Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging - TB/REG-22602-01
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-22602-01

1 januari 2022

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

29 juni 2021

31 januari 2027

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2, 4.4 en 4.6, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid jo. artikel 51, 52, 53 en 58, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging,

 

en de regeling:

Regeling verpleging en verzorging,

 

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

 • zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg die verpleging en verzorging leveren zoals omschreven in artikel 2.10 Besluit zorgverzekering (Bzv);

 • zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

 

aan:

ziektekostenverzekeraars en (niet-)verzekerden1, en zorgaanbieders,

 

in rekening mogen worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bij deze prestatiebeschrijvingbeschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de prestatiebeschrijvingen genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

 

Vervallen oude beschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking experiment bekostiging verpleging en verzorging, met kenmerk TB/REG-21610-01, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2021, is op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

Toepasselijkheid voorafgaande beschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking experiment bekostiging verpleging en verzorging, met kenmerk TB/REG-21610-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2027.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze prestatiebeschrijvingbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1

bij de Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging

 

1. Prestatiebeschrijvingen met specifieke bepalingen

In het kader van deze prestatiebeschrijvingbeschikking zijn de prestatiebeschrijvingen onderstreept aangegeven. De specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen zijn daaronder opgenomen.

 

Prestatiebeschrijvingen

Tarief

Tijdelijke prestatiebeschrijvingen (2022 en 2023) zonder cliëntprofiel, integraal tarief

 
 1. Verpleging en verzorging, integraal uurtarief

 2. Verpleging en verzorging, integraal dagtarief

 3. Verpleging en verzorging, integraal weektarief

 4. Verpleging en verzorging, integraal maandtarief

 5. Verpleging en verzorging, integraal kwartaaltarief

Vrij tarief

Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per uur, dag, week, maand of kwartaal

 
 1. Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per uur

 2. Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per dag

 3. Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per week

 4. Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per maand

 5. Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per kwartaal

Vrij tarief

Tijdelijke prestatiebeschrijvingen (2022 en 2023) zonder cliëntprofiel, integraal tarief (prestatiebeschrijvingen a tot en met e)

Verpleging en verzorging aan een cliënt niet in combinatie met een cliëntprofiel.

Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per uur, dag, week, maand of kwartaal (prestatiebeschrijvingen f tot en met j)

Verpleging en verzorging aan een cliënt waarbij er een cliëntprofiel is vastgesteld.

 

2. Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

 

1. Overeenkomst

Een prestatiebeschrijving kan alleen in rekening worden gebracht als hiervoor een schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar van de cliënt.

 

2. Dubbele bekostiging

Dubbele bekostiging van dezelfde zorg voor dezelfde cliënt is niet toegestaan. Dat betekent dat de zorg die gedeclareerd wordt door middel van een prestatiebeschrijving binnen het experiment niet ook nog mag worden gedeclareerd door middel van een prestatiebeschrijving binnen de reguliere bekostiging (Beleidsregel verpleging en verzorging). Daarnaast mag er binnen het experiment voor een cliënt maar één prestatiebeschrijving voor dezelfde periode in rekening worden gebracht.

 

3. Individueel toewijsbare verpleging en verzorging

Het experiment mag alleen individueel toewijsbare verpleging en verzorging omvatten.

 

4. Geen nadeliger positie cliënten

Cliënten aan wie zorg wordt verleend in het kader van verpleging en verzorging, komen door dit experiment niet in een nadeliger positie te verkeren, dan wanneer het experiment niet zou plaatsvinden.

 

5. Afronding contante betalingen

Conform de Beleidsregel afronding tarieven mogen in het contante betalingsverkeer de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. De zorgaanbieder of zorgverzekeraar geeft duidelijk aan dat contante bedragen worden afgerond.

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze prestatiebeschrijvingbeschikkingwordt een persoon, die:

 • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

 • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

 • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijk gesteld met een Zorgverzekeringswet- respectievelijk Wlz-verzekerde.

Naar boven