Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (BR/REG-21100) - WB/REG-2021-06
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (BR/REG 21100) WB/REG-2021-06

Nummer Datum inwerkingtreding  
WB/REG-2021-06 1 januari 2021  
Datum ondertekening Geldig tot Behandeld door
30 juni 2021 1 januari 2022 directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Besluit:

 

Artikel Ι

 

A.

In artikel 5.2 (Totstandkoming tarieven) van de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen met kenmerk BR/REG-21100, vervalt twee keer de zinsnede ‘lid 7 ’.

 

B.

In artikel 5.2 (Totstandkoming tarieven) van de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen met kenmerk BR/REG-21100, wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Het maximumtarief voor de prestatie zoals beschreven in artikel 4 lid 7 is gebaseerd op een kostenonderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten in 2019. De totstandkoming van het maximumtarief is beschreven in het verantwoordingsdocument 'Tarieven gzsp/wlz-behandelprestaties (zorg in een groep en sglvg)', dat als bijlage bij deze beleidsregel is opgenomen.

 

C.

In artikel 5.4 (Indexatie) van de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen met kenmerk BR/REG-21100, vervalt de zinsnede ‘en lid 7 ’.

 

D.

Aan artikel 5.4 (Indexatie) van de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen met kenmerk BR/REG-21100 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Voor de prestatie zoals beschreven in artikel 4 lid 7 wordt voor de indexatie het gewogen gemiddelde van 72,55% loonkosten, 16,60% materiële kosten en 10,85% kapitaallasten toegepast.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 

 

 

Toelichting

De zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een licht verstandelijke beperking (sglvg) is per 1 januari 2021 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een kostenonderzoek uitgevoerd naar de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) en vergelijkbare Wlz prestaties, waar de sglvg onder valt. Op basis van dit kostenonderzoek zal het tarief voor de prestatie sglvg worden herijkt (zowel binnen de Zvw als de Wlz).

In de zomer van 2020 is er overleg geweest over het kostenonderzoek met veldpartijen en is besproken dat bij wijze van uitzondering de tarieven voor zorg aan sglvg patiënten binnen de gzsp met terugwerkende kracht herijkt worden per 1 januari 2021. De aanleiding betrof het feit dat een deel van deze zorgaanbieders tot 2021 zowel de directe als de indirecte tijd declareerden. Nu per 1 januari 2021 de sglvg is overgeheveld, wordt alleen nog de directe tijd gedeclareerd. Dit betekent dat de oude tarieven niet toereikend zijn voor deze zorgaanbieders. De nieuwe tarieven, volgend uit het kostenonderzoek, zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat er alleen directe tijd gedeclareerd mag worden.

Met dit wijzigingsbesluit maakt de NZa het mogelijk om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 de herijkte tarieven in rekening te brengen voor de sglvg.

Naar boven