Onderwerp: Bezoek-historie

Wijzigingsbesluit add-ongeneesmiddelen, juni 2021 - WB/REG-2021-08
Ondertekeningsdatum:01-06-2021Geldigheid:01-06-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Tariefbesluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking add-on geneesmiddelen, mei 2021 (ambtshalve vastgesteld), kenmerk TB/REG-21665-01

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op:

- de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder e, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg;

- de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG- 21106a;

- de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2103a;

- De prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-21608-02;

Besluit:

Artikel I

Het tarief zoals opgenomen in de prestatie- en tariefbeschikking add-on geneesmiddelen, mei 2021 (ambtshalve vastgesteld), kenmerk TB/REG-21665-01, wordt als volgt gewijzigd:

was:

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief

(incl. 6% BTW)

17010748

Imnovid capsule 1mg, 21 stuks

€ 516,64

wordt:

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief

(incl. 6% BTW)

17010748

Imnovid capsule 1mg, 21 stuks

€ 10.849,37

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2021.

Van de vaststelling van dit besluit zal op grond van artikel 20, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wmg, mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Bezwaarschriften kunnen worden ingediend via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift via een e-mail in te dienen.

 

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

• de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

J. Rijneveld
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

TOELICHTING

De prestatie 'Imnovid capsule 1mg, 21 stuks', ZI-nummer 17010748, met maximumtarief van € 516,64 (incl. 6% BTW), heeft door middel van een tariefbeschikking met kenmerk TB/REG-21665-01, welke op 1 mei 2021 in werking is getreden, de status van add-on prestatie, resp. add-on geneesmiddel, gekregen.

Gebleken is echter dat het maximumtarief voor deze prestatie onjuist is. Het vastgestelde maximumtarief betreft de prijs per stuk, in plaats van de prijs voor 21 stuks. Het verschil dat is ontstaan tussen het vastgestelde maximumtarief en het correcte maximumtarief is dermate groot, dat wij in het kader van zorgvuldige besluitvorming aanleiding zien om dit besluit te herzien.

Met het voorliggende tariefbesluit wordt deze fout hersteld. Met ingang van 1 juni 2021 wordt het maximumtarief van de hierboven genoemde add-on prestatie, aangepast naar het juiste maximumtarief. Deze ingangsdatum is gelijk aan de datum waarop de juiste AIP is opgenomen in de G-Standaard.

Naar boven