 van de Wlz.

Begeleiding omvat onder meer dagbesteding en dat is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Bij begeleiding (in een groep) gaat het om activiteiten, waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

 • een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden;

 • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.

Artikel 7 Beleidsregelwaarde voor tariefvaststelling

1.

De NZa stelt het tarief in een tariefbeschikking vast op het bedrag zoals vermeld in artikel 7, tweede lid (beleidsregelwaarde).

Het tarief dat de NZa vaststelt op basis van deze beleidsregel is een maximumtarief. Een maximumtarief is een bedrag dat ten hoogste als tarief in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen partijen lagere tarieven afspreken.

De beleidsregelwaarde is gebaseerd op het hoogste toegekende zzp-meerzorg-bedrag voor het jaar 2017. Dit bedrag is vervolgens geïndexeerd.

Meerzorg kan zowel voor een groep als voor een individu aangevraagd en ingezet worden. Het tarief wordt als volgt berekend:

 • Groepsmeerzorg:

Om tot een dagtarief voor groepsmeerzorg te komen, worden de directe zorgkosten en indirecte zorgkosten van individuele meerzorg-cliënten bij elkaar opgeteld. Deze kosten zijn nodig om aan de zorgbehoefte van de meerzorg-cliënten in de groep te voldoen. Voor de bepaling van de zorgbehoefte dient advies ingewonnen te worden van een partij met de benodigde specifieke zorginhoudelijke expertise. Op de totaal benodigde kosten worden de tarieven van de reguliere zzp's van de meerzorg-cliënten in de groep in mindering gebracht. Het gecorrigeerde bedrag wordt vervolgens gedeeld door het aantal meerzorg-cliënten in de groep. Dit jaarbedrag per cliënt wordt gedeeld door 365 dagen.

 • Individuele meerzorg

Om tot een dagtarief voor individuele meerzorg te komen, worden de directe zorgkosten en indirecte zorgkosten bepaald die nodig zijn om aan de zorgbehoefte van de individuele meerzorg-cliënt te voldoen. Voor de bepaling van de zorgbehoefte dient advies ingewonnen te worden van een partij met de benodigde specifieke zorginhoudelijke expertise. De zorgbehoefte wordt vertaald naar totale kosten voor meerzorg. Dit jaarbedrag per cliënt wordt gedeeld door 365 dagen.

2. Beleidsregelwaarde

Prestatie zzp meerzorg

Code

Maximale waarde per dag

zzp-meerzorg

ZMZ01

€ 1.328,08

Artikel 8 Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz, met kenmerk BR/REG-21115, ingetrokken.

Artikel 9 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz, met kenmerk BR/REG-21115, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

Inwerkingtreding/Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz.

TOELICHTING

Wijzigingen ten opzichte van Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz, met kenmerk BR/REG-21115:

In het in artikel 7, tweede lid genoemde bedrag zijn de definitieve indexen 2021 en de voorlopige indexen 2022 opgenomen.

Algemeen

Met ingang van 2019 is de bekostiging voor meerzorg vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De prestatie meerzorg wordt een dagprestatie, waardoor het niet meer nodig is om op uurbasis verantwoording af te leggen.

 • Het is mogelijk om op groepsniveau meerzorg aan te vragen en het budget te bepalen.

 • Naast direct cliëntgebonden kosten mogen ook indirecte kosten worden meegenomen in de bepaling van het budget voor meerzorg.

 • Het aanvragen van meerzorg voor een individu blijft mogelijk.

Achtergrondinformatie zzp-meerzorg

Aanleiding voor de introductie van zzp-meerzorg was het invoeren van een bekostiging op cliëntniveau in de AWBZ en een wijziging van de Regeling zorgaanspraken AWBZ (RZa) per 1 januari 2012. Uit deze wijziging volgde dat een verzekerde aanspraak heeft op meer zorg dan opgenomen in het zorgprofiel wanneer deze voldoet aan wat hierover in de RZa is bepaald in artikel 1a, tweede lid, onder a. Aanvankelijk was de beleidsregel alleen van toepassing op de ghz-profielen. Vanaf 2016 is zzp-meerzorg ook van toepassing op ggz-B- en vv-profielen.

Tot 2018 bestond de mogelijkheid om meerzorg te leveren in het experiment proeftuinen meerzorg 2.0. Het doel van het experiment is het optimaliseren van de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en het leveren van meer doelmatige zorg. In de proeftuinen worden de meerzorg-gelden breder ingezet dan alleen voor één op één zorg aan de cliënt, namelijk op groepsniveau en voor bijvoorbeeld specifieke opleiding/deskundigheidstraining van betrokken medewerkers.

De goede ervaringen uit het experiment krijgen met dit vernieuwde meerzorgbeleid een vervolg in de reguliere bekostiging.

Naar boven