Onderwerp: Bezoek-historie

WB-REG-2021-09 Wijzigingsbesluit houdende wijziging TB-REG-21608-02

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Kenmerk

WB/REG-2021-09

Datum inwerkingtreding
1 dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2021

Datum vaststelling

15 juni 2021

Behandeld door

Directie Regulering

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-21608-02, in verband met een tariefcorrectie van een 3-tal prestaties voor complex chronische longaandoeningen

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Overwegende dat:

 • De NZa met besluit van 8 september 2020 (kenmerk TB/REG-21608-02) de prestaties en tarieven voor medisch-specialistische zorg voor het kalenderjaar 2021 heeft vastgesteld;

 • Voornoemd besluit van 8 september 2020 een bijlage 'Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2021' bevat;

 • In voornoemde bijlage per afzonderlijk zorgproduct voor medisch-specialistische zorg de zorgproductcode, de prestatiebeschrijving en het bijbehorende maximumtarief staat vermeld;

 • In deze bijlage ook de zorgproductcodes, prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor complex chronische longaandoeningen staan opgenomen;

 • De tarieven voor de prestaties m.b.t. complex chronische longaandoeningen met ingang van 2021 zijn herijkt en gewijzigd zijn vastgesteld;

 • Hiertegen, d.w.z. tegen de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-21608-02, bezwaar is ingediend door een zorgaanbieder op het gebied van complex chronische longaandoeningen;

 • De NZa op 15 juni 2021 een beslissing op dit bezwaar heeft genomen;

 • Op grond van deze beslissing op bezwaar de tarieven voor drie prestaties (zorgproductcodes) m.b.t. complex chronische longaandoeningen opwaarts gecorrigeerd dienen te worden;

 • Deze correctie door middel van het onderhavige wijzigingsbesluit wordt geëffectueerd;

 • Dit wijzigingsbesluit deel uitmaakt van de beslissing op bezwaar van 15 juni 2021;

 • De correctie in het wijzigingsbesluit betrekking heeft op het gehele kalenderjaar 2021 en bijgevolg met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 moet worden vastgesteld;

Gelet op:

 • de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

 • de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a;

 • de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2103a;

 • de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-21608-02;

Besluit:

Artikel I

De Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-21608-02, en meer in het bijzonder de bijlage 'Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2021', wordt gewijzigd als volgt:

A.

Het max tarief van € 23.947,98 (kolom I) en het max-max tarief van € 26.342,78 (kolom J) behorend bij zorgproductcode 990022038 (kolom A), omschrijving: 'behandelende kinderdiagnostiek astma' (kolom B), vervallen en worden vervangen door:

 • een max tarief van € 23.952,30 (kolom I);

 • een max-max tarief van € 26.347,53 (kolom J).

B.

Het max tarief van € 38.199,38 (kolom I) en het max-max tarief van € 42.019,32 (kolom J) behorend bij zorgproductcode 990022100 (kolom A), omschrijving: 'niveau 2 | pulmonaal | klinisch' (kolom B) vervallen en worden vervangen door:

 • een max tarief van € 38.271,21 (kolom I);

 • een max-max tarief van € 42.098,33 (kolom J).

C.

Het max tarief van € 29.072,21 (kolom I) en het max-max tarief van € 31.979,43 (kolom J) behorend bij zorgproductcode 990022110 (kolom A), omschrijving: 'pulmonaal niveau 1 | klinisch' (kolom B) vervallen en worden vervangen door:

 • een max tarief van € 29.073,57 (kolom I);

 • een max-max tarief van € 31.980,93 (kolom J).

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wmg, zal van de vaststelling van dit besluit mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Adres: College van Beroep voor het bedrijfsleven

Postbus 20021

2500 EA 's-Gravenhage

Het beroep moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het beroep.

Indien beschikbaar moet een afschrift van dit besluit worden meegezonden.

Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. J. Rijneveld

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

TOELICHTING

Algemeen

De NZa heeft in de beslissing op bezwaar van 15 juni 2021 geoordeeld dat ter onderbouwing van de tarieven van ccl-zorgproducten kosten van zorgaanbieders die direct verband houden met de locatie in het hooggebergte niet meewegen bij de onderbouwing van de tarieven.

Het peiljaar voor de kosten en kostprijzen, die ten grondslag hebben gelegen aan de herijking (herberekening) van de tarieven voor ccl-zorgproducten in 2021, was 2018. In bezwaar is komen vast te staan, dat de NZa bij de correctie van de kosten die direct verband houden met de locatie in het hooggebergte ten onrechte is uitgegaan van kosten uit het verkeerde jaar. Daarop zijn, desgevraagd, opnieuw de hooggebergte gerelateerde kosten aangeleverd door de bezwaarde, maar ditmaal geactualiseerd voor het peiljaar 2018.

Een en ander heeft geleid tot marginale wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk voor 2021 vastgestelde tarieven voor ccl-zorg. Voor een drietal zorgproducten is het maximumtarief (licht) gestegen. Deze drie tarieven heeft de NZa d.m.v. het onderhavige wijzigingsbesluit opnieuw vastgesteld. De overige tarieven voor de ccl-zorgproducten zijn niet opnieuw vastgesteld, maar louter ter informatie in de tabel opgenomen.

Voor meer informatie over en achtergronden bij deze tariefcorrecties wordt verwezen naar de beslissing op bezwaar d.d. 15 juni 2021 in bovengenoemde zaak.

Tabel 1. CCL-tarieven voor en na herberekening (prijspeil 2021)

2021

Huidige

maxtarieven

Verschil

(€)

Correctie

(€)

Gecorrigeerde

maxtarieven

Gecorrigeerde

Max-maxtarieven (+ 10%)

Ass. VAN-inst.; overname ZHS; klin.

€ 7.254,14

€ -1,23

€ -

€ 7.254,14

€ 7.979,55

Ass. VAN-inst.; kinder; klin.

€ 10.655,16

€ -1,80

€ -

€ 10.655,16

€ 11.720,68

Ass. VAN-inst.; klin.

€ 5.327,58

€ -0,90

€ -

€ 5.327,58

€ 5.860,34

Ass. VAN-inst.; amb.

€ 3.935,60

€ -0,67

€ -

€ 3.935,60

€ 4.329,16

Afgebr.beh. VAN-inst.

€ 12.033,36

€ -0,31

€ -

€ 12.033,36

€ 13.236,70

Beh.kinderdiagnostiek

€ 23.947,98

€ 4,32

€ 4,32

€ 23.952,30

€ 26.347,53

Behand.Basis; kinder

€ 36.592,94

€ -6,19

€ -

€ 36.592,94

€ 40.252,23

Niv.2; ex.pul.psycho; klin.

€ 40.015,12

€ -6,76

€ -

€ 40.015,12

€ 44.016,63

Niv.2; ex.pul.psycho; amb.

€ 12.693,02

€ -2,15

€ -

€ 12.693,02

€ 13.962,32

Niv.2; pul; klin.

€ 38.199,38

€ 71,84

€ 71,84

€ 38.271,21

€ 42.098,33

Niv.2; pul; amb.

€ 9.560,61

€ -1,62

€ -

€ 9.560,61

€ 10.516,67

Niv.2; ex.pul.fysiek; klin.

€ 31.641,10

€ -5,35

€ -

€ 31.641,10

€ 34.805,21

Niv.2; ex.pul.fysiek; amb.

€ 12.583,17

€ -2,13

€ -

€ 12.583,17

€ 13.841,49

Niv.1; ex.pul.psycho; klin.

€ 33.678,73

€ -5,69

€ -

€ 33.678,73

€ 37.046,60

Niv.1; ex.pul.psycho; amb.

€ 12.922,65

€ -2,18

€ -

€ 12.922,65

€ 14.214,92

Niv.1; pul; klin.

€ 29.072,21

€ 1,36

€ 1,36

€ 29.073,57

€ 31.980,93

Niv.1; pul; amb.

€ 9.585,63

€ -1,62

€ -

€ 9.585,63

€ 10.544,19

Niv.1; ex.pul.fysiek; klin.

€ 24.425,51

€ -1,81

€ -

€ 24.425,51

€ 26.868,06

Niv.1; ex.pul.fysiek; amb.

€ 11.221,92

€ -1,90

€ -

€ 11.221,92

€ 12.344,11

Naar boven