Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Unilabs Nederland B.V. – SHO Groep B.V.
Ondertekeningsdatum:22-01-2021Publicatiedatum:20-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 14 december 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Unilabs Nederland B.V. (hierna: Unilabs Nederland) is een dochteronderneming van Unilabs Diagnostics AB (hierna: Unilabs). Unilabs is actief op het gebied van medische laboratoriumanalyse, medische beeldvorming, reproductieve geneeskunde en geneesmiddelenontwikkeling in Frankrijk, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Zweden en Zwitserland. Unilabs Nederland is (onder meer) via haar dochterondernemingen MEDLON B.V., Saltro B.V. (hierna: Saltro), Unilabs Eerstelijnsdiagnostiek B.V. (hierna: Unilabs Eerstelijnsdiagnostiek) en Unilabs Antistollingszorg B.V. (hierna: Unilabs Antistollingszorg) actief op het gebied van laboratoriumdiagnostiek, klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek, trombosediensten, medische microbiologische laboratoriumdiagnostiek en functionele diagnostiek in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Groningen en Friesland (voornoemde partijen, met uitzondering van Unilabs, hierna gezamenlijk: het Unilabs Nederland concern).

 

3. SHO Groep B.V. (hierna: SHO) is actief op het gebied van eerstelijns en tweedelijns medische diagnostiek, KCL-laboratoriumdiagnostiek en functionele diagnostiek in de regio’s Amsterdam, Gelderland, Twente en Vechtdal.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in SHO door Unilabs Nederland. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 25 november 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn Unilabs Nederland en SHO.

 

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Unilabs Nederland uitsluitende zeggenschap verkrijgt over

 

Beoordeling

 

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

Cliënten

 

12. Unilabs Nederland en SHO zijn overeenkomstig de Wmcz 2018 niet gehouden een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Unilabs Nederland en SHO door de NZa niet beoordeeld. De cliëntenraden van Unilabs Eerstelijnsdiagnostiek, Unilabs Antistollingszorg en Saltro zijn door Unilabs Nederland wel geïnformeerd, echter hebben zij op basis van de Wmcz 2018 geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie.

 

Personeel

 

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het personeel en andere betrokkenen door het Unilabs Nederland concern en SHO op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van het personeel en andere betrokkenen door het Unilabs Nederland concern en SHO overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

 

C. Cruciale zorg

 

15. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 22 januari 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven