Onderwerp: Bezoek-historie

Bijlage 3 Monitor msz 2020-2021: Contractering

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Inleiding

ZKN en de NZa hebben gezamenlijk een enquête opgesteld die door ZKN is uitgezet onder haar leden. Doel van de enquête is om een beeld te krijgen van de contractering tussen zorgverzekeraars en zbc's. De analyses zijn gemaakt door de NZa en besproken met ZKN. In totaal hebben 70 zbc's de enquête ingevuld. In deze bijlage zijn de resultaten opgenomen die niet terugkomen in deel 1 van deze monitor, maar wel meer achtergrond informatie geven over de contractering tussen zorgverzekeraars en zbc's.

1.'Op welke wijze heeft u voor 2020 en 2021 een contract met de vier grote landelijke zorgverzekeraars gesloten?'

Bron: enquête onder zbc's

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat (voor de vier grootste zorgverzekeraars geldt dat) 56% van de respondenten persoonlijk in overleg treedt met zorgverzekeraars over de contractering. 28% van de respondenten geeft aan de contractering via email/digitaal wordt afgehandeld. Bij een digitale afhandeling is weinig tot geen onderhandeling mogelijk. Dit is wel mogelijk bij persoonlijk contact met de zorginkoper.

2. 'Heeft u in 2020 met één of meerdere verzekeraars in het contract de volgende aanvullende financiële afspraken gemaakt? Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over verbetering van een specifiek zorgpad, waarbij de besparingen tussen kliniek en zorgverzekeraar worden gedeeld. Let op: een staffelafspraak bovenop een omzetplafond wordt niet met deze vraag bedoeld'

Bron: enquête onder zbc's

Uit bovenstaand figuur blijkt dat er tussen zorgverzekeraars en zbc's weinig aanvullende financiële afspraken worden gemaakt. Van de verschillende typen aanvullende financiële afspraken komt 'uitkomstbekostiging' het meest voor in 2020. Over 2021 is het aantal aanvullende financiële afspraken nog minder dan in 2020. Dit kan te maken hebben het feit dat de contractering 2021 ten tijde van deze enquête nog niet was afgerond.

3. 'Heeft u in 2020 of 2021 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over "juiste zorg op de juiste plek"?'

Bron: enquête onder zbc's

Het aantal afspraken tussen zorgverzekeraars en zbc's in 2020 en 2021 over JZOJP is niet hoog. 61% van de respondenten geeft aan geen afspraken te maken met zorgverzekeraars hierover. 13% zegt dit wel te doen. 26% geeft aan dat dit niet van toepassing is. De reden hiervan is onbekend.

4. 'Wat is het dominante thema binnen de gemaakte afspraken over juiste zorg op de juiste plek?'

Bron: enquête onder zbc's

Van de 13% van de zbc's die met zorgverzekeraars afspraken hebben over JZOJP geeft 44% aan dat het dominante thema binnen deze afspraak ziet op het 'vernieuwen van zorg', 22% geeft aan dat het gaat over 'voorkomen van zorg' en 67% geeft aan dat het dominante thema ziet op het 'verplaatsen van zorg'. Omdat een aantal zbc's hebben aangegeven dat meerdere thema's dominant zijn tellen de totalen op tot meer dan 100%

5.'Welk type contract heeft u in 2020/2021 afgesloten met de 4 grote landelijke verzekeraars?'

Bron: enquête onder zbc's

In 2020 en 2021 is het 'omzetplafond' de dominante contractvorm in de afspraken tussen zbc's en zorgverzekeraars. Het aandeel omzetplafonds ligt rond de 70% procent. Het aandeel 'vrij volume' en 'anders' is beperkt en beweegt zich tussen de 5% en 10%. De categorie onbekend is opmerkelijk. Dit kan erop duiden dat de vragen door sommige zbc's niet helemaal goed is begrepen, geen contract hebben of niet weten welke contractvorm is afgesproken.

Opmerking: Er was geen optie 'aanneemsom' voor zbc's om te kiezen

Overige resultaten NZa enquête onder ziekenhuizen

Inleiding

De NZa heeft een enquête verstuurd naar de leden van de NVZ en NFU. In deze enquête is gevraagd naar de inhoud van de afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. In totaal hebben 61 ziekenhuizen gereageerd, waaronder 4 academische ziekenhuizen. De resultaten zijn verwerkt door de NZa. Via de NVZ en NFU is gevraagd de enquête in te vullen. In deze bijlage zijn de resultaten opgenomen die niet terugkomen in deel 1 van deze monitor, maar wel meer achtergrond informatie geven over de contractering tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

1. Welk type financiële afspraak (contractvorm) is in 2020/2021 dominant voor uw totale omzet?'

Bron: enquête onder ziekenhuizen

Op de vraag welk type financiële afspraak dominant is in de afspraken met zorgverzekeraars geeft het merendeel aan dat met zorgverzekeraars een 'omzetplafond' is afgesproken. In 2020 is deze vorm dominanter dan in 2021. Daarbij moet worden opgemerkt dat de contractering in 2021 nog niet volledig is afgerond. Het aantal 'aanneemsommen' neemt toe in 2021, dit kan te maken hebben met de (landelijke) afspraken over de financiële gevolgen van de coronacrisis.

2. 'Heeft u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw type financiële afspraak (contractvorm) om te zetten naar een aanneemsom?'

Bron: enquête onder ziekenhuizen

In 2020 hebben de ziekenhuizen de keuze gekregen om bestaande financiële afspraken om te zetten naar aanneemsommen. Deze keuze is onderdeel van de landelijk afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen om de negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Uit de enquête blijkt dat 66% daar gebruik van heeft gemaakt. 31% heeft daar geen gebruik van gemaakt.

Naar boven