Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit GAEV Dental B.V. – Le Moucheron B.V. - Monterosso Dentista B.V. - Odontologia J. Strooband B.V.
Ondertekeningsdatum:17-03-2021Publicatiedatum:21-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 13 januari 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. GAEV Dental B.V. (hierna: GAEV Dental) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in Goirle, Eindhoven, Udenhout, Moergestel, Oisterwijk, Numansdorp, Zwolle, Tilburg, Amsterdam en Bussum. GAEV Dental heeft indirect via Holding M2 B.V. (hierna: Holding M2) uitsluitende zeggenschap over Tandartsengroep M2 B.V. (hierna: Tandartsengroep M2). Holding M2 en Tandartsengroep M2 zijn beiden opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het GAEV Dental concern).

 

3. Le Moucheron B.V. (hierna: Le Moucheron), Monterosso Dentista B.V. (hierna: Monterosso Dentista) en Odontologia J. Strooband  B.V. (hierna: Odontologia J. Strooband) zijn drie vennootschappen die gezamenlijk de maatschap M2 Tandartsen voeren. M2 Tandartsen is actief op het gebied van mondzorg in Voorburg en Oegstgeest. Daarnaast heeft M2 Tandartsen een eigen opleidingsinstituut waar diverse mondzorggerelateerde opleidingen worden aangeboden.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Le Moucheron, Monterosso Dentista en Odontologia J. Strooband door Tandartsengroep M2. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 17 december 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn GAEV Dental, Le Moucheron, Monterosso Dentista en Odontologia J. Strooband.

 

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat GAEV Dental uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Le Moucheron, Monterosso Dentista en Odontologia J. Strooband en daarmee over M2 Tandartsen.

 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

Cliënten

 

12. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het GAEV Dental concern en M2 Tandartsen geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 hebben ingesteld, maar dat het GAEV Dental concern en M2 Tandartsen wel alle cliënten over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.
 

Personeel

 

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het GAEV Dental concern en M2 Tandartsen geen ondernemingsraad in de zin van de WOR hebben ingesteld, maar dat het GAEV Dental concern en M2 Tandartsen wel al het personeel over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.
 

C. Cruciale zorg

 

14. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

15. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 17 maart 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven