Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking ozp-stollingsfactoren, juni 2021 (ambtshalve vastgesteld) - TB/REG-21668-01
Ondertekeningsdatum:31-05-2021Geldigheid:01-06-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder e, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a;

 

de nadere regel:

 • Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2103a;

 

en de tariefbeschikking:

 • Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2021, kenmerk TB/REG-21608-02;

 

besloten dat:

 

door:

 1. instellingen voor medisch-specialistische zorg die krachtens artikel 8 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) door de Minister van VWS zijn aangewezen als centrum voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten, en:
 2. door zorgaanbieders van:
  1. medisch-specialistische zorg;
  2. audiologische zorg;
  3. trombosezorg;
  4. zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering;
  5. geriatrische revalidatiezorg;

voor andere gevallen dan de behandeling van hemofilie en aanverwante hemostaseziekten,

aan:

 • zorgverzekeraars, en
 • (niet-)verzekerden1

 

met ingang van: 1 juni 2021

 

de navolgende prestaties en bijbehorende tarieven rechtsgeldig als ozp-stollingsfactoren in rekening kunnen worden gebracht:

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief2  (incl. 9% BTW)

17024544

Hemlibra injectievloeistof 105mg/0,7ml (150mg) flacon, 1 stuk

€8.665,49

17024552

Hemlibra injectievloeistof 150mg/1ml (150mg) flacon, 1 stuk

€12.379,27

17024528

Hemlibra injectievloeistof 30mg/1ml (30mg) flacon, 1 stuk

€2.475,85

17024536

Hemlibra injectievloeistof 60mg/0,4ml (150mg) flacon, 1 stuk

€4.951,71

17025710

Novoseven injectiepoeder flacon 2mg+solvent in wegwerpspuit, 1 stuk

€1.640,01

 

De hierboven genoemde prestaties en bijbehorende tarieven zijn opgenomen in de G-Standaard van Z-Index. Uit de G-Standaard blijkt ook vanaf welke datum deze prestaties en bijbehorende tarieven in rekening kunnen worden gebracht als ozp-stollingsfactoren.

 

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 

 1. Ozp-stollingsfactoren vallen onder de categorie ‘overige zorgproducten’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel ee, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.
 2. Voor overige zorgproducten, waaronder ozp-stollingsfactoren, gelden maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, Wmg.
 3. De tarieven die op grond van deze beschikking voor ozp-stollingsfactoren in rekening kunnen worden gebracht, zijn integrale tarieven als bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel u, van de Regeling medisch-specialistische zorg.
 4. Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een ozp-stollingsfactor hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) is vastgesteld, dan geldt de WGP maximumprijs als maximumtarief voor die ozp-stollingsfactor.  
 5. De in deze beschikking aangeduide zorgaanbieders, mogen de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover zij voldoen aan de definitie van ‘zorgverlener’3 als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en de Regeling medisch-specialistische zorg.
 6. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 5 een instelling4 is, dan mag die instelling de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikt.
 7. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 5 een solist5​ is, dan mag die solist de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij in het bezit is van een door de NZa afgegeven individuele beschikking als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk artikel 31, derde lid, van de Regeling medisch-specialistische zorg. 
 8. In aanvulling op de voorschriften 5, 6 en 7 geldt dat de in die voorschriften bedoelde zorgverleners tevens ‘eigen zorgverleners’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel m, van de Regeling medisch-specialistische zorg, dienen te zijn om de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven rechtsgeldig in rekening te kunnen brengen.
 9. Deze tariefbeschikking is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening als bedoeld in artikel 1, onderdeel bb, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel z, van de Regeling medisch-specialistische zorg, door de ene zorgaanbieder aan de andere in rekening worden gebracht.
 10. De declaratiebepalingen (voorschriften, voorwaarden of beperkingen) met betrekking tot ozp-stollingsfactoren, opgenomen in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg zijn, tenzij hiervan in deze beschikking wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing.


 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juni 2021.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31mei 2021, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 juni 2021.

 

In afwijking van het bovenstaande treedt deze beschikking niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende geneesmiddel, voorzien van een tarief heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

 

 

Bezwaarclausule

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:  Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA  UTRECHT

            (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:     030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

In de onderhavige beschikking stelt de NZa een ozp-stollingsfactor met bijbehorend tarief vast en informeert over de datum van inwerkingtreding van het besluit.

 

De vastgestelde prestaties en tarieven van ozp-stollingsfactoren komen tot uiting in de G-Standaard van Z-Index, welke maandelijks wordt gepubliceerd. De in de G-Standaard opgenomen geneesmiddelen zijn voorzien van ZI-nummers. Registratie en declaratie van ozp-stollingsfactoren gebeurt op basis van deze ZI-nummers. 

 

Wanneer de NZa besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van één of meerdere ozp-stollingsfactoren, stelt zij een prestatie- en tariefbeschikking vast. De NZa publiceert de prestatie- en tariefbeschikkingen op de website en doet hiervan mededeling in de Staatscourant. Prestatie- en tariefbeschikkingen voor ozp-stollingsfactoren treden niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index de betreffende ozp-stollingsfactor, voorzien van een tarief, heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

 

Tot zes weken na de datum van bekendmaking van deze beschikking staat bezwaar open tegen de in deze beschikking genoemde ozp-stollingsfactor(en). De datum van bekendmaking is de dag na de datum waarop van de vaststelling van dit besluit mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

 

Tarief

De NZa stelt één keer per jaar de tarieven voor ozp-stollingsfactoren vast zoals deze met ingang van 1 januari van jaar t+1 zullen gelden. Meer informatie over de tarieven is te vinden in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.

 

Naar boven