Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Vergelijk met Tariefbeschikking generalistische basis-ggz TB/REG-21622-01, versie: 1: 01-01-2021 t/m 31-12-2021  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4,krachtens de paragrafen 4.22 en 4.4,4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (hoofdstuk 4 van de Wmg),

en meer in het bijzondergelet op:
de artikelen 35 en 50, eerste lid, 52 en 53, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

 • Generalistische basis-ggz, kenmerkBeleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG-2114322137b
 • Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - NR/REG-2214b
 • Beleidsregel tariefopbouw prestaties in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-22143
 • Algemeen kader tariefprincipes curatieve zorgBeleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, kenmerkforensische zorg en langdurige zorg - BR/CUREG-5149.21112
 • KostprijsonderzoekBeleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz, kenmerk - BR/REG-18163
 • Beleidsregel tariefopbouw dbc’s, dbbc’s, prestaties generalistische basisAlgemeen kader tariefprincipes curatieve zorg -ggz en ozp’s , kenmerk BR/REGCU-201305149
 • Afronding tarieven - AL/BR-0031

en de regeling:

 • Generalistische basis-ggz, kenmerk NR/REG-2114

besloten:
dat rechtsgeldig

dat rechtsgeldig

door:

door:
zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg leveren en zorgaanbiedersforensische zorg leveren als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c sub 2 Wmg (factormaatschappijen)1.3 Reikwijdte van de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG-22137b

aan:

ziektekostenverzekeraars

(niet-)verzekerden

de aan:Minister
ziektekostenverzekeraarsvan Justitie en Veiligheid (niet-JenV)verzekerden, aangemerkt1 als ziektekostenverzekeraar voor wat betreft de inkoop van forensische zorg

in rekening mag worden gebracht: 2[2]

 • De vier prestaties met maximaal de bijhorende bedragen (in euro’s):

CodePrestatieMaximumtarief
180001Kort€ 522,13
180002Middel€ 885,01
180003Intensief€ 1.434,96
180004Chronisch€ 1.380,49

 • De prestatie Onvolledig behandeltraject met maximaal het bijhorende bedrag (in euro’s):

CodePrestatieMaximumtarief
180005Onvolledig behandeltraject€ 228,04

 • Voor wat betreft onverzekerde generalistische basis-ggz zoals omschreven in de Wmg, kunnen de volgende prestaties met maximaal de bijhorende bedragen (in euro’s) in rekening worden gebracht:

CodePrestatieMaximumtarief
198300ovp niet-basispakketzorg Consult

€ 114,41

198301ovp niet-basispakketzorg Verblijf€ 341,98

 • Tot slot kunnen zorgaanbieders van generalistische basis-ggz de prestaties declareren voor keuringen, rapporten en informatieverstrekkingen die zijn opgenomen in vigerende bijlage behorend bij de ‘Regeling medisch specialistische zorg’ met het overzicht van de overige zorgproducten (ozp). Deze overige prestaties behoren niet tot het basispakket op grond van de Zvw, maar betreffen wel zorg zoals omschreven in de Wmg.

CodePrestatieMaximumtarief
119027Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).€ 92,14
119028Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).€ 92,14
119029Rijbewijs: rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag icm 119027, per 15 min extra direc.pat.geb tijd of (met voorw.) per 15 min extra indir.tijd,max.2 toeslag.€ 46,06
119030Rijbewijs: rapporten op verzoek politie voor rekening van CBR, toeslag icm 119028, per 15 min. extra direct patiënt.geb tijd of per 15 minuten extra indirecte tijd met een maximum van 4 toeslagen.€ 46,06
119053Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan bedrijfsarts, verzekeringsarts, centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of andere partij binnen sociaalrechtelijke wetgeving.€ 89,65

Onderlinge dienstverlening
Voor zorg die in het kader van onderlinge dienstverlening wordt verleend, geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wmg.

Max-max tarieven
De maximumtarieven voor de prestaties Kort, Middel, Intensief, Chronisch en Onvolledig behandeltraject in de onderhavige tariefbeschikking kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt. Een tarief dat niet hoger is dan de maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan een ieder in rekening worden gebracht.

Een max-max tarief kan alleen in rekening worden gebracht aan:

 • de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen, of;
 • de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot generalistische basis-ggz is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

Regiebehandelaarschap
Het tarief voor de prestaties Kort, Middel, Intensief, Chronisch en Onvolledig behandeltraject mogen alleen bijbehorende tarieven (in rekening worden gebracht als de AGB-code en het beroep van de regiebehandelaar(seuro’s) op de factuur vermeld staan.zoals opgenomen 3 Daarnaast mag het tarief alleen in rekening worden gebracht als directe patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaarbijlage 1 van deze beschikking. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uitmaaktuit van de uitgevoerde prestatiedeze beschikking.

Aanvullende voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Algemeen

 1. Een toeslag mag niet zelfstandig gedeclareerd worden, maar alleen als toeslag op een consult of een verblijfsdag.
 2. Bij declaratie moeten de informatie-elementen c1 Naam Regiebehandelaar en c2 AGB-code regiebehandelaar vermeld zijn, conform artikel 5.2 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Voor de prestaties Acute ggz binnen budget geldt een uitzondering: bij declaratie van deze prestaties zijn de informatie-elementen c1 Naam Regiebehandelaar en c2 AGB-code regiebehandelaar niet vereist.

Specifiek

 1. Prestaties binnen de setting Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde) mogen alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die setting.
 2. De Toeslag Spravato mag alleen gedeclareerd worden als de indicatie is vastgelegd waarvoor Spravato is toegediend.
 3. De Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma mag alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van de toeslag.
 4. Een Facultatieve prestatie kan alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die facultatieve prestatie.
 5. De prestatie Zorgmachtiging Wet verplichte ggz mag eenmaal per aanvraag zorgmachtiging gedeclareerd worden.
 6. De Transitieprestatie mag alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van de transitieprestatie.

Tarieven

 1. Het tarief voor een prestatie is niet hoger het NZa maximumtarief dat op de uitvoeringsdatum van de prestatie gold volgens deze tariefbeschikking. Dit betekent dat prijsafspraken kunnen worden gemaakt op of onder het maximumtarief met een ondergrens van € 0,-. In aanvulling hierop biedt de NZa aan zorgaanbieders een mogelijkheid om tot een maximum van 10% boven het geldende maximumtarief prijsafspraken te maken. Dat is het max-max tarief. Het max-max tarief is een vorm van een maximum tarief. Om hiervoor in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar. Voor de volgende prestaties gelden maximumtarieven:
  • Consulten
  • Verblijfsdagen, zzp’s en extramurale parameters
  • Toeslagen
  • Overige prestaties, met uitzondering van:
   • i.Facultatieve prestatie
   • ii.Transitieprestatie
   • iii.Overige prestaties Acute ggz binnen budget
 2. Voor de volgende prestaties gelden vaste tarieven:
  • Overige prestaties Acute ggz binnen budget.
 3. Voor de volgende prestaties gelden vrije tarieven:
  • Facultatieve prestatie
  • Transitieprestatie

Oude tariefbeschikking

 • De Tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg TB/REG-21620-01,
 • Tariefbeschikking generalistische basis-ggz TB/REG-21622-01 en
 • Tariefbeschikking Forensische Zorg TB/REG-21621-02,

De Tariefbeschikking generalistische basis-ggz, met kenmerk TB/REG-20631-02, die een geldigheidsduur hadhadden tot en met 31 december 20202021, iszijn op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

De al wel gepubliceerde, maar nog niet in werking getreden Tariefbeschikkingen TB/REG-22619-01, TB/REG-22619-02 en TB/REG-22619-03 worden ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 31 december 2021.

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2023. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze tariefbeschikking in de Staatscourant mededeling worden gedaan.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:
030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

M. Krijgsheld MSc
unitmanager Geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

M. Krijgsheld MSc

unitmanager Beschikbaarheidbijdragen, Geestelijke Gezondheid en Forensische Zorg

Bijlage 1: Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg