Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit MindCo B.V. en NL Mental Care B.V.
Ondertekeningsdatum:05-03-2021Publicatiedatum:28-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie                

 

1. Op 5 januari 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

2. Apax Partners SAS (hierna: Apax) is een Franse onderneming en investeert in bedrijven die actief zijn in de sectoren consumenten & retail, tech & telecom, financiële- en industriële dienstverlening alsmede gezondheidszorg. MindCo B.V. (hierna: MindCo) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Apax houdt (indirect) 100% van de aandelen in MindCo.

3. NL Mental Care B.V. (hierna: NL Mental Care) is via haar (indirecte) dochterondernemingen Alles Kits II B.V. (hierna: Alles Kits) actief op het gebied van jeugdzorg aan kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, E-vizier B.V. (hierna: E-vizier) en Opdidakt B.V. (hierna: Opdidakt) actief op het diagnosticeren en behandelen van ernstige enkelvoudige dyslexie, Vitalmindz B.V. (hierna: Vitalmindz) actief op het gebied van vitaliteit en verzuimbegeleiding alsmede Mentaal Beter Cure B.V. (hierna: Mentaal Beter Cure) actief op het gebied van ambulante curatieve geestelijke gezondheidszorg in heel Nederland.

 

Het voornemen

4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in NL Mental Care door MindCo. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 24 december 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

5. Betrokken organisaties zijn Apax en NL Mental Care.

6. NL Mental Care kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Apax uitsluitende zeggenschap verkrijgt over NL Mental Care.

 

Beoordeling

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B. Betrokkenheid belanghebbenden

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

12. Apax is geen zorgaanbieder in de in van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Apax door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

13. Alles Kits, E-vizier en Vitalmindz zijn overeenkomstig de Wmcz 2018 niet gehouden een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Alles Kits, E-vizier en Vitalmindz door de NZa niet beoordeeld.

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten door Mentaal Beter Cure en Opdidakt op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. De cliënten zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten door Mentaal Beter Cure en Opdidakt overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

Personeel

16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door NL Mental Care op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

17. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van personeel en andere betrokkenen door NL Mental Care overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

C. Cruciale zorg

18. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

19. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 8 maart 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Naar boven