Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. en Stichting Kinderoncologie Nederland
Ondertekeningsdatum:28-12-2020Publicatiedatum:09-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 18 november 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. (hierna: Prinses Máxima Centrum) is gevestigd in Utrecht en is actief op het gebied van kinderoncologische zorg in heel Nederland. Alle gewone aandelen in Prinses Máxima Centrum worden gehouden door de Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) (hierna: Coöperatie). De Coöperatie heeft twee leden, Stichting Kinderoncologie Nederland (hierna: SKION) en de Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ (hierna: VOKK). De Coöperatie, VOKK en SKION verrichten (laatst genoemde na voltooiing van de concentratie) geen economische activiteiten en/of kwalificeren niet als zorgaanbieder. Universitair Medisch Centrum Utrecht (hierna: UMCU) is houder van één prioriteitsaandeel in Prinses Máxima Centrum en heeft daarmee zeggenschap over Prinses Máxima Centrum.

 

3. Stichting Kinderoncologie Nederland (hierna: SKION) is actief op het gebied van het bevorderen van optimale diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met kanker en voorstadia daarvan, het vaststellen van nationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling en het verrichten en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar kanker op de kinder- en adolescentenleeftijd in Utrecht.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van bepaalde activa en passiva van SKION door Prinses Máxima Centrum. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 8 december 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn Prinses Máxima Centrum en onderdelen van SKION.

 

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Prinses Máxima Centrum uitsluitende zeggenschap verkrijgt over onderdelen van SKION.

 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

12. SKION doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van SKION door de NZa niet beoordeeld.

 

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Prinses Máxima Centrum op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Prinses Máxima Centrum overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C. Cruciale zorg

 

15. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

Besluit

 

16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 28 december 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven