Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking integrale geboortezorg TB/REG-22600-01
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-22600-01

1 januari 2022

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

8 juni 2021

1 januari 2023

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 eerste lid, onderdelen a en d jo. artikel 51 tot met 53 Wmg

 

alsmede de:

Beleidsregel integale geboortezorg (BR/REG-22100)

 

en de:

Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg (NR/REG-2201)

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door:

zorgaanbieders die integrale geboortezorg leveren zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c sub 2 van de Wmg (factormaatschappijen)

 

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1

 

de onderstaande prestatiebeschrijvingen:

in rekening kunnen worden gebracht, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Voor de beschrijving van de prestaties en voorwaarden, voorschriften en beperkingen wordt eveneens verwezen naar de Beleidsregel integrale geboortezorg en Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg.

Prestaties Integrale geboortezorg

1 Begeleiding eindigend voor 16 weken zwangerschap inclusief nazorg

Integrale geboortezorg vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder, indien de zwangerschap eindigt voor 16 weken in een miskraam. Deze prestatie omvat ook de nazorg voor zover deze integrale geboortezorg betreft.

 

2 Geboortezorg prenataal

Integrale geboortezorg in de prenatale fase. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg prenataal complex van toepassing is.

 

3 Geboortezorg prenataal complex

Integrale geboortezorg in de prenatale fase indien de cliënt langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen klinisch wordt opgenomen en/of een cerclage wordt aangebracht.

 

4 Geboortezorg nataal

Integrale geboortezorg in de natale fase. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek of de prestatie geboortezorg nataal complex van toepassing is. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie.

 

5 Geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek

Integrale geboortezorg in de natale fase die op verzoek van de cliënt intramuraal plaatsvindt terwijl de cliënt voor deze opname niet medisch of niet sociaal geïndiceerd is. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie.

 

6 Geboortezorg nataal complex

Integrale geboortezorg in de natale fase in geval van een sectio, een complexe fluxusbehandeling, een manuele placentaverwijdering en/of een totaalruptuur. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie.

 

7 Geboortezorg postnataal

Integrale geboortezorg in de postnatale fase. Deze prestatie is exclusief kraamzorg per uur. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg postnataal complex van toepassing is.

 

8 Geboortezorg postnataal complex

Integrale geboortezorg in de postnatale fase in geval van klinische opname langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen en/of een complexe fluxusbehandeling. Deze prestatie is exclusief kraamzorg per uur.

 

9 Kraamzorg postnataal per uur

Zorg zoals kraamverzorgenden deze bieden aan moeder en kind in verband met een bevalling in de postnatale fase. Partusassistentie die op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta kan niet op basis van deze prestatie in rekening worden gebracht.

 

10 Onderlinge dienstverlening Integrale geboortezorg

Algemene prestatie voor het in rekening brengen van tarieven voor prestaties of delen van de prestaties integrale geboortezorg tussen de contracterende zorgaanbieder en de zorgaanbieder of tussen twee zorgaanbieders.

 

Vrij tarief

Het tarief dat op grond van deze beschikking in rekening mogen worden gebracht, is

een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wmg.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

De tarieven voor de prestaties mogen alleen in rekening worden gebracht indien de contracterende zorgaanbieder en de zorgverzekeraar van de cliënt ten aanzien van deze prestaties voorafgaand een schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan.

De tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg kunnen niet in rekening worden gebracht als in verband met de betreffende zorgvraag al een tarief voor (een) monodisciplinaire prestatie(s) in rekening is gebracht en de betreffende combinatie van tarieven in de tabel van bijlage 1 bij de Beleidsregel integrale geboortezorg met 'x' is gemarkeerd.

Zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen hiervan afwijken indien zij in een schriftelijke overeenkomst hierover andere afspraken maken.

 

De tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg zoals omschreven in de artikelen 4.1 tot en met 4.9 van de Beleidsregel integrale geboortezorg kunnen alleen in rekening worden gebracht indien niet ook een of meerdere tarieven voor prestaties eerstelijnsdiagnostiek zoals omschreven in de Beleidsregel tarieven en prestaties medisch specialistische zorg in rekening zijn gebracht, en de in rekening gebrachte tarieven voor prestaties eerstelijnsdiagnostiek zijn aangevraagd in het kader van de zorgvraag van de cliënt. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen hiervan afwijken indien zij in een schriftelijke overeenkomst hierover andere afspraken maken.

 

Artikel 5.3 en 5.4 van de Beleidsregel integrale geboortezorg zijn niet van toepassing indien de monodisciplinaire prestatie voor de cliënt geen verzekerde prestatie is bij of krachtens de Zvw.

 

Intrekken en vervallen oude prestatiebeschrijvingbeschikkingen

De prestatiebeschrijvingbeschikking integrale geboortezorg, met kenmerk TB/REG-18624-01, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2021, is met ingang van de dag na de laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatiebeschrijvingbeschikking wordt de nog niet ingetrokken prestatiebeschrijvingbeschikking integrale geboortezorg, met kenmerk TB/REG-17627-01, ingetrokken.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking integrale geboortezorg.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

J.J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeld u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:

- krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

- in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

- krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw)en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijkgesteld met een Zvw-, respectievelijk Wlz- verzekerde.

Naar boven