Onderwerp: Bezoek-historie

Brief toelichting wijzigingen regelgeving orthodontische zorg 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van

- KNMT

- VTvO

- ZN

- Patiëntenfederatie Nederland

- Consumentenbond

 

Behandeld door

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenmerk

Directie Regulering

088 770 8 770

info@nza.nl

0399625/893404

Onderwerp

Datum

Toelichting wijzigingen regelgeving orthodontische zorg,

regelgeving tandtechniek in eigen beheer, en regeling mondzorg 2022

29 juni 2021

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 29 juni 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel orthodontische zorg (BR/REG-22112) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2206) vastgesteld. De ingangsdatum is 1 januari 2022. In lijn met deze vaststelling, hebben we ook de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg (TB/REG-22611-01) en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-22612-01) aangepast. In deze brief licht ik de wijzigingen toe.

 

Wijzigingen regelgeving orthodontische zorg

 

Verduidelijking F900 (Informatieverstrekking aan derden)
Binnen de verschillende bekostigingen in de eerste lijn, de medisch specialistische zorg en de GGZ kennen wij de prestatie 'Informatieverstrekking aan derden'. Echter, deze prestatie is niet overal gelijk, terwijl hetzelfde wordt bedoeld. Dat kan voor verwarring zorgen. De tekst is daarom in lijn gebracht met de andere zorgsectoren. Met deze wijziging is opgenomen dat de informatie ook schriftelijk moet worden verstrekt.

 

Wijziging prestatie F131 (Vervaardigen van een diagnostische set-up)
Prestatie F131 is verbreed, zodat deze ook declarabel is voor volwassen patiënten. Steeds meer volwassenen kiezen namelijk voor een beugelbehandeling en willen graag inzicht in het mogelijke resultaat van de behandeling om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Om te borgen dat de patiënt hier bewust voor kiest, mag deze prestatie alleen op verzoek van de patiënt worden uitgevoerd.

 

Wijzigingen prestatie F812 (Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak)
Het was niet mogelijk om prestatie F812 in combinatie met een nacontrole of beugelconsult te declareren. In de huidige praktijk moet de patiënt hier daarom apart voor terugkomen, terwijl de handelingen in dezelfde zitting uitgevoerd kunnen worden. Per 2022 mogen de prestaties tijdens dezelfde zitting worden gedeclareerd.

 

Wijziging prestatie F815 (Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak)
In de huidige regelgeving is opgenomen dat een spalk alleen kan worden verwijderd, als ook een nieuwe spalk wordt geplaatst. Het kan echter zo zijn dat een spalk wordt verwijderd, zonder dat een nieuwe spalk wordt geplaatst. Bijvoorbeeld als de patiënt zelf geen nieuwe spalk meer wil. We laten daarom de voorwaarde, dat altijd een nieuwe spalk moet worden geplaatst, vervallen.

 

Wijziging F451 (Plaatsen beugel categorie 5) en F481 (Plaatsen beugel categorie 8)
Als in beide kaken een slotjesbeugel wordt geplaatst is prestatie F461/F491 van toepassing, voor het plaatsen van een slotjesbeugel in één kaak geldt F451/F481. We zien echter dat het voorkomt dat bij de patiënt binnen een korte tijd twee keer F451/F481 in rekening wordt gebracht. Daarom is in de regelgeving opgenomen dat als binnen één maand in beide kaken een slotjesbeugel wordt geplaatst, prestatie F461/F491 van toepassing is.

 

Verduidelijking prestaties F411 (Plaatsen beugel categorie 1) en F471 (Plaatsen beugel categorie 7)
In de regelgeving is verduidelijkt dat prestatie F411 geldt wanneer er minder dan acht vacuümgevormde correctiehoesjes worden geplaatst.

 

Wijziging reikwijdte Beleidsregel orthodontische zorg voor Wlz
In artikel 3 'Reikwijdte' werd uitsluitend gesproken over orthodontie in het kader van Zvw en niet over orthodontie in het kader van Wlz. Dit is niet in lijn met de Regeling Langdurige zorg. Orthodontie kan in bijzondere gevallen ook van toepassing zijn voor orthodontische zorg aan Wlz gerechtigden met behandeling. Daarom is de reikwijdte van de Beleidsregel orthodontische zorg verbreed.

 

Tekstuele wijzigingen
Tot slot hebben we in de regelgeving enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast hebben we naast de definitieve puntwaarde ook de voorcalculatorische puntwaarde toegevoegd aan de beleidsregel. Met deze puntwaarde kan het tarief uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg berekend worden.

 

Wijzigingen Regeling mondzorg

In de Regeling mondzorg zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Zo is de definitie van behandeling aangepast en is het woord 'consument' vervangen door 'patiënt' in lijn met de overige regelgeving in de mondzorg. Tot slot is de lijst met prestaties waarbij de kaak danwel het element moet worden vermeld aangepast in lijn met de wijzigingen die worden doorgevoerd in de regelgeving.

Tot slot

De bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroeps- en brancheverenigingen. De voorstellen zijn geconsulteerd en partijen hebben hier hun visie op kunnen geven. Op basis van deze reacties hebben wij een definitief besluit genomen.

Ik verzoek u vriendelijk uw achterban te informeren over deze wijzigingen.

 

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: via WhatsApp op 088 - 770 87 70 (voor telefonische contact kunt u via WhatsApp een verzoek doen) of per e-mail via info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

E. de Kogel, MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven