Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Coöperatieve Gilde Healthcare Services III U.A. – Tandarts Today Holding B.V.
Ondertekeningsdatum:07-04-2021Publicatiedatum:23-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 1 maart 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Coöperatieve Gilde Healthcare Services III U.A. (hierna: Gilde Healthcare) is een investeringsmaatschappij met een focus op kleine en middelgrote ondernemingen in de gezondheidssector in de Benelux. Dental Today Group B.V. (hierna: Dental Today Group) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Gilde Healthcare houdt 100% van de aandelen in Dental Today Group.
 

3. Tandarts Today Holding B.V. (hierna: Tandarts Today) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in Eindhoven, Bakel, Deurne, Driel, Breda, Laren, Eerbeek, Dieren, Wijchen, Tilburg en Ommen.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Tandarts Today door Dental Today Group. Vervolgens zal […]% van de aandelen in Dental Today Group worden uitgegeven aan diverse minderheidsaandeelhouders. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 24 februari 2021 en een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst van 24 februari 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn Gilde Healthcare en Tandarts Today.

 

6. Tandarts Today kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet.

 

9. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Gilde Healthcare uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Tandarts Today.
 

 

Beoordeling

 

10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

13. Gilde Healthcare en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Gilde Healthcare

 

Cliënten

 

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Tandarts Today weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

Personeel

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Tandarts Today weliswaar geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C. Cruciale zorg

 

16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 7 april 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven