Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Vergelijk met Tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg TB/REG-21620-01, versie: 1: 01-01-2021 t/m 31-08-2021  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4,krachtens de paragrafen 4.22 en 4.4,4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (hoofdstuk 4 van de Wmg),

en meer in het bijzondergelet op:
de artikelen 35 en 50, eerste lid, 52 en 53, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

 • Beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, kenmerk en forensische zorg - BR/REG-21134;22137b
 • Normatieve huisvestingscomponent (nhc)Regeling geestelijke gezondheidszorg en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg, kenmerk BR- NR/REG-20119;2214b
 • Afronding tarieven, kenmerk AL/Beleidsregel tariefopbouw prestaties in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-0031;22143
 • Algemeen kader tariefprincipes curatieve zorgBeleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, kenmerkforensische zorg en langdurige zorg - BR/CUREG-5149.21112
 • KostprijsonderzoekBeleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz, kenmerk - BR/REG-18163
 • Beleidsregel tariefopbouw dbc’s, dbbc’s, prestaties generalistische basisAlgemeen kader tariefprincipes curatieve zorg -ggz en ozp’s , kenmerk BR/REGCU-201305149
 • Afronding tarieven - AL/BR-0031

en de regeling:

 • Gespecialiseerde ggz, kenmerk NR/REG-2113;

besloten:

 • dat rechtsgeldig

dat rechtsgeldig

door:

door:
zorgaanbieders die gespecialiseerde ggzgeestelijke gezondheidszorg en forensische zorg leveren als bedoeld in artikel 11.3 Reikwijdte van de Beleidsregel prestatiesPrestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg leverenen forensische zorg - BR/REG-22137b

aan:

ziektekostenverzekeraars

aan:
ziektekostenverzekeraars en (niet-)verzekerden1

de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV), aangemerkt als ziektekostenverzekeraar voor wat betreft de inkoop van forensische zorg

in rekening mogen worden gebracht:
maximaal de bedragen2 (in euro’s) behorend bij de prestaties zoals opgenomen in bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4 (die integraal onderdeel uitmaken van deze beschikking), met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

in rekening mag worden gebracht:

de prestaties en bijbehorende tarieven (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van deze beschikking.

Aanvullende voorwaarden, voorschriften en beperkingen

De prestaties Algemeen en bijbehorende tarieven als omschreven in deze beschikking worden in rekening gebracht met inachtneming van de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de beleidsregels en de regeling, vermeld in de aanhef van deze beschikking.

voor dbc’s

1. Het tarief voor een dbc mag alleen in rekening worden gebracht als de AGB-code en het beroep van de regiebehandelaar(s) op de factuur vermeld staan.3
Het tarief voor een initiële dbc mag alleen in rekening worden gebracht als (daarnaast) direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar onderdeel uitmaakt van de uitgevoerde prestatie.
Voor de dbc’s geldt dat sprake is van maximumtarieven, als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Dit betekent dat prijsafspraken kunnen worden gemaakt op of onder het maximumtarief met een ondergrens van € 0,-.

 1. Een toeslag mag niet zelfstandig gedeclareerd worden, maar alleen als toeslag op een consult of een verblijfsdag.
 2. Bij declaratie moeten de informatie-elementen c1 Naam Regiebehandelaar en c2 AGB-code regiebehandelaar vermeld zijn, conform artikel 5.2 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Voor de prestaties Acute ggz binnen budget geldt een uitzondering: bij declaratie van deze prestaties zijn de informatie-elementen c1 Naam Regiebehandelaar en c2 AGB-code regiebehandelaar niet vereist.

2. Voor Specifiek de dbc’s (inclusief deelprestatie verblijf) geldt dat zorgaanbieders een mogelijkheid hebben om tot een maximum van 10% boven het geldende maximumtarief prijsafspraken te maken. Om hiervoor in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar.

3. Nhc-toeslag voor Psychiatrisch Medische Unit (PMU):
Voor PMU geldt een toeslag die verband houd met kapitaallasten (nhc). Deze toeslag mag alleen gedeclareerd worden op basis van een overeenkomst tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. De toeslag kan worden afgesproken, met dien verstande dat de toeslag wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de afgesproken productie regulier en PMU per prestatie voor verblijf. Voor de berekening van het gewogen gemiddelde van de toeslag wordt de toeslag vermenigvuldigd met een breuk waarbij de teller wordt gevormd door de PMU productie en de noemer wordt gevormd door de totale productie. De NHC-toeslag voor PMU kan niet afzonderlijk in rekening worden gebracht. Het vormt een opslag op het (maximum)tarief van de in bijlage 1 genoemde deelprestaties verblijf, met uitzondering van de deelprestaties verblijf met beveiligingsniveaus 2, 3 en 4.

 1. Prestaties binnen de setting Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde) mogen alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die setting.
 2. De Toeslag Spravato mag alleen gedeclareerd worden als de indicatie is vastgelegd waarvoor Spravato is toegediend.
 3. De Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma mag alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van de toeslag.
 4. Een Facultatieve prestatie kan alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die facultatieve prestatie.
 5. De prestatie Zorgmachtiging Wet verplichte ggz mag eenmaal per aanvraag zorgmachtiging gedeclareerd worden.
 6. De Transitieprestatie mag alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van de transitieprestatie.

voor overige deelprestaties

4. Voor de overige deelprestaties die de NZa op grond van deze beleidsregel vaststelt c.q. heeft vastgesteld, gelden maximumtarieven, als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.


5. De Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma mag worden gedeclareerd als er zorg geleverd wordt aan patiënten met een ernstige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), veroorzaakt door oorlog of oorloggerelateerde vervolging of oorloggerelateerd geweld, waarvoor bovengemiddeld weekendverlof voor het succesvol afronden van de behandeling noodzakelijk is. Om hiervoor in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar. De toeslag oorlogsgerelateerd psychotrauma kan niet afzonderlijk in rekening worden gebracht. Het vormt een opslag op het (maximum)tarief van de deelprestatie verblijf D.

voor zzp’s

6. Voor de zzp’s ggz-b, zzp klinisch intensieve behandeling (kib) en toeslagen aanvullend op de zzp’s ggz-b geldt dat sprake is van maximumtarieven, als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Dit betekent dat prijsafspraken kunnen worden gemaakt op of onder het maximumtarief met een ondergrens van € 0,-. De componenten voor kapitaallasten (nhc) en inventaris (nic) maken integraal onderdeel uit van dit maximumtarief.

7. Tarieven Tarieven in- of exclusief dagbesteding:
Voor patiënten die zijn aangewezen op een zzp ggz-b inclusief dagbesteding en zzp kib is de component dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van het zzp ggz-b en zzp kib. Dagbesteding kan niet apart worden afgesproken. Wel kunnen zorgaanbieders onderling afspraken maken via onderlinge dienstverlening wanneer de dagbesteding door een andere zorgaanbieder wordt geboden dan waar de patiënt verblijft.

 1. Het tarief voor een prestatie is niet hoger het NZa maximumtarief dat op de uitvoeringsdatum van de prestatie gold volgens deze tariefbeschikking. Dit betekent dat prijsafspraken kunnen worden gemaakt op of onder het maximumtarief met een ondergrens van € 0,-. In aanvulling hierop biedt de NZa aan zorgaanbieders een mogelijkheid om tot een maximum van 10% boven het geldende maximumtarief prijsafspraken te maken. Dat is het max-max tarief. Het max-max tarief is een vorm van een maximum tarief. Om hiervoor in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar. Voor de volgende prestaties gelden maximumtarieven:
  • Consulten
  • Verblijfsdagen, zzp’s en extramurale parameters
  • Toeslagen
  • Overige prestaties, met uitzondering van:
   • i.Facultatieve prestatie
   • ii.Transitieprestatie
   • iii.Overige prestaties Acute ggz binnen budget
 2. Voor de volgende prestaties gelden vaste tarieven:
  • Overige prestaties Acute ggz binnen budget.
 3. Voor de volgende prestaties gelden vrije tarieven:
  • Facultatieve prestatie
  • Transitieprestatie

8. Toeslag aanvullend op de zzp ggz-producten:
Om voor extra bekostiging naast de zzp ggz-b in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden voor alle in de betreffende bijlage vermelde toeslagen:

 • De zorgaanbieder heeft geoordeeld dat de patiënt op de toeslag voor zorg is aangewezen.
 • De toeslag mag per patiënt per dag eenmaal worden gedeclareerd.
 • Het aantal dagen per toeslag is niet groter dan het aantal zzp-dagen voor die patiënt.
 • De toeslagen kunnen in combinatie met elkaar gedeclareerd worden.

voor overige zorgproducten

9. Voor de prestaties overige zorgproducten geldt dat er sprake is van maximumtarieven, als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg.

Onderlinge dienstverlening:

10. Voor zorg die in het kader van de prestatiebeschrijving ‘onderlinge dienstverlening’ wordt verleend, geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wmg.

Afronding bij contante betalingen:

11. In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.

Oude tariefbeschikking

 • De Tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg TB/REG-21620-01,
 • Tariefbeschikking generalistische basis-ggz TB/REG-21622-01 en
 • Tariefbeschikking Forensische Zorg TB/REG-21621-02,

De Tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, met kenmerk TB/REG-20629-02, die een geldigheidsduur hadhadden tot en met 31 december 20202021, iszijn op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

De al wel gepubliceerde, maar nog niet in werking getreden Tariefbeschikkingen TB/REG-22619-01, TB/REG-22619-02 en TB/REG-22619-03 worden ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 31 december 2021.

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2023. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze tariefbeschikking in de Staatscourant mededeling worden gedaan.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

Adres:
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:
030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

HoogachtendMet vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

M. Krijgsheld MSc
unitmanager Geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

unitmanager Beschikbaarheidbijdragen, Geestelijke Gezondheid en Forensische Zorg

Bijlage 1: Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg