Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling mondzorg - NR/REG-2206
Versie:vergelijk
Vergelijk versie 1 met:
Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling mondzorg NR/REG-2206

Gelet op artikel 36, derde lid, artikel 37 eerste lid, aanhef en onder a, artikel 38, derde en zevende lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van mondzorg.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

 

Behandeling

Het uitvoeren van één of meer prestaties, volgend uit en in het kader van een diagnose, op het gebied van preventieve en/of curatieve mondzorg ten behoeve van de patiënt uitgevoerd binnen een bepaalde tijdsperiode.

 

Declaratie

Het tarief of de tarieven die in rekening zijn gebracht voor een geleverde (deel)prestatie of (deel)prestaties aan de patiënt dan wel aan de ziektekostenverzekeraar van de betreffende patiënt.

 

Laboratoriumkosten

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de betreffende beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een tweetal sterretjes (**).

 

Materiaal- en/of techniekkosten

De kosten van techniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht dan wel in eigen beheer zijn uitgevoerd en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de betreffende beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een * (sterretje).

 

Mondzorg

Zorg zoals omschreven in de beleidsregels 'tandheelkundige zorg', 'jeugdtandverzorging instellingen', 'orthodontische zorg', 'tandtechniek in eigen beheer' en 'bijzondere tandheelkunde instellingen'.

 

Prestatie

Een prestatie, dan wel deelprestatie als bedoeld in de beleidsregels 'tandheelkundige zorg', 'jeugdtandverzorging instellingen', 'orthodontische zorg', 'tandtechniek in eigen beheer' en 'bijzondere tandheelkunde instellingen'. Een prestatie omvat het leveren van mondzorg aan een patiënt.

 

Prijsopgave

Een, voor de patiënt vrijblijvend, gespecificeerd overzicht van de prestaties en tarieven die de zorgaanbieder in rekening verwacht te brengen voor een behandeling.

 

Tarief

De prijs voor een (deel van een) prestatie van een zorgaanbieder.

 

Ziektekostenverzekeraar

 • een zorgverzekeraar;

 • een Wlz-uitvoerder;

 • een particuliere ziektekostenverzekeraar, zijnde een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen.

 

Zitting

Een onafgebroken tijdspanne waarin de zorgaanbieder ten behoeve van een patiënt één of meer prestaties uitvoert, ongeacht inhoud en tijdsduur van de zitting.

 

Zorgaanbieder

1°. natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg in de zin van de Wmg verleent als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg;

2°. natuurlijk persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling beoogt de navolgende voorschriften met betrekking tot de verlening van mondzorg te stellen:

 

 1. Administratievoorschriften zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling teneinde de ontwikkelingen in de mondzorg en de daaruit volgende resultaten in de zorgverlening in relatie tot de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit te kunnen volgen, toetsen en evalueren;
   

 2. Declaratievoorschriften, zoals genoemd in artikel 5 van deze regeling, teneinde inzichtelijke, rechtmatige declaraties mogelijk te maken;
   

 3. Transparantievoorschriften, zoals genoemd in artikel 6 van deze regeling, teneinde te bewerkstelligen dat zorgaanbieders, zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling, de patiënten tijdig en zorgvuldig informeren over de tarieven die zij voor prestaties en deelprestaties in rekening brengen.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen (Zie de prestatiebeschrijvingen mondzorg in de beleidsregels en prestatie- en tariefbeschikkingen 'tandheelkundige zorg', 'jeugdtandverzorging instellingen', 'orthodontische zorg', tandtechniek in eigen beheer' en 'bijzondere tandheelkunde instellingen').

Deze regeling is niet van toepassing op zorgaanbieders die chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard leveren (kaakchirurgen).

Artikel 4 Administratievoorschriften

Zorgaanbieders voeren een administratie van uitgevoerde prestaties, zodanig dat telling mogelijk is van gerealiseerde prestaties en de daarvoor gehanteerde tarieven in enige periode. Zorgaanbieders registreren in ieder geval per prestatie:

 • de geleverde prestatie met code;

 • het gedeclareerde tarief;

 • de datum waarop de prestatie is uitgevoerd;

 • de naam- adres- en woonplaatsgegevens van de patiënt;

 • de geboortedatum van de patiënt;

 • welke zorgverlener de prestatie heeft geleverd;

 • de AGB-code van de declarerende zorgaanbieder;

 • de postcode van de praktijk van de zorgaanbieder.

Artikel 5 Declaratievoorschriften

 1. De zorgaanbieder maakt in zijn declaratie aan een patiënt en/of ziektekostenverzekeraar zichtbaar welk tarief voor een prestatie in rekening is gebracht.
   

 2. De declaratie dient te worden gespecificeerd conform de prestatiebeschrijvingen en coderingen in de beleidsregels 'tandheelkundige zorg', 'jeugdtandverzorging instellingen', 'orthodontische zorg', 'tandtechniek in eigen beheer' en 'bijzondere tandheelkunde instellingen'.
   

 3. De declaratie van de geleverde prestatie(s) moet zodanig gespecificeerd zijn dat in ieder geval duidelijk is:

  • Welke zorgaanbieder de prestatie declareert, waarbij ook de AGB-code wordt vermeld.

  • Welke patiënt het betreft, op basis van naam- adres- en woonplaatsgegevens en de geboortedatum van de patiënt.

  • Op welke prestatie(s) (inclusief prestatiecode) de declaratie betrekking heeft.

  • Welk tarief de zorgaanbieder voor de gedeclareerde prestatie(s) hanteert.

  • Welk bedrag de zorgaanbieder voor materiaal- en/of techniekkosten hanteert per gedeclareerde prestatie zoals omschreven in de beleidsregels 'tandheelkundige zorg', 'orthodontische zorg' en 'bijzondere tandheelkunde instellingen'. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt in ingekochte of zelfvervaardigde materiaal- en/of techniekkosten. Indien voor de materiaal- en/of techniekkosten horend bij één prestatie zowel sprake is van zelfvervaardigde als ingekochte materiaal- en/of techniekkosten, dan dienen deze te worden ingevuld in het veld waarin de meeste kosten zijn gemaakt. Wek bedrag de zorgaanbieder voor laboratoriumkosten hanteert per gedeclareerde prestatie.

  • Op welk(e) elementnummer(s) (tand of kies) de prestatie betrekking heeft, indien specificeerbaar (zie bijlage 1 voor de lijst met prestaties waar vermelding van het elementnummer verplicht is).

  • Op welke kaak (onder- of bovenkaak) de prestatie betrekking heeft, indien specificeerbaar (zie bijlage 1 voor de lijst met prestaties waar vermelding van de kaak verplicht is).

  • Op welk(e) vlak(ken) de prestatie betrekking heeft, indien specificeerbaar (zie bijlage 1 voor de lijst met prestaties waar vermelding van het vlak verplicht is).

  • Op welke datum de prestatie(s) is (zijn) uitgevoerd.
    

 4. Declaraties dienen voorzien te zijn van de adresgegevens van de declarerende praktijk.
   

 5. De prestatie wordt door de zorgaanbieder, of via een factoringmaatschappij, of via een ziektekostenverzekeraar éénmaal in rekening gebracht aan de patiënt.
   

 6. De uitvoerende zorgaanbieder brengt de prestatie 'onderlinge dienstverlening' in rekening bij de opdrachtgevende zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerende zorgaanbieder heeft aangevraagd. De opdrachtgevende zorgaanbieder declareert de prestatie(s) bij de patiënt of diens zorgverzekeraar.
   

 7. Voor prestatiespecifieke declaratiebepalingen wordt verwezen naar de relevante tariefbeschikkingen.

Artikel 6 Transparantievoorschriften

Zorgaanbieders dienen de patiënt tijdig en zorgvuldig te informeren over de tarieven die zij voor prestaties in rekening brengen. Daarnaast gelden de volgende transparantievoorschriften.
 

1. Het verstrekken van een prijsopgave per behandeling, voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van € 250,00

Een zorgaanbieder verstrekt standaard, voorafgaand aan de behandeling, voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) een voor de patiënt vrijblijvende prijsopgave. Op verzoek van de patiënt verstrekt de zorgaanbieder ook een prijsopgave indien het bedrag lager is dan € 250,00.

De prijsopgave en de wijze waarop de zorgaanbieder hierover communiceert voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De prijsopgave maakt aan de patiënt inzichtelijk welke prestaties hoe vaak uitgevoerd zullen worden.

 2. De prijsopgave toont per uit te voeren prestatie het tarief dat de zorgaanbieder in rekening brengt.

 3. De prijsopgave toont een totaalbedrag.

 4. De prijsopgave maakt de materiaal- en/of techniekkosten en laboratoriumkosten per prestatie afzonderlijk inzichtelijk.

 5. Behoudens uitzonderingsgevallen verstrekt de zorgaanbieder de prijsopgave voor de start van de behandeling aan de patiënt.

 6. Een prijsopgave wordt schriftelijk of digitaal verstrekt. Wanneer overeengekomen met de patiënt en vastgelegd in de administratie kan dit ook mondeling gebeuren. Een mondelinge prijsopgave bestaat tenminste uit een totaalbedrag.

 7. De zorgaanbieder legt de gemaakte afspraken met betrekking tot de prijsopgave vast in de administratie.

 

Uitgezonderd van deze bepaling (artikel 6, eerste lid) zijn instellingen voor jeugdtandverzorging zoals bedoeld in de Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen.

 

2. Het verstrekken van de factuur voor ingekochte materiaal- en/of techniekkosten

Indien de zorgaanbieder de tandtechniekstukken niet zelf vervaardigt, is deze, op verzoek van de patiënt dan wel diens verzekeraar, verplicht de factuur van de tandtechnicus, het tandtechnisch laboratorium of de tandtechnische onderneming te overleggen. Voorwaarde voor deze factuur is dat deze per prestatie inzichtelijk maakt welke materiaal- en/of techniekkosten de zorgaanbieder voor de betreffende patiënt heeft ingekocht. Hiermee maakt de zorgaanbieder duidelijk welke kosten van techniek noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht en/of welke kosten van materialen specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Indien de zorgaanbieder de materiaal- en/of techniekkosten niet voor een individuele patiënt heeft ingekocht bij een tandtechnicus, tandtechnisch laboratorium of tandtechnische onderneming, maar voor meerdere patiënten tegelijk materiaal en/of techniekstukken heeft ingekocht, is de zorgaanbieder op verzoek van de patiënt dan wel diens verzekeraar, verplicht om de verzamelfactuur of de factuur voor de totale kosten van de tandtechnicus, het tandtechnisch laboratorium of de tandtechnische onderneming te overleggen waaruit de voor de patiënt gemaakte kosten blijken.

 

3. Het verstrekken van de factuur voor laboratoriumkosten

De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de factuur van het bacteriologisch laboratorium te overleggen. Voorwaarde voor deze factuur is dat deze per prestatie inzichtelijk maakt welke laboratoriumkosten de zorgaanbieder voor de betreffende patiënt heeft ingekocht.

 

4. Het verstrekken van de prijslijst materiaal en techniek

 

Het bekend maken van een prijslijst materiaal en techniek

Een zorgaanbieder maakt een prijslijst met materialen en technieken bekend die inzicht geeft in de verschillende materialen en technieken mét bijbehorende prijzen, die binnen de betreffende praktijk gelden. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de prijslijst voor materiaal en techniek en het tijdig en juist informeren van de patiënt.

De prijslijst materiaal en techniek vermeldt de door de zorgaanbieder doorgaans gebruikte materialen en technieken met de bijbehorende prijzen. Deze dienen per prestatie te worden gespecificeerd zodat per prestatie de actuele opties en bijbehorende kosten voor materiaal en techniek inzichtelijk zijn.

 

Informeren van de patiënt over de prijslijst materiaal en techniek

De zorgaanbieder dient de patiënt in ieder geval op de volgende wijzen te informeren:

 1. De prijslijst materiaal en techniek is te vinden op een voor de patiënt duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder, zodat de patiënt hiervan op eenvoudige wijze kennis kan nemen. Onder zichtbare plaats wordt bijvoorbeeld verstaan: de wachtkamer, de balie of de deur van de praktijk.

 2. Indien de zorgaanbieder een website voor de praktijk heeft, plaatst de zorgaanbieder de prijslijst materiaal en techniek ook op de website van de betreffende praktijk.

 3. Als een patiënt vraagt naar de prijslijst, stuurt de zorgaanbieder deze schriftelijk of per e-mail binnen een redelijke termijn.


De patiënt op de hoogte stellen indien wordt afgeweken van de prijslijst materiaal en techniek

De zorgaanbieder motiveert, voor de start van de behandeling, schriftelijk dan wel mondeling, als hij (in zijn prijsopgave) tot afwijkende materiaal- en/of techniekkosten voor de betreffende patiënt komt.

Artikel 7 Verantwoordelijkheid

 1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de goede opvolging van de in deze regeling genoemde bepalingen.
   

 2. Indien een zorgaanbieder in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.
   

 3. Indien een zorgaanbieder in een personenvennootschap werkzaam is en niet zelf de tarieven in rekening brengt, draagt de personenvennootschap zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.
   

 4. Bij onderlinge dienstverlening draagt de opdrachtgevende zorgaanbieder zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

Artikel 8 Intrekken oude regelingen

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling mondzorg, met kenmerk NR/REG-2123, ingetrokken.

Artikel 9 Toepasselijkheid voorafgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling mondzorg, met kenmerk NR/REG-2123, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.


Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.


Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mondzorg.


Ondertekening

Nederlandse Zorgautoriteit,
dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting


Nadere toelichting per onderwerp


Declaratievoorschriften materiaal- en/of techniekkosten

In de declaratievoorschriften (artikel 5) staat vermeld dat uit de declaratie van de geleverde prestatie(s) moet blijken welk bedrag de zorgaanbieder voor materiaal- en/of techniekkosten en laboratorium kosten hanteert per gedeclareerde prestatie.

Bij prestaties met een sterretje (*) mogen materiaal- en/of techniekkosten in rekening worden gebracht aan de patiënt. Deze registreert de mondzorgaanbieder door middel van de betreffende prestatie met sterretje. Bijvoorbeeld: voor het plaatsen van de kroon declareert de mondzorgaanbieder de prestatie zelf, namelijk de R24. De eventuele materiaal- en/of techniekkosten die zijn ingekocht ten behoeve van de kroon, declareert de mondzorgaanbieder door middel van de prestatie met het sterretje, in dit geval R24*. Vervaardigt de mondzorgaabieder de kroon zelf, dan dient hij de materiaal- en/of techniekkosten te specificeren conform de prestaties tandtechniek in eigen beheer.


Het verstrekken van de factuur voor ingekochte materiaal- en/of techniekkosten

De informatie over de ingekochte materiaal- en/of techniekkosten valt uiteen in twee categorieën. Ten eerste de individueel op maat gemaakte oplossing voor een gebitsprobleem, zoals bijvoorbeeld een kunstgebit. Ten tweede het materiaal dat in grotere hoeveelheden wordt ingekocht voor meerdere patiënten, hierbij valt te denken aan slotjes en draadjes voor vaste beugels. Voor beide categorieën geldt dat de inkoopfactuur desgevraagd overlegd dient te worden. Voor de tweede categorie geldt dat deze voorzien dient te zijn van een omrekening van de inkoopkosten naar de kosten voor de individuele patiënt.

Verstrekken van een prijsopgave

In artikel 6, eerste lid wordt de mondzorgaanbieder de verplichting opgelegd om bij alle behandelingen vanaf een bedrag van € 250,00, voorafgaand aan de behandeling een voor de patiënt vrijblijvende prijsopgave te verstrekken. Voor deze prijsopgave (ook wel 'offerte' genoemd) gelden de bepalingen die ook in het algemeen handelsverkeer gelden. Zo is het mogelijk een geldigheidstermijn en algemene bepalingen op te nemen, zolang dit niet in strijd is met de wet.

Bandbreedte in prijsopgave (artikel 6, eerste lid, onder a en c)

De prijsopgave moet inzichtelijk maken welke prestaties hoe vaak uitgevoerd zullen worden en moet het totaalbedrag tonen. Er zijn situaties denkbaar, waarin het voor de mondzorgaanbieder niet mogelijk is om een precieze schatting te maken van het aantal keer dat een prestatie zal worden uitgevoerd. In dit geval volstaat een bandbreedte van het aantal keer dat een prestatie wordt uitgevoerd op de prijsopgave. Dit betekent dat ook het totaalbedrag een bandbreedte is.

Afspraken met de cliënt over het moment van verstrekken van de prijsopgave (artikel 6, eerste lid, onder e en g)

In het hoofdstuk transparantievoorschriften is opgenomen dat de mondzorgaanbieder, bij een bedrag boven de € 250,00, voorafgaand aan de behandeling aan de patiënt een prijsopgave moet overleggen. In uitzonderingsgevallen zal dit niet werkbaar zijn. Gedacht kan worden aan de situatie waarin de mondzorgaanbieder tijdens de uitvoering van een behandeling beoordeelt dat het wenselijk is dat de behandeling op dat moment met één of meerdere prestaties wordt uitgebreid, waarmee het bedrag van de behandeling boven de € 250,00 uitkomt.

In artikel 6 is daarom de ruimte gelaten om nadere afspraken te maken over het moment waarop de prijsopgave wordt verstrekt. Deze afspraak wordt in de administratie vastgelegd.

Verstrekken van de prijsopgave: mondelinge prijsopgave

Volgend uit artikel 6, eerste lid, onder f is het mogelijk om de prijsopgave in overleg niet schriftelijk of digitaal te doen toekomen. In sommige gevallen kan er gebruik gemaakt worden van een mondelinge prijsopgave die ten minste informatie biedt over de totale kosten. Voorbeelden van situaties waarin een mondelinge prijsopgave voldoet zijn:

 • Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat de behandeling met één of meer prestaties uitgebreid moet worden waarmee het bedrag van de behandeling boven de € 250,00 uitkomt en de patiënt hiermee akkoord gaat.

 • Wanneer er sprake is van een behandeling die een patiënt in het verleden eerder heeft ondergaan bij dezelfde mondzorgaanbieder en de patiënt geen belang heeft bij/interesse heeft in informatie rondom prestaties om tot een keuze te komen aangaande deze behandeling.

Prijslijst materiaal en techniek

In het hoofdstuk transparantievoorschriften is onder artikel 6, lid 4 opgenomen dat de zorgaanbieder de prijs van de gebruikte materialen en technieken per prestatie moet specificeren op een prijslijst.

Deze prijslijst dient ter oriëntatie voor de patiënt. Op deze manier is het voor de patiënt (ook) mogelijk om de prijzen van materialen en technieken van verschillende zorgaanbieders te vergelijken. Als de patiënt hierna een prijsopgave bij een zorgaanbieder aanvraagt is hij in staat om hier vragen over te stellen aangezien hij nu over de benodigde achtergrondinformatie beschikt; hij kan immers nagaan welke materialen en technieken andere zorgaanbieders aanbieden en welke prijzen daarbij horen.

Voorbeeld: Kroon (R24)

Code

Prestatie

Tarief

Materiaal- en/of techniekkosten

R24*

Kroon

€252,17

Porselein

Metaal-porselein

Metaal

Bijlage 1 Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer, de kaak of het vlak vermeld moet worden

Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden

 

Code

Omschrijving

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

E31

Snij-/ hoektand

E32

Premolaar

E33

Molaar

E34

Aanbrengen retrograde vulling

E36

Het trekken van een element met re-implantatie

E37

Kijkoperatie

E40

Directe pulpa-overkapping

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

E43

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

E44

Verwijderen spalk, per element

E51

Verwijderen van kroon of brug

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

E53

Verwijderen van wortelstift

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

E56

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

E60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

E63

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

E64

Afsluiting van open wortelpunt

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

E85

Elektronische lengtebepaling

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

E88

Opvullen pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

F721 (A, B en C)

Trekken tand of kies

F722 (A, B en C)

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

F815

Verwijderen spalk, per element

G33

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

H11

Trekken tand of kies

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

H33

Hemisectie van een molaar

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

J08

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

J19

Toeslag esthetische zone

J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

J28

Plaatsen volgend implantaat

J23

Plaatsen eerste gingiva vormer (healing abutment)

J29

Plaatsing volgende gingiva vormer (healing abutment)

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

J36

Verwijderen implantaat

J27

Vervangen eerste implantaat

J37

Vervangen volgend implantaat

J32

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

J33

Kosten implantaat

J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

J35

Grondig submucosaal reinigen implantaat

J39

Uitvoeren autotransplantaat

J44

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

J87

Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit 

M80

Behandeling van witte vlekken, eerste element

M81

Behandeling van witte vlekken, volgend element

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

P049

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

P046

Toeslagvoor elk element bij een overkappingskunstgebit 

P045

Toeslag immediaat kunstgebit

R08

Eénvlaks composiet inlay

R09

Tweevlaks composiet inlay

R10

Drievlaks composiet inlay

R11

Eénvlaksinlay

R12

Tweevlaksinlay

R13

Drievlaksinlay

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

R24

Kroon op natuurlijk element

R34

Kroon op implantaat

R29

Confectiekroon

R31

Opbouw plastisch materiaal

R32

Gegoten opbouw, indirecte methode

R33

Gegoten opbouw, directe methode

R40

Eerste brugtussendeel

R45

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

R60

Plakbrug zonder preparatie

R61

Plakbrug met preparatie

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

R71

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

R74

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

R75

Opnieuw vastzetten plakbrug

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

R91

Wortelkap met stift

R78

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

R79

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

R80

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

R85

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

T021

Grondig reinigen wortel, complex

T022

Grondig reinigen wortel, standaard

T102

Tandvleescorrectie, per element

T112

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

T121

Kroonverlenging per element

V71 

Eénvlaksvulling amalgaam 

V72 

Tweevlaksvulling amalgaam 

V73 

Drievlaksvulling amalgaam 

V74 

Meervlaksvulling amalgaam 

V81 

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V82 

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V83 

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 

V84 

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V91 

Eénvlaksvulling composiet 

V92 

Tweevlaksvulling composiet 

V93 

Drievlaksvulling composiet 

V94 

Meervlaksvulling composiet 

V15 

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

V30 

Fissuurlak eerste element 

V35 

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting 

V40 

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

V70 

Parapulpaire stift 

V80

Wortelkanaalstift

V85

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

 
Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden

Code

Omschrijving

G66

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

M40

Fluoridebehandeling

E97

Uitwendig bleken per kaak

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

P001

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

P002

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

P003

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

P004

Frame kunstebit, 5-13 elementen

P023

Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak

P040

Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit

P041

Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

P044

Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak

P060

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

P061

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak

P062

Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak

P063

Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak

P064

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak

P065

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak

P066

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

P068

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

P069

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

P070

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

P071

Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak

P072

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

J45

Plaatsen eerste drukknop

J41

Plaatsen volgende drukknop

J42

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

J43

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

J53

Omvorming klikgebit

J54

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

J55

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

J56

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

J57

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

J58 

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

J59

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

J70

Opvullen zonder staafdemontage

J71

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

J72

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

J73

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

J74

Reparatie zonder staafdemontage

J75

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

J76

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

J77

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

J78

Verwijderen én vervangen drukknop

J97

Overheadkosten implantaten

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 

F492A/B/C

Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9, per kaak

F813A/B/C

Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

F812

Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak

F814

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet-behandelde patiënt of door een andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak

 
Lijst met prestatiecodes waarbij het vlak vermeld moet worden

Code

Omschrijving

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

V73

Drievlaksvulling amalgaam

V74

Meervlaksvulling amalgaam

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V91

Eénvlaksvulling composiet

V92

Tweevlaksvulling composiet

V93

Drievlaksvulling composiet

V94

Meervlaksvulling composiet

Naar boven