Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-21616-01) - WB/REG/2021-10
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-21616-01) WB/REG/2021-10

Nummer Datum inwerkingtreding  
WB/REG/2021-10 1 januari 2021  
Datum ondertekenig Geldig tot Behandeld door
30 juni 2021 1 januari 2022 directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Besluit:

 

Artikel Ι
 

In de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer met kenmerk (TB/REG-21616-01), wordt de zinsnede

‘Q1917 Holle klos. Tarief per eenheid van 5 minuten   € 181,74’

vervangen door:

‘Q1917 Holle klos. Tarief per eenheid van 5 minuten   € 15,15’.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 

Bezwaarclausule

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Fax:       

030 - 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Toelichting

In de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-21616-01) is per abuis bij prestatie Q1917 (Holle klos. Tarief per eenheid van 5 minuten) het uurtarief vermeld in plaats van het tarief per vijf minnuten. Dit wordt met dit wijzigingsbesluit gecorrigeerd.

Naar boven