Onderwerp: Bezoek-historie

Brief toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van

- Consumentenbond

- KNMT

- NVM

- NVIJ

- ONT

- Patiëntenfederatie Nederland

- ZN

 

Behandeld door

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenmerk

Directie Regulering

088 770 8 770

info@nza.nl

0399620/893396

Onderwerp

Datum

Toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg,

regelgeving tandtechniek in eigen beheer en regeling mondzorg 2022

29 juni 2021

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 29 juni 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-22111) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2206) vastgesteld. De ingangsdatum is 1 januari 2022. In lijn met deze vaststelling heeft de NZa ook de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-22610-01) en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-22612-01) aangepast. In deze brief licht ik de wijzigingen toe.

 

Wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg

 

Herziening C-hoofdstuk

Het C-hoofdstuk is opnieuw ingericht. De prestaties zijn in lijn gebracht met de huidige werkwijze in de praktijk en verduidelijkt waar nodig. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen kort toe.

  1. Nieuwe hoofdstukindeling

Het hoofdstuk is opnieuw ingedeeld en de codes zijn opnieuw genummerd waardoor het hoofdstuk weer logisch is opgebouwd. In bijlage 1 geven we een overzicht van de oude codes en de nieuwe codes per 2022.

 

  1. Prestatie toegevoegd voor een intake consult

Prestatie C001 'Consult ten behoeve van een intake' is toegevoegd aan de regelgeving. Als een patiënt (niet zijnde een verwezen patiënt) voor de eerste keer bij een zorgaanbieder komt, vergt dit namelijk meer tijd dan een reguliere periodieke controle. Zo wordt bijvoorbeeld het zorgdoel met de patiënt besproken.

 

  1. Aparte prestatie opgesteld voor een second opinion

Er is een aparte prestatie toegevoegd voor het uitvoeren van een second opinion: 'C011, Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion'. Deze prestatie was voorheen onderdeel van C28.

 

  1. Samenvoeging toeslagen avond, nacht en weekendbehandeling

De toeslagen voor de avond, nacht en weekendbehandeling zijn samengevoegd tot de prestatie 'C021, Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)'.

 

  1. Twee prestaties verplaatst naar ander hoofdstuk

Tot slot zijn twee prestaties verplaatst naar andere hoofdstukken, omdat deze prestaties qua inhoud beter in een ander hoofdstuk passen. Zo hebben we de prestatie 'C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak' verplaatst naar het G-hoofdstuk met code G66. Ook hebben we de prestatie 'C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie' verplaatst naar het hoofdstuk 'Verdoving'. Dit is nu de code 'A30) Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie' geworden. De inhoud van de prestaties is hiermee dus niet gewijzigd.

 

Herziening P-hoofdstuk (Kunstgebitten)

Ook het P-hoofdstuk hebben we samen met partijen opnieuw ingericht. De prestaties zijn in lijn gebracht met de huidige werkwijze in de praktijk en verduidelijkt waar nodig. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen kort toe:

  1. Nieuwe hoofdstukindeling en consumentvriendelijke omschrijving

Het hoofdstuk is opnieuw ingedeeld en de prestatiecodes hernummert zodat er een logische volgorde in de indeling en nummering is. Daarnaast is bij de toeslagen nu duidelijk vermeld bij welke prestaties deze in rekening gebracht mogen worden. Tot slot hebben veel prestaties een consumentvriendelijke formulering gekregen. In bijlage 2 geven we een overzicht van de oude codes en de nieuwe codes per 2022.

 

  1. Nieuwe prestatie (P044) en vervallen van een aantal toeslagen (P27, P28, P38, P39, P41, P42)

Een aantal toeslagen in het P-hoofdstuk werd gebruikt als toeslag voor complexe kunstgebitten en niet waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren. Er is besloten die toeslagen te verwijderen en één nieuwe toeslag voor complexe kunstgebitten toe te voegen. Dit is de nieuwe toeslag P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak.

 

  1. Samenvoegen P14 en P36 (individuele afdruk bij een volledig kunstgebit) en aanpassen P16 (individuele afdruk bij een gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars)

Het maken van een afdruk bij een volledig kunstgebit, kan met of zonder randopbouw. Overal in de regelgeving wordt het onderscheid met/zonder randopbouw losgelaten. Dit betekent dat de P14 en P36 zijn samengevoegd tegen een gewogen gemiddelde puntenaantal.

Voor gedeeltelijke kunstgebitten bestond alleen prestatie P16 voor een individuele afdruk met randopbouw. Er was dus geen prestatie voor individuele afdrukken zonder randopbouw. Daarom is P16 nu aangepast, zodat deze ook te declareren is zonder randopbouw.

 

  1. Prestaties opvullen kunstgebit (P01 t/m P04 en P51 t/m P54)

Het P-hoofdstuk kende acht prestaties voor het opvullen van een bestaand kunstgebit. Het onderscheid zat hem in:

- een volledig of gedeeltelijk kunstgebit

- een directe methode of indirecte methode

- met of zonder randopbouw.

Er is besloten om het onderscheid tussen de directe methode en indirecte methode te handhaven en ook het verschil tussen geheel en gedeeltelijk kunstgebit blijft bestaan. Het onderscheid met/zonder randopbouw wordt losgelaten en de betreffende prestaties zijn tegen een gewogen gemiddelde samengevoegd.

 

Overige wijzigingen in de regelgeving tandheelkundige zorg

J39 en J27 toegevoegd aan de prestatieomschrijving van de J06 (Vrijleggen foramen mentale)

J06 is ook in combinatie met J27 en J39 mogelijk. De J39 en de J27 zijn daarom toegevoegd aan de prestatieomschrijving van de J06.

 

Tekst 'in dezelfde zitting' toegevoegd bij J87 (Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat)

In de toelichting bij de prestatie J87 is 'in dezelfde zitting' toegevoegd. Verzekeraars ontvangen veel aanvragen waarbij niet aan deze voorwaarde wordt voldaan. Door 'in dezelfde zitting' expliciet op te nemen in de prestatietitel wordt deze voorwaarde verduidelijkt.

 

Wijzigingen J12 (Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak), J13 (Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting), J15 (Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant), J17 (Aanvullende ophoging bodem bijholte) en J18 (Ophoging bodem bijholte orthograad)

De regelgeving belemmerde de combinatie van J12 en J15 in verschillende zittingen, terwijl behandeltechnisch het combineren van de J12 en J15 in verschillende zittingen kan voorkomen. We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd:

- Prestatie J13 is verwijderd;

- Bij prestatie J12 is toegevoegd dat deze per kaak in rekening te brengen is;

- Bij prestatie J15 is toegevoegd dat deze per sextant in rekening te brengen is;

- Bij prestatie J15, J17 en J18 is de zin vanaf 'niet in combinatie met …' verwijderd.

 

Tekst 'per kaakhelft' toegevoegd bij prestatie A15 (Oppervlakte verdoving)

Het toepassen van oppervlakte verdoving kan redelijkerwijs niet per element in rekening worden gebracht. Prestatie A15 dient per kaakhelft in rekening gebracht te worden. In de tekst is daarom 'per kaakhelft' toegevoegd.

 

U05 verduidelijkt (Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten)

In de prestatie is verduidelijkt dat deze op twee manieren gedeclareerd kan worden.

- Prestatie U05 mag in combinatie met andere prestaties gedeclareerd worden als de U05 wordt ingezet voor de begeleiding van moeilijk behandelbare patiënten.

- Indien U05 voor de gehele behandeling in rekening wordt gebracht, mogen er naast de U05 voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg, geen andere prestaties gedeclareerd worden, met uitzondering van J33, kosten van intraveneuze sedatie en narcose (A20), röntgenonderzoek (X10 t/m X34) en de kostentarieven (B12, H21, E04, J97, J98 en J07).

 

V84 (Meervlaksvulling composiet) en V94 (Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer)

Een meervlaksvulling kan ook in het front voorkomen indien er twee hoeken van een tand zijn betrokken. In de prestaties V84 en V94 is verduidelijkt in welke situaties deze prestaties declarabel zijn.

 

Verduidelijking prestaties J53 (Omvorming klikgebit), J54 (Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten), J55 (Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten) en J56 (Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten)

Bij de prestaties J53, J54, J55 en J56 is verduidelijkt dat deze ook ingezet kunnen worden voor de omvorming van een bestaande prothetische voorziening indien er sprake is van nieuwe mesostructuur.

 

Verduidelijking Y01 (Informatieverstrekking aan derden)

Binnen de verschillende bekostigingen in de eerste lijn, de medisch specialistische zorg en de GGZ kennen wij de prestatie 'Informatieverstrekking aan derden'. Echter, deze prestatie is niet overal gelijk, terwijl hetzelfde wordt bedoeld. Dat kan voor verwarring zorgen. De tekst is daarom in lijn gebracht met de andere zorgsectoren. Met deze wijziging is opgenomen dat de informatie ook schriftelijk moet worden verstrekt.

 

Dentine hechtlak toegevoegd bij R14 (Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties)

Bij prestatie R14 is toegevoegd dat deze ook ingezet kan worden voor het aanbrengen van dentine hechtlak na preparatie.

 

Toevoeging 'per gelaatshelft' bij prestatie G44 (Therapeutische injectie)

Bij prestatie G44 (Therapeutische injectie) is verduidelijkt dat deze per gelaatshelft in rekening kan worden gebracht.

 

Tekstuele wijzigingen

Tot slot hebben we in de regelgeving enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast hebben we naast de definitieve puntwaarde ook de voorcalculatorische puntwaarde toegevoegd aan de beleidsregel. Met deze puntwaarde kan het tarief uit de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg berekend worden.

 

Wijzigingen Regeling mondzorg

In de Regeling mondzorg zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Zo is de definitie van behandeling aangepast en is het woord 'consument' vervangen door 'patiënt' in lijn met de overige regelgeving in de mondzorg. Tot slot is de lijst met prestaties waarbij de kaak danwel het element moet worden vermeld aangepast in lijn met de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de regelgeving.

 

Tot slot

De bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroeps- en brancheverenigingen. De voorstellen zijn geconsulteerd en partijen hebben hier hun visie op kunnen geven. Op basis van deze reacties hebben wij een definitief besluit genomen.

Ik verzoek u vriendelijk uw achterban te informeren over deze wijzigingen.

 

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: via WhatsApp op 088 - 770 87 70 (voor telefonische contact kunt u via WhatsApp een verzoek doen) of per e-mail via info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

E. de Kogel, MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

 

 

Bijlage 1. Overzicht nieuwe codering C-hoofdstuk

Code 2022

Prestatiebeschrijving 2022

Code 2021

Prestatiebeschrijving 2021

C001

Consult ten behoeve van een intake

   

C002

Consult voor een periodieke controle

C11

Periodieke controle

C003

Consult, niet zijnde periodieke controle

C13

Probleemgericht consult

C010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

C011

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van second opinion

   

C012

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

C013

Studiemodellen

C29

Studiemodellen

C014

Pocketregistratie

C91

Pocketregistratie

C015

Parodontiumregistratie

C92

Parodontiumregistratie

C020

Mondzorg aan huis

C80

Mondzorg aan huis

C021

Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)

C85

Weekendbehandeling

C86

Avondbehandeling

C87

Nachtbehandeling

       

Prestatiebeschrijving verplaatst naar andere hoofdstukken

A30

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

G66

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

 

 

Bijlage 2. Overzicht nieuwe codering P-hoofdstuk

Code 2022

Prestatiebeschrijving 2022

Code 2021

Prestatiebeschrijving 2021

a. Gedeeltelijk kunstgebit

   

P001*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

P10*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

P002*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

P15*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

P003*

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

P34*

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

P004*

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

P35*

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

b. Volledig kunstgebit

   

P020*

Volledig kunstgebit bovenkaak

P21*

Volledig kunstgebit bovenkaak

P021*

Volledig kunstgebit onderkaak

P25*

Volledig kunstgebit onderkaak

P022*

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

P30*

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

P023*

Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak

P45*

Noodkunstgebit

c. Toeslagen

   

P040

Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

P14

Individuele afdruk met randopbouw

P041

Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

P042

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

P043

Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting

P37

Frontopstelling in aparte zitting

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

P044

Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak

   

P045

Toeslag immediaat kunstgebit

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

P046

Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

P047

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

P048

Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls

P049

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

Code 2022

Prestatiebeschrijving 2022

Code 2021

Prestatiebeschrijving 2021

d. Aanpassingen bestaand kunstgebit

   

P060

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

P061

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

P062*

Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak

P01*

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

P02*

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

P063*

Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak

P03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

P04*

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

p064*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak

P51*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

P52*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

P065*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak

P53*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

P54*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

P066*

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

P70*

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

P067

Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

P068*

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

P07*

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

P069*

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

P08*

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

P070*

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

P57*

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

P071*

Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak

P58*

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak

P79*

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

P072*

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

P78*

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

Code 2022

Prestatiebeschrijving 2022

Code 2021

Prestatiebeschrijving 2021

nvt

verwijderd

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

nvt

verwijderd

P27

Reoccluderen

nvt

verwijderd

P28

Naregistratie en remounten

nvt

verwijderd

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

nvt

verwijderd

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

nvt

verwijderd

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

nvt

verwijderd

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

       

Prestatiebeschrijving verplaatst naar andere hoofdstukken

R91*

Wortelkap met stift

P31*

Wortelkap met stift

Naar boven