Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg - NR/REG-2127
Vaststellingsdatum:01-06-2021Geldigheid:01-08-2021 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a, versie: 2: 01-08-2018 t/m 31-07-2021  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 38, leden 4 en 7 en artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van wachttijden en wachttijdbemiddeling voor electieve medisch- specialistische zorg.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. orderdatum behandelingWachttijd polikliniek: datum waarop de instelling, op verzoek van een patiënt of arts, een afspraak maakt voor een behandeling. Wanneer reeds op een eerdere datum is vastgesteld dat een behandeling noodzakelijk is, dan geldt die eerdere datum als orderdatum.

b. afspraakdatum: datum, vastgelegd in het digitale agendasysteem van de instelling, waarop een behandeling plaatsvindt.

c. rekenkundige wachttijd: het aantal kalenderdagen tussen de orderdatum en de afspraakdatum.

d. waarnemingen: het aantal waargenomen rekenkundige wachttijden voor een behandeling op de peildatum.

e. peildatum: datum waarop een instelling per specialisme of subspecialisme de wachttijden voor behandeling, polikliniekbezoek of diagnostiek op de in deze regeling voorgeschreven wijze bepaalt en aanlevert.

f. wachttijd behandeling: mediaan, uitgedrukt in kalenderdagen, van het totaal aantal rekenkundige wachttijden per behandeling op de peildatum.

Het g. wachttijd polikliniek, respectievelijk diagnostiek: het aantal kalenderdagendagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de peildatum enpolikliniek tot het moment dat de datum diepatiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het digitale agendasysteem van de instelling weergeeft waarop eenafsprakenregister op het moment dat de patiënt voor polikliniekbezoek of diagnostiek terecht kande afspraak maakt.

h. polikliniekbezoekWachttijd behandeling: contactmoment, fysiek (‘face to face’), digitaal (‘screen to screen’), telefonisch of schriftelijk, tussen patiënt en arts op, via, of vanuit de polikliniek van het (sub)specialisme van de arts.

i. diagnostiek: toepassing van een diagnostische methode of techniek ter vaststelling van (de aard en ernst van) een ziekte of aandoening.

De j. behandeling: medisch-specialistischewachttijd voor één behandeling is de tijd (in dagen) tussen het ordermoment en het uitvoeren van een patiëntde behandeling, getypeerd door de kenmerkende zorgactiviteiten.

Wachttijd diagnostiek

Het k. medisch-specialistische zorg: bij ministeriële regeling aangewezen zorg die door een arts wordt verleend en valt binnenaantal dagen tussen het moment dat de bijzondere deskundigheidpatiënt van artsen aan wiebuiten de bevoegdheid toekomt tot het voereninstelling een afspraak maakt voor gebruik van een wettelijk erkende specialistentitel als bedoeld in artikel 14diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de Wet op de beroepen indiagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de individuele gezondheidszorg, met inbegrip van gespecialiseerde mondzorg zoals kaakchirurgen die plegen te biedenderde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

Vestigingslocatie

Locatie waar medisch specialistische zorg of diensten geleverd worden.

Actuele situatie

De derde beschikbare mogelijkheid in de agenda voor het maken van een afspraak.

Retrospectieve wachttijden

De l. instelling: een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen, organisatorisch verbandgemiddelde effectieve wachttijd van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen of natuurlijk persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen, met uitzondering van een instelling die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg een deel van die zorg verleentlaatste drie maanden.

Dbc-zorgproduct

Een m. locatie: afzonderlijk gebouw of gebouwenbestand, dat tezamendbc-zorgproduct is een declarabele prestatie die is afgeleid uit een subtraject met één of meer andere locatieszorgactiviteiten via de beslisbomen. Een subtraject leidt in juridische zincombinatie met de instelling vormt. Opgeleverde zorgactiviteiten tot een locatie kan polikliniekbezoek, diagnostiek of behandeling indeclarabel dbc-zorgproduct als het kadervoldoet aan de voorwaarden van medisch-specialistische zorg plaatsvindende beslisbomen.

Kenmerkende zorgactiviteiten

Zorgactiviteiten n. kenmerkende zorgactiviteiten: zorgactiviteiten die kunnenbepalen of een dbc-zorgproduct meegenomen moet worden gebruikt bij de bepaling van de wachttijd voor een bepaalde behandeling. In bijlage 2 1 is een overzicht van de kenmerkende zorgactiviteiten opgenomen.

Ordermoment
De datum waarop patiënt en arts besluiten dat een behandeling (gedefinieerd aan de hand van de kenmerkende zorgactiviteiten) noodzakelijk is.

Treeknorm

De o. treeknorm: de maximaal aanvaardbare termijnwachttijd waarbinnen eende patiënt zorg moet kunnen krijgen, een en ander zoals afgesproken door veldpartijen in het Treekoverleg en door de NZa overgenomenvastgelegd in de beleidsregelhet ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw’ (TH/BR-025018). Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor haarzijn verzekerden12.

Zorgaanbieder

Natuurlijk persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel c, van de Wmg, die medisch specialistische zorg levert.

Artikel 2. Doel van de regeling

Deze regeling beoogt wachttijden voor electieve medisch- specialistische zorg, onderverdeeld in wachttijden voor behandeling, polikliniekbezoek en diagnostiek, per (sub)specialisme op een eenduidige wijze transparant en toegankelijke manier inzichtelijkvergelijkbaar beschikbaar te maken voor zowel patiënten als zorgverzekeraars. Het periodiek aanleveren van wachttijden door instellingen die onder de reikwijdte vanDaarnaast verplicht deze regeling vallen is niet vrijblijvend, maar heeft een verplicht karakter. Inzorgaanbieders patiënten te wijzen op de regeling wordt nader uitgewerkt aan welke verplichtingen instellingen moeten voldoen en welke methodiek zij moeten hanteren ommogelijkheid tot wachttijdbemiddeling bij het overschrijden van de wachttijden te berekenenTreeknormen.

Artikel 3. Reikwijdte

1. Deze regeling is van toepassing op instellingen die:voor medisch-specialistische zorg en trombosediensten als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder de nummers 1 en 3 van het Uitvoeringsbesluit WTZi.

 1. geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv) leveren, voor zover deze omvat zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden;
 2. mondzorg als bedoeld in artikel 2.7 van het Bzv leveren, voor zo ver deze omvat gespecialiseerde mondzorg zoals kaakchirurgen die plegen te bieden.

2. Deze regeling is niet van toepassing op abortusklinieken als bedoeld in artikel 1 van de Wet afbreking zwangerschap.

Artikel 4. Aanleveren wachttijden: verplichtingenPubliceren wachttijd

4.1

1. Een instelling levert eens in de twee weken op de peildatum, uiterlijk om 23.59 uur,zorgaanbieder dient voor elke locatie een overzichtvestigingslocatie de lijst met de wachttijden voor behandelingpolikliniek, polikliniekbezoekbehandeling en diagnostiek aan via het Zorgbeeldportaalte publiceren op haar2 website.

4.2

2Daarnaast publiceert de zorgaanbieder de wachttijdinformatie op haar website volgens een voorgeschreven format (zie het voorgeschreven format in bijlage 3 en de bijbehorende aanleverstandaard in bijlage 4). De aanleververplichting genoemd inzorgaanbieder maakt de locatie van het vorige lid geldt niet voor:bestand met wachttijdinformatie kenbaar aan de NZa.3

 1. spoedafspraken voor behandeling, polikliniekbezoek of diagnostiek;
 2. herhaalconsulten voor polikliniekbezoeken.


4.3

De wachttijden worden uitgedrukt in kalenderdagen.

4.4 Wachttijd voor polikliniek

3. AanleveringHet publiceren van wachttijdende wachttijd voor behandeling blijft achterwege, indien er oppolikliniek is verplicht voor de specialismen zoals weergegeven in bijlage 1 die binnen de peildatumpolikliniek operationeel zijn. Zorgaanbieders die poliklinieken georganiseerd hebben rond sub-specialismen (aangegeven met een letter in bijlage 1) kunnen wachttijden publiceren voor een behandeling op basis van de weergavendeze subspecialismen. Mocht er geen wachttijd per specialisme (aangegeven met een cijfer in bijlage 1) meetbaar zijn, behorend bij deze regeling, minder dan 5 waarnemingen (geldt de laagste 3 wachttijd van de rekenkundige wachttijd) zijnsubspecialismen onder dit specialisme.

4. De 4.5 instellingWachttijd voor behandeling verstrekt op eerste verzoek de wachttijden bedoeld in het eerste lid mondeling of schriftelijk aan eenieder die daarom verzoekt.

Een zorgaanbieder is verplicht de wachttijd van behandelingen op haar website te publiceren. In dit verband gaat het om alle behandelingen weergegeven in bijlage 2, die binnen een instelling voor medisch-specialistische zorg geleverd worden.

Behandeling

5. Het aanleverenIn bijlage 2 is per behandeling aangegeven welke zorgactiviteiten bepalen of een dbc-zorgproduct wordt meegenomen bij de vaststelling van de wachttijd voorvan een behandeling geschiedt voor. Bij sommige behandelingen is het nodig om ook de behandelingen, weergegeven in bijlage 1diagnosetypering mee te nemen, behorend bij deze regeling. In deze bijlage 2 is per behandeling aangegeven welke (kenmerkende) zorgactiviteiten gebruikt kunnenom er voor te zorgen dat de juiste dbc-zorgproducten worden bijgeselecteerd voor de vaststellingbepaling van de wachttijd voor een behandeling. Waar dit van toepassing is, is dit in bijlage 2 aangegeven.

De mediaan van de wachttijd van alle afgesloten 4 dbc-zorgproducten in de afgelopen drie maanden behorende bij een bepaalde behandeling bepaalt de wachttijd die de zorgaanbieder op grond van deze regelgeving dient te publiceren op haar website.

Als Polikliniekbezoek er in de afgelopen drie maanden minder dan 15 waarnemingen zijn voor een behandeling, dan hoeft de wachttijd niet gepubliceerd te worden. Er mag dan aangegeven worden dat er ‘onvoldoende waarnemingen beschikbaar’ zijn.

4.6 Wachttijd voor diagnostiek

6. Het aanleverenpubliceren van de wachttijd voor polikliniekbezoek geschiedt op het niveau van de specialismen, weergegeven met een cijfer in bijlage 1 bij deze regeling,diagnostiek is verplicht voor zo ver deze specialismen binnen de polikliniek operationeel zijn. Instellingen die poliklinieken hebben georganiseerd op basis van sub-specialismen of specifieke zorgvragen,diagnostische technieken zoals weergegeven met een letter in bijlage 1 bij deze regeling, leveren daarnaast de wachttijden op het niveau van deze onderdelen aan.onderdeel b.

Diagnostiek4.7

Bij de publicatie van de wachttijd polikliniek en diagnostiek 5 dient de zorgaanbieder op haar website te vermelden;

 • of deze wachttijden actueel of retrospectief zijn door gebruik te maken van de zin: [actuele / driemaandelijks gemiddelde] wachttijden per [datum actualisatie]
 • de datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden.

7. Het aanleveren van de wachttijd voor diagnostiek geschiedt voor de diagnostische methoden of technieken, weergegeven in bijlage 1 behorend bij deze regeling.

4.8

De gegevens op de website moeten minimaal één keer per maand worden geactualiseerd tussen de eerste en de tiende dag van de maand.

4.9

 • De wachttijdinformatie bedoeld in dit artikel wordt ook direct op iemands verzoek mondeling of schriftelijk verstrekt.
 • Wanneer de zorgaanbieder geen website heeft, wordt de wachttijdinformatie bedoeld in dit artikel op verzoek van eenieder direct mondeling of schriftelijk verstrekt, in een vorm die aansluit bij de behoefte van de verzoekende partij.

Artikel 5. Aanleveren wachttijden: methodiek

1. De wachttijden die op grond van deze regeling worden aangeleverd, worden uitgedrukt in kalenderdagen.

2. De peildatum voor de aanlevering is iedere dinsdag van de even weeknummers. Aanlevering geschiedt dus één keer per twee weken.

Methodiek behandeling

3. De methodiek om de wachttijden voor behandeling vast te stellen, luidt als volgt:

 1. in het digitale agendasysteem van de instelling wordt op de peildatum uiterlijk om 23:59 uur, op basis van de weergaven in bijlage 1 van iedere geplande afspraak voor een behandeling de rekenkundige wachttijd vastgesteld.
 2. bij het vaststellen van de rekenkundige wachttijd van iedere uitstaande afspraak bedoeld onder a gaat het om afspraken in de toekomst tot een maximum van twee maanden, gerekend vanaf de peildatum.
 3. vervolgens wordt, op basis van de weergaven in bijlage 1, de mediaan van het totaal aantal waarnemingen voor een behandeling bepaald.
 4. de uitkomst bij c is de wachttijd voor een behandeling, uitgedrukt in kalenderdagen, die op grond van artikel 4 moet worden aangeleverd.

Methodiek polikliniekbezoek, respectievelijk diagnostiek

4. De methodiek om de wachttijden voor polikliniekbezoek of diagnostiek vast te stellen, luidt als volgt:

 1. op de peildatum, uiterlijk om 23.59 uur, stelt de instelling ten behoeve van een denkbeeldige patiënt het aantal kalenderdagen vast tussen de peildatum en de datum die de derde mogelijkheid in haar digitale agendasysteem weergeeft waarop die patiënt voor polikliniekbezoek of diagnostiek terecht zou kunnen.
 2. de vaststelling onder a geschiedt op basis van de weergaven in bijlage 1 bij deze regeling.
 3. de uitkomst van de vaststelling bij a is de wachttijd voor polikliniekbezoek, respectievelijk diagnostiek, uitgedrukt in kalenderdagen, die op grond van artikel 4 moet worden aangeleverd.

Artikel 65. Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling

5.1

1. Een instelling publiceert zorgaanbieder dient (voor elke locatievestigingslocatie) de volgende tekst (bij de wachttijdinformatie) op haar website te publiceren:

“Wanneer “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken."3 u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken”.

5.2

2. In aanvulling opNaast de verplichting die voortvloeit uit het eerste lid geldt, datvan artikel 5 is een instellingzorgaanbieder ook verplicht de patiënt (mondeling of schriftelijk informeert) te informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door diensde zorgverzekeraar, indien haarde wachttijden voor behandelingdeze betreffende patiënt voor polikliniek, polikliniekbezoekdiagnostiek of diagnostiekbehandelingen de Treeknorm overschrijden.

Artikel 7. Intrekking oude regeling

De regeling ‘Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg’, met kenmerk NR/REG-1823a, wordt ingetrokken.

Artikel 86. OvergangsbepalingIntrekking oude regeling en overgangsbepaling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg’, met kenmerk NR/REG-1723, ingetrokken.

Tenzij in de voorliggendeLaatstgenoemde regeling (NR/REG-2127) anders is bepaald, blijft de regeling ‘Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg’, met kenmerk NR/REG-1823a, van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.

Artikel 97. Inwerkingtreding, publicatie en citeerregel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerdgeplaatst.

Deze regeling wordt aangehaald als: schrijfwijze%20intern%20zwartRegeling aanleveren wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch- specialistische zorg.

Hoogachtend,

De Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Algemeen Algemeen

Wachttijdinformatie is van belang voor de keuze tussen zorgaanbieders, die patiënten kunnen maken. Wachttijdinformatie is relevant voor electieve zorg en dus niet voor acute zorg. Wachttijdinformatie biedt de patiënt o.a. inzicht in de aanvang van een behandeling en de mogelijkheid om zorgaanbieders op dit aspect onderling te vergelijken. Voor onderlinge vergelijkbaarheid is het essentieel dat alle zorgaanbieders dezelfdeeenzelfde definitie van het begrip wachttijd en dezelfde methodiek om de wachttijd te berekenen, hanteren.

De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan aangeleverdgepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De aangeleverdegepubliceerde wachttijd moetis dan ook worden gezien alsniet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de patiënt hoe lang hij of zijnaar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.

Ten opzichte Artikelsgewijs van de vorige regeling over de verplichte publicatie van wachttijden en wachtlijstbemiddeling voor de medisch-specialistische zorg zijn in deze regeling een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging betreft een andere methodiek voor de berekening van de wachttijd voor een behandeling. De methodiek voor de berekening van de wachttijd voor polikliniekbezoek en diagnostiek is niet gewijzigd, maar wel aangescherpt. Verder zijn enkele nieuwe begrippen, die van belang zijn voor de berekening van de wachttijd voor behandeling, geïntroduceerd en van een definitie voorzien.

Artikel 1

Onderdelen Artikelsgewijs a en c:

De zorgaanbieder kiest de derde mogelijkheid om eventuele toevalstreffers, die een realistische wachttijd kunnen beïnvloeden (zoals onverwachte afzegging van een afspraak), te voorkomen.

Artikel 1

Onderdeel b:

Ter illustratie is hieronder de berekening van de wachttijd voor een cataract behandeling uitgewerkt.

Onderdeel a: In de meeste gevallen zalOp basis van bijlage 2 is de orderdatum de datum zijn waaroplijst/opsomming van de instelling de afspraakkenmerkende zorgactiviteiten voor de behandeling maakt. Maar het kan in de praktijk voorkomen dat op een eerdere datum de noodzaak van de behandeling is vastgesteld dan de datum waarop de afspraak wordt gemaakt. Als de noodzaak dus eerder is vastgesteld dan wordt die datum‘cateract’ als orderdatum gehanteerd.volgt:

 • 031241: Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststoflens (zie 031242 voor m.b.v. niet standaard materialen, of uitgevoerd in amblyogene leeftijd).
 • 031242: Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststoflens, m.b.v. niet standaard materialen of technieken, of uitgevoerd in de amblyogene leeftijd.
 • 031243: Verwijdering van geluxeerde lens.
 • 031250: Cataractoperatie intracapsulair.
 • 031251: Cataractoperatie intracapsulair, met inbrengen van kunststoflens.
 • 031268: Cataractoperatie extracapsulair.

Onderdeel h: In de Regeling medisch specialistische zorg wordt uitgebreider ingegaan op de specifieke omschrijvingen en/of aanvullende registratievoorwaarden van een polikliniekbezoek.

Om op 1 januari jaar t de wachttijd te bepalen voor ‘cataract’ wordt gekeken naar de afgesloten dbc’s in de maanden oktober-november-december jaar t-1 die (ten minste) één van bovenstaande kenmerkende zorgactiviteiten bevatte.

Onderdeel m: de locatie wordt kenbaar gemaakt middels het KvK-vestigingsnummer.

Stel, er zijn 11 waarnemingen: 7, 11, 13, 28, 35, 45, 46, 49, 51, 57 en 99 dagen. De mediaan van deze waarnemingen (en dus de wachttijd zoals deze gepubliceerd moet worden) is dan 45 dagen.

Artikel 4

Lid 1 Onderdeel l:: Als bij een instelling sprake is van een afwijkende wachttijd voor een specifieke zorgverzekeraar in verband met het bereikt hebben van het met die zorgverzekeraar overeengekomen omzetplafond, mag die afwijkende wachttijd ter vrije keuze van de instelling aanvullend worden aangeleverd. Deze keuzevrijheid staat los van de (op grond van deze regeling) op de instelling rustende verplichtingen omtrent het aanleveren van de wachttijden voor polikliniekbezoek, diagnostiek en behandeling. Die verplichtingen blijven dus onverkort van toepassing.

In het kader van deze regeling vallen onder zorgaanbieder zowel instellingen voor medisch specialistische zorg als trombosediensten.

Lid 5: De kenmerkende zorgactiviteiten, zoals weergegeven in bijlage 2, kunnen, ter vrije keus van de instelling, gebruikt worden bij het bepalen van de wachttijd voor behandeling. Het is dus niet verplicht om hiervoor de kenmerkende zorgactiviteiten te gebruiken. Wanneer instellingen de wachttijden voor behandelingen, zoals weergegeven in bijlage 1, met behulp van andere gegevens kunnen berekenen, is datZie ook toegestaan. Uit die berekening moet dan wel blijken welke andere gegevens doorartikel 3 over de instelling zijn gebruiktreikwijdte.

Artikel 54

Lid 3: Ter illustratie is hieronder een voorbeeldberekening van de wachttijd voor de behandeling ‘initiële staaroperatie’ uitgewerkt.

Om op de peildatum de wachttijd te bepalen voor de behandeling ‘Initiële staaroperatie’ wordt iedere geplande behandelafspraak in de toekomst tot een maximum van twee maanden bekeken. Voor elke van deze geplande afspraken wordt de rekenkundige wachttijd bepaald (verschil in orderdatum en afspraakdatum, in kalenderdagen).

Stel, er zijn 11 waarnemingen: 7, 11, 13, 28, 35, 45, 46, 49, 51, 53 en 57 dagen. De mediaan van deze waarnemingen (en dus de wachttijd zoals deze aangeleverd moet worden) is dan 45 dagen.

Lid 42: De instelling kiest nietNaast de verplichting dat de eerstezorgaanbieder voor elke vestigingslocatie de lijst met wachttijden voor polikliniek, maarbehandeling en diagnostiek op haar website publiceert, is de derde mogelijkheid inzorgaanbieder ook verplicht om de wachttijdinformatie volgens een voorgeschreven format op haar digitale agenda om op die manier eventuele toevalstreffers, die een realistische wachttijd kunnen beïnvloeden (zoals onverwachte afzeggingwebsite te publiceren. De gepubliceerde bestanden worden door de NZa maandelijks verzameld voor monitoring van een afspraak),de wachttijden en knelpunten tijdig te voorkomensignaleren. Net als voor de publicatie van de cijfers op de website geldt voor het format waar de wachttijden in opgenomen zijn, dat deze tussen de 1ste en de 10de van de maand ververst moet worden.

Artikel 65

Lid 1: De zorgaanbieder is verplicht om op de website waar de wachttijden gepubliceerd worden, te vermelden dat de cliënt eventueel contact op kan nemen met de zorgaanbieder, of de zorgverzekeraar kan vragen om wachtlijstbemiddeling. Wachtlijstbemiddeling is een taak van de zorgverzekeraar waar cliënten niet altijd van op de hoogte zijn.

Lid 1: De zorgaanbieder is verplicht om op de website te vermelden dat de patiënt eventueel contact op kan nemen met de zorgaanbieder, of de zorgverzekeraar kan vragen om wachtlijstbemiddeling. Wachtlijstbemiddeling is een taak van de zorgverzekeraar waar patiënten niet altijd van op de hoogte zijn. De tekst die de zorgaanbieder moet plaatsen op de website is opgenomen in artikel 6.1 van deze regeling. Hierin wordt ook verwezen naar de Treeknormen in de medisch specialistische zorgmsz. Om als patiënt te kunnen afwegen of een wachttijd kort of lang is, moet er een ijkpunt zijn wat aanvaardbaar is. Hiervoor zijn in de medisch specialistische zorgmsz de Treeknormen vastgesteld. Dit is een tijdigheidsnorm voor zorgverzekeraars waarbinnen de patiëntencliënten hun zorg moeten krijgen. Patiënten kunnen zelf kiezen om langer te wachten wanneer zij naar een specifieke zorgaanbieder willen, maar de zorgverzekeraars zijn verplicht de patiënten de mogelijkheid te bieden binnen de Treeknorm zorg te krijgen. Het publiceren van de informatie over de Treeknormen en wachtlijstbemiddeling draagt bij aan de keuze-informatie van de patiënt. Hiermee kan de patiënt de gepubliceerde wachttijden beter op waarde schatten.

Lid 2 Lid 2:: De verplichting om de patiënt mondeling of schriftelijk (bijvoorbeeld middels een informatiefolder) te informeren over de mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling geldt naast de verplichting om op de website (bij de wachttijd informatie) op te vermeldennemen dat patiënten bij een te lange wachttijd bij de zorgverzekeraar terecht kunnen voor wachtlijstbemiddeling.