Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek - TB/REG-22625-02
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Vergelijk met Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek - TB/REG-21619-01, versie: 1: 01-01-2021 t/m 31-12-2021  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek

Nummer Datum inwerkingtreding
TB/REG-22625-021 januari 2022
Datum ondertekening Geldig tot Behandeld door
03-11-20211 januari 2023Directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot met 53, van de Wmg,

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek (BR/REG-21129),

besloten dat:

rechtsgeldig

door:

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen) en

- zorgaanbieders die op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), staan ingeschreven als arts,

aan:

- alle ziektekostenverzekeraars; en

- alle (niet-)verzekerden,1

in rekening mogen worden gebracht:

de onderstaande prestatiebeschrijvingen en bijbehorendbijbehorende maximumtarieven (in euro’s), zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties beschreven voorwaarden alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel. Voor de beschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de Beleidsregel zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek.

Prestaties zorg op afroep van patiënt

Maximumtarief

Zorg op afroep van de patiënt overdag korter dan 20 minuten

Zorg op afroep van de patiënt overdag 20 minuten en langer

Zorg op afroep van de patiënt anw korter dan 20 minuten

Zorg op afroep van de patiënt anw 20 minuten en langer

€ 46,37

€ 77,28

€ 79,32

€ 132,20

De bovenstaande maximumtarieven kunnen in rekeningBij contante betaling mag het eindbedrag worden gebracht zodra de zorgaanbieder in de eigen omgeving van de patiënt is voor het leveren van zorgafgerond op afroep van de patiënt. De reistijd wordt derhalve buiten beschouwing gelaten bij de bepalinghet dichtsbijznde veelvoud van de duur van de geleverde zorg op afroep van de patiënt5 eurocent.

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief btw-kosten, maar exclusief de btw-heffing en -afdracht door een zorgaanbieder.

Prestaties zorg geleverd in een inloopkliniek

Maximumtarief

Consult overdag korter dan 5 minuten

€ 15,46

Consult overdag vanaf 5 minuten tot 20 minuten2

€ 30,91

Consult overdag 20 minuten en langer

€ 61,83

Consult anw korter dan 5 minuten

€ 26,44

Consult anw vanaf 5 minuten tot 20 minuten

€ 52,88

Consult anw 20 minuten of langer€ 105,76

Vervallen en intrekken oude prestatie- en tariefbeschikkingen

Algemene declaratievoorschriften en –beperkingen:

De tarieven voorGelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek mogen niet in rekening worden gebracht door praktijkhoudende huisartsen en huisartsenposten aan respectievelijk bij hen ingeschreven patiënten en aan bij de aan de huisartsenpost deelnemende huisartsen ingeschreven patiënten, met kenmerk TB/REG-22625-01, ingetrokken.

Het declarerenDe Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van het tarief tijdens avond-de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek, nachtmet kenmerk TB/REG-21619-01 die een geldigheidsduur had tot en weekend (anw) urenmet 31 december 2021, is toegestaan indien de zorg op afroep wordt geleverd inmet ingang van de tijdsperiode tussendag na de laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

18.00 uur en 08.00 uur en de tijdsperiode tussen zaterdagmorgen 08.00 uur en zaterdagavond 18.00 uur, de tijdsperiode tussen zondagmorgen 08.00 uur en zondagavond 18.00 uur, alsmede de tijdsperiode tussen 08.00 uur en 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.

De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de bovenstaande prestaties en tarieven. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

Deze vastgestelde Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking maximumtarieven zijn inclusief btw-kosten, maar exclusief de btw-heffing en -afdracht door een zorgaanbieder.

Beëindiging oude tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek, met kenmerk TB/REG-2062321619-01 die een geldigheidsduur had tot, blijft van toepassing op feiten en met 31 december 2020, is met ingangaangelegenheden die onder de werkingssfeer van de dag nadie prestatie- en tariefbeschikking vielen en die betrekking hebben op de laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallenperiode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 20212022 en vervalt met ingang van 1 januari 20222023.

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel db, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek.

BezwaarBezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 - 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

We verzoeken u een kopie van dit besluit toe te voegen.

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Zorgautoriteit

drsE. J. Rijneveldde Kogel Msc

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek

Prestatiebeschrijvinigen zorg op afroep van patiënt Maximumtarief
Zorg op afroep van de patiënt overdag korter dan 20 minuten€ 47,52

Zorg op afroep van de patiënt overdag 20 minuten en langer

€ 79,19
Zorg op afroep van de patiënt in de avond, nacht of het weekend korter dan 20 minuten€ 81,39

Zorg op afroep van de patiënt inde avond, nacht of het weekend 20 minuten en langer

€ 135,65

De bovenstaande maximumtarieven kunnen in rekening worden gebracht zodra de zorgaanbieder in de eigen omgeving van de patiënt is voor het leveren van zorg op afroep van de patiënt. De reistijd wordt derhalve buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de duur van de geleverde zorg op afroep van de patiënt.

Prestatiebeschrijvingen zorg geleverd in een inloopkliniek

Maximumtarief
Consult overdag korter dan 5 minuten€ 15,84
Consult overdag vanaf 5 minuten tot 20 minuten2€ 31,68

Consult overdag 20 minuten en langer

€ 63,35

Consult in de avond, nacht of het weekend korter dan 5

minuten
€ 27,13

Consult in de avond, nacht of het weekend vanaf 5 minuten

tot 20 minuten
€ 54,26
Consult in de avond, nacht of het weekend 20 minuten of langer€ 108,52

Algemene declaratievoorschriften en beperkingen:

De tarieven voor zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek mogen niet in rekening worden gebracht door praktijkhoudende huisartsen en huisartsenposten aan respectievelijk bij hen ingeschreven patiënten en aan bij de aan de huisartsenpost deelnemende huisartsen ingeschreven patiënten.

Het declareren van het tarief tijdens avond-, nacht- en weekend (anw) uren is toegestaan indien de zorg op afroep wordt geleverd in de tijdsperiode tussen

18.00 uur en 08.00 uur en de tijdsperiode tussen zaterdagmorgen 08.00 uur en zaterdagavond 18.00 uur, de tijdsperiode tussen zondagmorgen 08.00 uur en zondagavond 18.00 uur, alsmede de tijdsperiode tussen 08.00 uur en 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.

De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de bovenstaande prestaties en tarieven.