Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-21600-01) - WB/REG-2021-05
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (TB/REG-21600-01) WB/REG-2021-05

Nummer Datum inwerkingtreding  
WB/REG-2021-05 1 januari 2021  
Datum ondertekening Geldig tot Behandeld door
30 juni 2021 1 januari 2022 directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Besluit:

 

Artikel Ι
 

In de Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen met kenmerk TB/REG-21600-01,

wordt de zinsnede

‘Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)

Maximaal € 136,73’,

vervangen door:

‘Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)

Maximaal € 310,06’.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 

Bezwaarclausule

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Fax:       

030 - 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Toelichting

De zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een licht verstandelijke beperking (sglvg) is per 1 januari 2021 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een kostenonderzoek uitgevoerd naar de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) en vergelijkbare Wlz prestaties, waar de sglvg onder valt. Op basis van dit kostenonderzoek zal het tarief voor de prestatie sglvg worden herijkt (zowel binnen de Zvw als de Wlz).

In de zomer van 2020 is er overleg geweest over het kostenonderzoek met veldpartijen en is besproken dat bij wijze van uitzondering de tarieven voor zorg aan sglvg patiënten binnen de gzsp met terugwerkende kracht herijkt worden per 1 januari 2021. De aanleiding betrof het feit dat een deel van deze zorgaanbieders tot 2021 zowel de directe als de indirecte tijd declareerden. Nu per 1 januari 2021 de sglvg is overgeheveld, wordt alleen nog de directe tijd gedeclareerd. Dit betekent dat de oude tarieven niet toereikend zijn voor deze zorgaanbieders. De nieuwe tarieven, volgend uit het kostenonderzoek, zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat er alleen directe tijd gedeclareerd mag worden.

Met dit wijzigingsbesluit maakt de NZa het mogelijk om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 de herijkte tarieven in rekening te brengen voor de sglvg.

Naar boven