Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022 - NR/REG-2216
Geldigheid:01-01-2022 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023 - NR/REG-2304, versie: 1: 01-01-2023 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022 - NR/REG-2216

Gelet op de artikelen 36, 37, 62, 68 en 76 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

algemeen gegevensbeheer code (AGB-codezorginstellingscode):

uniekeUnieke code die aan iedere zorgaanbiederzorginstelling wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd.

Budgettair kader zorgminister:

door het ministerieDe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks vastgesteld macrokader dat de beschikbare middelen per jaar omvat voor een bepaald type zorg(VWS).

zorgaanbieder:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg én de houder is van de AGB-zorginstellingscode die door de zorgverzekeraar aan de NZa is verstrekt ten behoeve van de uitvoering van het macrobeheersinstrument.

doelbedragprestaties multidisciplinaire zorg:

De prestaties waarvan de totaal gedeclareerde bedragen gezamenlijk als uitgangspunt dienen voor het totaalbedrag dat door de NZa moet worden teruggehaald bij alle aanbieders van multidisciplinairezorg, indienmacrobeheersinstrument. De prestaties als omschreven in segment 2 en voor zover multidisciplinaire zorg eveneens de minister besluit dat een bedrag moet worden teruggehaald. Dit doelbedrag staat in de realisatiebriefprestaties als omschreven in segment 3 van de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022.

gerealiseerde omzetZorgverzekeringsfonds:

de omzetHet fonds bedoeld in 2023 verkregen uit declaratieartikel 39 van de prestaties multidisciplinaire zorgZorgverzekeringswet.

kaderbriefBudgettair kader zorg:

de brief die de NZa in 2022 ontvangt vanDoor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks vastgesteld macrokader dat de minister, met daarinbeschikbare middelen per jaar omvat voor 2023 de macro-omzetgrenseen bepaald type zorg.

macrobeheersinstrument:

instrumentInstrument waarmee op grond van artikel 35, zevende lid en artikel 50, tweede lid, van de Wmg, ontstane overschrijdingen op het budgettair kader zorg achteraf kunnen worden geredresseerd.

macro-omzetgrens:

deDe bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg.

ministergerealiseerde omzet:

de ministerDe omzet in 2022 verkregen uit declaratie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportde prestaties multidisciplinaire zorg.

prestaties multidisciplinaire zorgzorgverzekeraar:

de prestaties waarvan de totaal gedeclareerde bedragen gezamenlijkEen verzekeraar als uitgangspunt dienen voor het macrobeheersinstrument. De prestaties als omschrevenbedoeld in segment 2artikel 1, aanhef en voor zover het multidisciplinaire zorg betreft eveneens de prestaties als omschreven in segment 3onderdeel b, van de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgZorgverzekeringswet.

kaderbrief:

De brief die de NZa in 2021 ontvangt van de minister, met daarin voor 2022 de macro-omzetgrens.

realisatiebrief:

deDe brief die de NZa ontvangt van de minister na afloop van 20232022, met daarin het besluit of het kader is overschreden en, zo ja, welk doelbedrag door de NZa moet worden teruggehaald.

zorgaanbiederdoelbedrag:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg én de houder is van de AGB-code dieHet totaalbedrag dat door de zorgverzekeraar aanNZa moet worden teruggehaald bij alle aanbieders van multidisciplinairezorg, indien de NZa is verstrekt ten behoeve van de uitvoering van het macrobeheersinstrumentminister besluit dat een bedrag moet worden teruggehaald. Dit doelbedrag staat in de realisatiebrief.

zorgverzekeraar:

een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet.

Zorgverzekeringsfonds:

het fonds bedoeld in artikel 39 van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel uitvoering te geven aan het macrobeheersinstrument en daarbij de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen te stellen:

‒ administratievoorschriften;

 • administratievoorschriften;
 • voorschriften met betrekking tot regelmatige gegevensverstrekking;
 • voorschriften met betrekking tot afdracht in verband met overschrijding van een grens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg.

‒ voorschriften met betrekking tot regelmatige gegevensverstrekking;

‒ voorschriften met betrekking tot afdracht in verband met overschrijding van een grens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die in 20232022 multidisciplinaire zorg leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

Deze regeling is daarnaast van toepassing op degene die gegevens verzamelt, bewaart en bewerkt ten behoeve van zorgaanbieders of zorgverzekeraars zoals hierboven bedoeld, alsmede op de groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien zorgaanbieders of zorgverzekeraars daartoe behoren.

Artikel 4 Administratievoorschriften

De zorgverzekeraar richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit kan worden afgeleid:

‒ de gerealiseerde omzet als bedoeld in artikel 1 van de zorgaanbieder;

 • de gerealiseerde omzet als bedoeld in artikel 1 van de zorgaanbieder;
 • de AGB-zorginstellingscode behorend bij de gerealiseerde omzet.

‒ de AGB-code van de zorgaanbieder behorend bij de gerealiseerde omzet.

Artikel 5 Gegevensverstrekking

1. De zorgverzekeraar informeert de NZa per AGB-code over het totaal van de gerealiseerde omzet over het jaar 2023.

 1. De zorgverzekeraar informeert de NZa per AGB-zorginstellingscode over het totaal van de gerealiseerde omzet over het jaar 2022.
 2. De informatieverstrekking bedoeld in artikel 5.1 gebeurt uiterlijk twee maanden na dagtekening van de brief waarmee de NZa de zorgverzekeraar informeert over de aanleververplichting.
 3. De informatieverstrekking bedoeld in artikel 5.1 gebeurt door middel van een door de NZa beschikbaar te stellen formulier. In dit formulier staan de benodigde gegevens en inlichtingen vermeld.
 4. De informatieverstrekking bedoeld in artikel 5.1 bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

2. De informatieverstrekking bedoeld in artikel 5.1 gebeurt uiterlijk twee maanden na dagtekening van de brief waarmee de NZa de zorgverzekeraar informeert over de aanleververplichting.

 • naam, adres, woonplaats/vestigingsplaats van de zorgaanbieder;
 • AGB-zorginstellingscode van de zorgaanbieder;
 • gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder;
 • een Excel-versie van het ingediende formulier zoals bedoeld in artikel 5.3, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;
 • een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 7.

3. De informatieverstrekking bedoeld in artikel 5.1 gebeurt door middel van een door de NZa beschikbaar te stellen formulier. In dit formulier staan de benodigde gegevens en inlichtingen vermeld.

4. De informatieverstrekking bedoeld in artikel 5.1 bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

‒ naam, adres, woonplaats/vestigingsplaats van de zorgaanbieder;

‒ AGB-code van de zorgaanbieder;

‒ gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder;

‒ het ingediende formulier zoals bedoeld in artikel 5.3;

‒ een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 7.

Artikel 6 Uitzondering

Artikel 5 is niet van toepassing, indien door de NZa in een collectieve beschikking kenbaar is gemaakt dat de bovengrens met betrekking tot de multidisciplinaire zorg nietniet is overschreden.

Artikel 7 Accountantscontrole gegevensverstrekking

De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van het artikel 5 verstrekte gegevens en inlichtingen vaststelt. Dit is overeenkomstig de wijze die is bepaald in de in artikel 5.3 en 5.4 genoemde formulieren en het daarbij beschikbaar te stellen controleprotocol is aangegeven.

Artikel 8 Wijze van gegevensverstrekking

1. De zorgverzekeraar verzendt de opgave als bedoeld in artikel 5 naar de NZa.

 1. De zorgverzekeraar verzendt de opgave als bedoeld in artikel 5 naar de NZa.
 2. Het in artikel 5 bedoelde formulier en het in artikel 7 bedoelde controleprotocol worden beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl).

2. Het in artikel 5 bedoelde formulier en het in artikel 7 bedoelde controleprotocol worden beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl).

Artikel 9 Afdracht overschrijding

1. Op grond van de Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023, draagt de NZa in een aanwijzing als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Wmg, de zorgaanbieder op een percentage van de door haar in jaar 20232 behaalde omzet terug te betalen. Het hiervoor genoemde percentage, dat voor iedere zorgaanbieder van multidisciplinaire zorg hetzelfde is, wordt vastgesteld op basis van de (procentuele) verhouding tussen de hoogte van de overschrijding van de bovengrens en de op grond van artikel 50, tweede lid, onderdeel c, Wmg, vastgestelde macro-omzetgrens.

 1. Op grond van de Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022, draagt de NZa in een aanwijzing als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Wmg, de zorgaanbieder op een percentage van de door haar in jaar 2022 behaalde omzet terug te betalen. Het hiervoor genoemde percentage, dat voor iedere zorgaanbieder van multidisciplinaire zorg hetzelfde is, wordt vastgesteld op basis van de (procentuele) verhouding tussen de hoogte van de overschrijding van de bovengrens en de op grond van artikel 50, tweede lid, onderdeel c, Wmg, vastgestelde macroomzetgrens.
 2. De in artikel 9.1 genoemde terugbetaling geschiedt ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds binnen een in de aanwijzing genoemde betalingstermijn.

2. De in artikel 9.1 genoemde terugbetaling geschiedt ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds binnen een in de aanwijzing genoemde betalingstermijn.

Artikel 10 Intrekken oude regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019, met kenmerk NR/REG-1923, ingetrokken.

Artikel 1110 Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Inwerkingtreding / Bekendmakingbekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 20232022.

Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 520, aanhef en onder d,tweede lid, onderdeel a. van de BekendmakingswetWmg.

De regeling ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 20232022.

Ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Algemeen

Ieder jaar voert de NZa op aanwijzing van de minister het zogenoemde macrobeheersinstrument uit. De gerealiseerde omzet voor multidisciplinaire zorg wordt (voorafgaand aan ieder jaar) aan een jaarlijks maximum gebonden. Als (achteraf) blijkt dat dit maximum is overschreden, dienen de zorgaanbieders die onder de Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 20232022 vallen hun aandeel in de overschrijding terug te storten in het Zorgverzekeringsfonds. De NZa zal dit aandeel vaststellen aan de hand van het aandeel van de omzet van de individuele zorgaanbieder in het totaal van de omzet van alle zorgaanbieders die onder het macrobeheersinstrument vallen.

Artikelsgewijs

Artikel 3 Reikwijdte

Onder deze regeling vallen zorgaanbieders die multidisciplinaire zorg leveren.

De regeling is tevens van toepassing op de zorgverzekeraars. Zij dienen de NZa te informeren over de gecontracteerde en ongecontracteerde zorg en de gerealiseerde omzet van zorgaanbieders die mulitdisciplinairezorg leveren.

Artikel 5 Gegevensverstrekking

De zorgverzekeraars verstrekken aan de NZa de gevraagde gegevens. De zorgverzekeraars leveren bij de NZa de gerealiseerde omzet per zorgaanbieder aan. Artikel 5.1 regelt deze verplichting.

De minister vergaart informatie over de gerealiseerde omzet met betrekking tot de multidisciplinaire zorg in enig jaar. Op basis van deze informatie bepaalt de minister of het macrobeheersinstrument voor dat betreffende jaar ingezet zal worden of niet.

In geval van een overschrijding zal op basis van de opgave per AGB-codezorginstellingscode de gerealiseerde omzet multidisciplinaire zorg moeten worden bepaald waarover de korting gaat plaats vinden. Mocht dit het geval zijn, dan stuurt de minister een aanwijzing of brief aan de NZa. De NZa handelt vervolgens zoals opgenomen in deze regeling en in de Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 20232022. Dit houdt in dat de NZa de zorgaanbieders een beschikking stuurt met daarin vermelding van het terug te betalen bedrag door de betreffende zorgaanbieder.

Als er geen sprake is van een overschrijding dan is een gegevens uitvraag op het niveau van individuele zorgaanbieders niet van toepassing. In dat geval zal de NZa door middel van een collectieve beschikking kenbaar maken dat de macrogrens niet is overschreden en dat zorgaanbieders hun omzet kunnen behouden.