Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Innovatie en preventie in de langdurige zorg
Geldigheid:t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Hoe kunt u als zorgaanbieder en zorgkantoor binnen de langdurige zorg preventie en innovatie bekostigen? In deze informatiekaart geven wij u een overzicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van digitale zorg, geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie .

Mogelijkheden binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)

Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden om preventie en innovatie te bekostigen in de langdurige zorg. Niet alle mogelijkheden zijn altijd van toepassing. In de tabel onderaan deze informatiekaart ziet u bij welke leveringsvorm welke mogelijkheid van toepassing is.

1. Reguliere prestaties

Zorgzwaartepakket (zzp) en volledig pakket thuis (vpt)

Het declareren van Wlz-zorg in een instelling gebeurt op basis van zzp's. Als cliënten thuis blijven wonen en alle zorg ontvangen van één zorgaanbieder, wordt de zorg gedeclareerd op basis van een volledig pakket thuis. Zowel een zzp als een vpt heeft een maximumtarief per dag. Dit maximumtarief stelt de NZa vast.

De verpleeghuiszorg, langdurige ggz en gehandicaptenzorg kennen eenzelfde bekostigingssystematiek. De zorgkantoren en zorgaanbieders komen bij de in- en verkoop van zorg tot de definitieve prijs. Zorgaanbieders kunnen het afgesproken dagtarief voor Wlz-zorg in principe naar eigen inzicht besteden. Zolang de zorg uit de prestatiebeschrijvingen wordt geleverd, kunnen die prestaties en de daaraan verbonden tarieven ook worden ingezet voor preventie en innovatie. De zorgaanbieder kan met het zorgkantoor afspraken maken over een hoger tarief voor deze toepassingen. Voorwaarde is wel dat het afgesproken tarief binnen het maximumbedrag blijft, zoals opgenomen in de tariefbeschikking en de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021 (BR/REG-21118c).

Voorbeeld: Heupairbag

De heupairbag helpt heupfracturen te voorkomen. Het is een airbag met bewegingssensoren die een val kunnen herkennen. Voordat iemand daadwerkelijk op de grond is gevallen vult deze airbag zich met lucht. Na de val loopt de airbag weer langzaam leeg. De heupairbag bespaart de cliënten veel leed, het bespaart medewerkers tijd en het bespaart de samenleving zorgkosten. Zorgaanbieders kopen de heupairbag in als onderdeel van een zzp. Zie hiervoor ook onze Informatiekaart over de heupairbag.

Modulair pakket thuis (mpt)

Met een mpt kan iemand zorg thuis ontvangen van verschillende zorgaanbieders. De cliënt maakt dan afspraken met de verschillende zorgaanbieders welke zorg zij leveren. De NZa stelt prestaties en maximumtarieven vast voor een mpt. Vanuit een mpt wordt de zorg veelal bekostigd door uurtarieven of tarieven per dagdeel. In de Wlz kan de zorgaanbieder direct contact met de cliënt in de thuissituatie bekostigen met het uurtarief. Zolang de zorg uit de prestatiebeschrijvingen wordt geleverd, kunnen die prestaties en de daaraan verbonden tarieven ook worden ingezet voor preventie en innovatie. Daarnaast moet dit passen binnen de maximumbedragen zoals opgenomen in de tariefbeschikking en de Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021 (BR/REG-21117a).

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een pgb kan een Wlz-cliënt/vertegenwoordiger van de cliënt zelf zorg inkopen. Voor een pgb stellen wij geen regelgeving op. Bent u benieuwd welke mogelijkheden er bestaan voor de bekostiging van innovatie en preventie binnen een pgb? Neem dan contact op met het betreffende zorgkantoor.

2. Prestatie thuiszorgtechnologie

Bij een mpt kunnen zorgaanbieders gebruik maken van de prestatie thuiszorgtechnologie. Zorgaanbieders kunnen een aanvullende vergoeding overeenkomen met zorgkantoren voor zorg of toezicht die zij op afstand leveren en die op digitale wijze wordt ondersteund of gerealiseerd (thuiszorgtechnologie). Deze vergoeding kunnen zorgaanbieders declareren bovenop de uren voor directe contacttijd. Het maakt daarbij niet uit welke vorm van thuiszorgtechnologie zij inzetten. Zorgkantoor en zorgaanbieder bepalen samen welke thuiszorgtechnologie, zowel software als hardware, zij voor welke cliënt inzetten. De totaal te declareren zorg (inclusief thuiszorgtechnologie) moet wel binnen de Wlz-aanspraak vallen. Per cliënt die door middel van thuiszorgtechnologie zorg of toezicht ontvangt, kan maximaal 6,5 uur per maand worden gedeclareerd. Dit gebeurt tegen het afgesproken basistarief van de afgesproken zorgvorm.

Voor meer informatie hierover zie paragraaf 2.10 Langdurige zorg van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg.

Voorbeeld: Medicijndispenser

Een automatische medicijndispenser helpt cliënten hun medicatie op het juiste moment in te nemen. Voorverpakte medicatie wordt in de dispenser geplaatst. De dispenser wordt vervolgens ingesteld op een actueel weekprogramma. Daarna krijgt de cliënt een signaal wanneer het tijd is om de medicatie in de nemen. Als de cliënt de medicatie vergeet in te nemen, ontvangt de zorgaanbieder een melding en kan die daar vervolgens op handelen.

Een automatische medicijndispenser is een voorbeeld van thuiszorgtechnologie die bekostigd kan worden vanuit de prestatie thuiszorgtechnologie.

3. Beleidsregel innovatie

Als een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar kleinschalig willen experimenteren met een innovatieve zorgprestatie die niet past binnen de bestaande prestaties, is de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten een mogelijkheid. Voorwaarde is wel dat het om zorg gaat zoals bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg. Het doel van deze beleidsregel is om ruimte te bieden aan het verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van de zorg. Bijvoorbeeld door nieuwe vormen van zorgverlening, efficiënte zorgorganisatie (substitutie) en verbetering van kwaliteit van zorg. De looptijd van een experiment is drie jaar. Na drie jaar is er de mogelijkheid om een verlenging of een instandlating bij ons aan te vragen. Op basis van de evaluatie, kan worden besloten om het experiment op te nemen in de reguliere bekostiging.

Voorbeeld: Smartglass om medicatiefouten te voorkomen

Het aantal medicatiefouten is landelijk hoog en daardoor één van de belangrijkste speerpunten van de IGJ. Deze innovatie maakt gebruik van smartglasses om het aantal medicatiefouten terug te dringen.

De verpleegkundige die de medicatie deelt draagt de smartglass. Deze scant de naam van de cliënt en vervolgens de medicatiegegevens van de betreffende cliënt. Op het scherm zijn de processtappen zichtbaar die de verpleegkundige moet doorlopen en op volgorde moet afvinken. De smartglass scant het gezicht van de cliënt als authenticatie. Bij risicovolle medicatie en opiaten wordt dubbele controle middels de smartglass uitgevoerd doordat op afstand direct een collega kan meekijken.

De toepassing van de smartglass om medicatiefouten te voorkomen is een innovatie die vanuit de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten wordt bekostigd.

4. Beleidsregel experiment vernieuwend verantwoorden Wlz

Binnen het experiment Vernieuwend Verantwoorden kunnen zorgaanbieders samen met zorgkantoren experimenteren met het vereenvoudigen van de interne en externe verantwoording. Daarbij gebruiken ze alleen interne sturingsinformatie. Extra informatie, die voor administratieve lasten zorgt, is niet nodig. Daarmee kunnen zorgaanbieders de regeldruk in de langdurige zorg merkbaar verminderen. Het experiment loopt maximaal tot en met 2023. Gedurende de looptijd moeten de partijen het experiment evalueren.

Mogelijkheden per leveringsvorm

In de tabel hieronder kunt u per leveringsvorm zien welke van de bovenstaande mogelijkheden van toepassing zijn.

Reguliere prestaties

Prestatie Thuiszorg-

technologie

Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten

Beleidsregel vernieuwend verantwoorden

Zorgzwaarte-pakket (zzp)

x

x

x

Volledig pakket thuis (vpt)

x

x

x

Modulair pakket thuis (mpt)

x

x

x

x

Mogelijkheden naast de NZa-regelgeving

Wanneer de ontwikkeling van een innovatie nog niet ver genoeg is om te landen in een NZa-prestatie, zijn andere opties mogelijk om deze te financieren. Dit kan van toepassing zijn wanneer een innovatie nog niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk.

Mogelijke routes voor financiering:

  • Experiment doeltreffende uitvoering Wlz – Ter verbetering van de innovatieve ontwikkeling en kwaliteit van de langdurige zorg kan in een experiment worden afgeweken van de Wlz. Een verzoek tot een experiment verloopt via Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  • Experiment integraal pakket – Met het experiment integraal pakket kan zorg worden geleverd aan een cliënt op basis van één integraal pakket aan diensten. Dit kan om zorg gaan op grond van de Wlz, Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet. Een verzoek hiervoor verloopt via VWS.

  • ZonMw – ZonMw is de belangrijkste organisatie voor het financieren van gezondheidsonderzoek en het stimuleren van de toepassing van de ontwikkelde kennis. Uw innovatie past mogelijk in één van de programma's. Kijk voor meer informatie op de website van ZonMw.

  • Gezondheidsfondsen – Gezondheidsfondsen investeren in onderzoek, zorginnovatie en geven voorlichting en advies. Klik hier voor meer informatie.

  • Zorgvannu.nl – Dit is een website over innovatie in de zorg. Hier vindt u onder andere de publicatie Regelingen voor extra stimulering van digitale zorg.

Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op de website van Zorg voor Innoveren.

Benut de mogelijkheden!

We zien dat steeds meer zorg op een andere manier wordt ingevuld. Laten we de goede initiatieven en innovaties behouden en nieuwe inzichten benutten! Heeft u een idee voor innovatie in de zorg en zoekt u naar passende financiering? Benut de mogelijkheden die er zijn en ga het gesprek aan met het zorgkantoor!

Heeft u nog vragen?

Kijk dan op onze webpagina over innovatie en preventie, onze webpagina over de langdurige zorg of neem contact met ons op.

Naar boven