Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg NR/REG-2201
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg NR/REG–2201

Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel integrale geboortezorg, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

Contracterende zorgaanbieder

Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die prestaties integrale geboortezorg is overeengekomen met een zorgverzekeraar.

 

Zorgaanbieder

Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert.

 

Integrale geboortezorg

In multidisciplinair verband geleverde zorg rondom de geboorte die bestaat uit de volgende bij of krachtens de Zvw omschreven soorten zorg:

 verloskundige zorg, uitgezonderd preconceptiezorg;

 kraamzorg;

 medisch specialistische zorg voor zover deze betreft:

 obstetrische zorg met uitzondering van high care obstetrische zorg en geavanceerd ultrageluid onderzoek,

 antenatale consultatieve kindergeneeskundige zorg, en

 eerstelijnsdiagnostiek voor zover die samenhangt met de zorgvraag van de cliënt.

 

Verloskundige zorg

Verloskundige zorg, zoals omschreven bij of krachtens de Zvw.

 

Kraamzorg

Kraamzorg, zoals omschreven bij of krachtens de Zvw.

 

Prenatale fase

Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling.

 

Natale fase

Fase in het zorgtraject vanaf de aanvang van de actieve fase van de bevalling tot 2 uur na de geboorte van de placenta.

 

Postnatale fase

Fase in het zorgtraject vanaf 2 uur na de geboorte van de placenta tot 6 weken hierna.

 

Prestatie

Prestatie als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder j, van de Wmg.

 

Zorgtraject

Geheel van prestaties integrale geboortezorg, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de cliënt een zorgaanbieder consulteert.

 

Zwangerschap

Periode vanaf de conceptie tot de geboorte van een kind, waarin een cliënt een nog niet geboren kind in de baarmoeder draagt.

 

Miskraam

Niet vitale zwangerschap die eindigt voor de zestiende week.

 

AGB-code

Unieke code die aan de zorgaanbieder, zorgverlener, praktijk en/of instelling wordt toegekend en waarmee de zorgaanbieder, zorgverlener en de praktijk of instelling kan worden geïdentificeerd.

 

Cliënt

Zwangere vrouw die zich met haar zorgvraag wendt tot de zorgaanbieder.

 

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wmg.

Artikel 2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel het stellen van regels en voorschriften die gelden bij het in rekening brengen van tarieven voor prestaties voor integrale geboortezorg door zorgaanbieders aan zorgverzekeraars.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die integrale geboortezorg leveren zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Artikel 4. Declaratievoorschriften

4.1 De zorgaanbieder declareert de tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg bij de patiënt of bij de zorgverzekeraar waar de patiënt is verzekerd op de startdatum als bedoeld in artikel 4.4.

 

4.2 De factuur van de declaratie van de tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg als bedoeld in artikel 4 van de Beleidsregel integrale geboortezorg bevat per cliënt minimaal de volgende gegevens:

 

Algemene informatie:

a. een UZOVI code;

b. Het Burgerservicenummer (BSN) van de verzekerde;

 

Informatie over de declarant/uitvoerder:

c. AGB-code van de contracterende zorgaanbieder;

 

Informatie over de prestaties:

d. Titel prestatie en prestatiecode;

e. Startdatum prestatie;

f. Einddatum prestatie;

g. Datum van de bevalling: dit is de datum waarop het (eerste) kind ter wereld komt (ook in geval van een meerling);

 

Gedeclareerd bedrag:

h. door zorgaanbieder en zorgverzekeraar overeengekomen tarief voor die prestatie.

 

4.3 Voor de prestatie kraamzorg postnataal per uur is de verplichting om informatie op de factuur te vermelden zoals vermeld in artikel 4.2 onder e en f niet van toepassing en geldt dat het totaal aantal uren kraamzorg per cliënt op de factuur moet worden vermeld.

 

4.4 De startdatum en de einddatum van elk van de prestaties integrale geboortezorg, met uitzondering van de prestatie kraamzorg postnataal per uur, moeten op de declaratie worden opgenomen. Voor het bepalen van de startdatum en einddatum van de prestaties integrale geboortezorg hanteert de zorgaanbieder per prestatie de volgende regels.

 

Prestatie 1: Begeleiding eindigend voor 16 weken zwangerschap inclusief nazorg

Startdatum: datum waarop de fysieke intake heeft plaatsgevonden.

Einddatum: datum waarop alle nazorg rondom de miskraam is afgerond.

 

Prestatie 2: Geboortezorg prenataal

Startdatum: datum waarop de fysieke intake (door wie dan ook) heeft plaatsgevonden.

Einddatum: datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het moment waarop de actieve fase van de bevalling start is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen.

 

Prestatie 3: Geboortezorg prenataal complex

Startdatum: datum waarop de fysieke intake (door wie dan ook) heeft plaatsgevonden.

Einddatum: datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het moment waarop de actieve fase van de bevalling start is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen.

 

Prestatie 4: Geboortezorg nataal

Startdatum: datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het moment waarop de actieve fase van de bevalling start is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen.

Einddatum: datum waarop de natale fase van de zwangerschap eindigt. De natale fase van de zwangerschap eindigt 2 uur na de geboorte van de placenta.

 

Prestatie 5: Geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek

Startdatum: datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het moment waarop de actieve fase van de bevalling start is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen.

Einddatum: datum waarop de natale fase van de zwangerschap eindigt. De natale fase van de zwangerschap eindigt 2 uur na de geboorte van de placenta.

 

Prestatie 6: Geboortezorg nataal complex

Startdatum: datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het moment waarop de actieve fase van de bevalling start is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen.

Einddatum: datum waarop de natale fase van de zwangerschap eindigt. De natale fase van de zwangerschap eindigt 2 uur na de geboorte van de placenta.

 

Prestatie 7: Geboortezorg postnataal

Startdatum: datum waarop de postnatale fase van de zwangerschap aanvangt. De postnatale fase van de zwangerschap start 2 uur na de geboorte van de placenta.

Einddatum: datum waarop de postnatale fase van de zwangerschap eindigt. De postnatale fase van de zwangerschap eindigt 6 weken post partum.

 

Prestatie 8: Geboortezorg postnataal complex

Startdatum: datum 2 uur na geboorte placenta.

Einddatum: datum waarop de postnatale fase van de zwangerschap eindigt. De postnatale fase van de zwangerschap eindigt 6 weken na de bevalling.

Artikel 5. Vervallen oude regeling

De Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg met kenmerk NR/REG-1822, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2021, is op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Artikel 6. Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg, met kenmerk NR/REG-1822, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg.

 

 

Ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

Toelichting

Algemeen

Deze regeling heeft als doel het stellen van regels en voorschriften die gelden bij het in rekening brengen van tarieven voor prestaties voor integrale geboortezorg door zorgaanbieders aan zorgverzekeraars. Deze regeling moet in samenhang worden gelezen met de Beleidsregel integrale geboortezorg.

 

Artikelsgewijs

AGB-code:

De AGB-code is opgebouwd uit 8 posities. De eerste 2 posities geven de zorgverlenersoort weer (01 = huisartsen, 03 = medisch specialist et cetera). De overige 6 posities zijn een volgnummer.

 

4.3

Er is geen declaratievoorschrift opgenomen voor de start- en einddatum van de prestatie kraamzorg postnataal per uur zoals beschreven in de Beleidsregel integrale geboortezorg. Het betreft een prestatie per uur waardoor start- en einddatum niet nodig zijn. In artikel 4.3 is beschreven hoe de zorgaanbieder deze prestatie op de factuur specificeert.

Naar boven