Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel tandheelkundige zorg - BR/REG-22111a
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Gelet op artikel 59, aanhef en onder b, van de Wmg, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de brief van 12 juli 2012, met kenmerk MC-U-3122855, ten behoeve van voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg aan de NZa gegeven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:


Inkomensbestanddeel

Het aandeel van de arbeidskostencomponent in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.


Praktijkkostenbestanddeel

Het aandeel van de praktijkkosten in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.


Rekenomzet

De som van het inkomensbestanddeel en het praktijkkostenbestanddeel.


Rekennorm

Begripsaanduiding voor het aantal punten per jaar.


Puntwaarde

De uitkomst van de rekenomzet gedeeld door de rekennorm.


Materiaal- en/of techniekkosten

De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij materiaal- en/of techniekkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met één sterretje (*).


Toelichting

Met bovengenoemde regel mogen de materialen in rekening worden gebracht die gebruikt worden bij de behandeling van een patiënt in de praktijk én die met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

Niet in rekening te brengen (dus ook niet in het geval dat materiaal- en/of techniekkosten wel apart in rekening gebracht mogen worden – zichtbaar aan het * achter de prestatiecode) zijn verbruiksmaterialen. Hieronder worden verstaan: alle materialen die bij een behandeling van een patiënt in de praktijk worden gebruikt en die niet speciaal voor de patiënt gemaakt zijn en die niet met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden en mogen niet hoger zijn dan de daarvoor door de zorgaanbieder aan de tandtechnicus/het tandtechnisch laboratorium betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. Onder netto kosten voor inkoop wordt verstaan: de inkoopprijs na aftrek van kortingen en bonussen die verband houden met de aanschaf van materialen en technieken. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/het tandtechnisch laboratorium over te leggen.

Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren conform de bepalingen in de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer.

Voor nadere transparantie voorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van materiaal- en/of techniekkosten wordt verwezen naar de Regeling Mondzorg.

Achtergrond en doel van de regel

De prestatielijst voor de mondzorg kent al geruime tijd de regel dat bij verschillende prestaties de van toepassing zijnde materiaal- en/of techniekkosten separaat tegen (maximaal) de netto kosten voor inkoop in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten zijn buiten het (reguliere) tarief van de prestatie gehouden om ervoor te zorgen dat zowel de variatie als de veranderingen in kosten terugkomen in de uiteindelijke prijs voor de consument: de komst van andere, nieuwe materialen wordt niet bemoeilijkt door een maximumtarief en de keuze voor een goedkoper product geeft de consument ook altijd daadwerkelijk een financieel voordeel. (Om aan de genoemde uitgangspunten tegemoet te komen, geldt de regel dat (maximaal) de netto kosten voor inkoop in rekening mogen worden gebracht. Ook indien op indirecte manier inkoopvoordelen worden verkregen - in de vorm van een assortimentskorting, gratis apparatuur of anderszins – dient de zorgaanbieder deze op de in rekening gebrachte kosten in mindering te brengen. De hoofdregel is dat de zorgaanbieder geen winst maakt op de door hem ingekochte en vervolgens bij de patiënt of diens verzekeraar in rekening gebrachte materialen en technieken.)


Inkoopsituaties

Bij de hierboven genoemde regel wordt als tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium aangemerkt: de tandtechnicus die/het tandtechnisch laboratorium dat de techniekstukken heeft vervaardigd. De zorgaanbieder dient uit te gaan van de door deze leverancier in rekening gebrachte netto kosten.

De daadwerkelijke levering van materiaal of techniek aan de zorgaanbieder kan echter ook via een derde plaatsvinden. Wanneer levering plaatsvindt via een aan de zorgaanbieder gelieerde derde dient de zorgaanbieder uit te gaan van de door die derde aan díens leverancier (en dus de vervaardiger van het materiaal en/of de techniek) betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. De door deze derde aan de zorgaanbieder berekende extra kosten (dat wil zeggen: de kosten bovenop díens netto kosten voor inkoop bij zijn leverancier) kunnen door de zorgaanbieder enkel ook in rekening worden gebracht als die extra kosten een reële economische waarde vertegenwoordigen. (In het geval levering plaatsvindt via bijvoorbeeld een aan de zorgaanbieder gelieerde distributeur, betekent dit dat de zorgaanbieder dient uit te gaan van de netto kosten voor inkoop van deze distributeur. Zijn netto kosten voor inkoop kunnen slechts worden vermeerderd met de door de distributeur gemaakte extra kosten mits deze een reële economische waarde vertegenwoordigen.)

De regel brengt met zich mee dat het plaatsen van een op enigerlei wijze aan de zorgaanbieder gelieerde rechtspersoon tussen de 'zorgaanbieder' en de 'oorspronkelijke vervaardiger' of een 'niet-gelieerde leverancier', waarvan het effect is dat de inkoopprijs (voor de zorgaanbieder) wordt verhoogd en daarmee financieel voordeel wordt behaald door deze zorgaanbieder, er niet toe kan leiden dat de door deze gelieerde rechtspersoon in rekening gebrachte kosten mogen worden doorberekend door de zorgaanbieder aan de consument. De extra kosten van die rechtspersoon (bovenop diens kosten voor inkoop) vertegenwoordigen dan immers geen reële economische waarde en dat betekent dat de prijs voor de consument hoger wordt dan redelijkerwijs nodig is.


Laboratoriumkosten

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een tweetal sterretjes (**).

De laboratoriumkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden op de nota aan de patiënt en mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van het bacteriologisch laboratorium te overleggen.

Voor nadere transparantievoorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van laboratoriumkosten wordt verwezen naar de Regeling mondzorg.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van tandheelkundige zorg.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van tandheelkundige zorg, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG.

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz), die wordt geleverd door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz leveren aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling

Artikel 4 Hoofdstukken tandheelkundige zorg

In het kader van deze beleidsregel worden een reeks van prestatiebeschrijvingen onderscheiden die in navolgende hoofdstukken zijn verdeeld.

(I)

Consultatie en diganostiek (C)

(II)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

(III)

Preventieve mondzorg (M)

(IV)

Verdoving (A)

(V)

Verdoving d.m.v. een roesje (B)

(VI)

Vullingen (V)

(VII)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

(VIII)

Kronen en bruggen (R)

(IX)

Behandeling kauwstelsel (G)

(X)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

(XI)

Kunstgebitten (P)

(XII)

Tandvleesbehandelingen (T)

(XIII)

Implantaten (J)

(XIV)

Uurtarieven ten behoeven van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

(XV)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Artikel 5 Onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw

1. Bij de tariefvaststelling wordt gebruik gemaakt van twee puntwaarden: een puntwaarde implantologie (voor het hoofdstuk J) en een puntwaarde tandheelkundige zorg (voor de overige hoofdstukken).
 

2. De arbeidskostencomponent voor beide puntwaarden bedraagt € 147.528 (definitief niveau 2021).
 

3. Het inkomensbestanddeel in de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt € 145.195 (definitief niveau 2021). Het inkomensbestanddeel in de puntwaarde implantologie bedraagt € 144.277 (definitief niveau 2021).
 

4. Het praktijkkostenbestanddeel in de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt € 328.358 (definitief niveau 2021). Het praktijkkostenbestanddeel is opgebouwd uit de elementen 'personeelskosten' en 'overige kosten':

- personeelskosten € 166.482

- overige kosten € 161.876

Het praktijkkostenbestanddeel in de puntwaarde implantologie bedraagt € 562.126 (definitief niveau 2021). Het praktijkkostenbestanddeel is opgebouwd uit de elementen 'personeelskosten' en 'overige kosten':

- personeelskosten € 329.730

- overige kosten € 232.396
 

5. De rekennorm ten behoeve van de berekening van de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt 79.156. De rekennorm ten behoeve van de berekening van de puntwaarde implantologie bedraagt 138.395.
 

6. Jaarlijks vindt een aanpassing (indexering) van zowel het inkomens- als het praktijkkostenbestanddeel plaats. De wijze van indexeren is geregeld in de Beleidsregel indexering.
 

7. De structurele puntwaarde bedraagt

Voor tandheelkundige zorg:

  • € 5,982530518 (definitief niveau 2021);

  • € 6,172335995 (voorcalculatorisch niveau 2022).

Voor implantologie:

  • € 5,104237 (definitief niveau 2021);

  • € 5,267514608 (voorcalculatorisch niveau 2022).

Artikel 6 Totstandkoming (maximum)tarieven

De totstandkoming van de tarieven voor de in artikel 7 beschreven prestaties wordt hieronder toegelicht.

1. Het maximumtarief is een bedrag per prestatie: het product van de voor het jaar t geldende puntwaarde maal het aantal punten in de lijst van tandheelkundige prestaties
.

2. Het mutatiepercentage van het tarief is het procentuele verschil tussen de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t en de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t-1.
 

3. Uitzonderingen op artikel 6 lid 1 en 2 zijn:

- de prestatiecodes B12, H21, E04, J97 en J98 waarvoor een kostenbedrag geldt.

- de prestatiecodes A20 en J07 welke tegen kostprijs in rekening kunnen worden gebracht.

- de prestatiecodes U05, U25 en U35 waarvoor geen puntenaantal geldt. Deze (tijd)tarieven muteren jaarlijks met het in 6.2 genoemde mutatiepercentage.

- de prestatie J33 waarvoor geldt dat het tarief van de prestatie 'kosten implantaat' van de kaakchirurg wordt gevolgd.

- de prestatie onderlinge dienstverlening (Y02) kan met inachtneming van de geldende maximumtarieven voor de prestaties in rekening worden gebracht.
 

4. De maximumtarieven berekend op basis van artikel 6.1 kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.
 

5. Een tarief dat niet hoger is dan berekend op basis van artikel 6.1 kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht voor zover een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg tussen de ziektekostenverzekeraar en verzekerde is overeengekomen die de betreffende prestatie omvat.

Artikel 7 Prestaties tandheelkundige zorg en puntenaantallen

Onder de in artikel 4 genoemde hoofdstukken zijn de in dit artikel genoemde prestaties te onderscheiden. Bij de prestaties is het geldende puntenaantal weergegeven. Op de prestaties zijn 'algemene bepalingen' van toepassing. Deze zijn weergegeven in bijlage 1 van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg.


I

Consultatie en Diagnostiek (C)

Punten

a.

Consulten

C001

Consult ten behoeve van een intake

7,6

C002

Consult voor een periodieke controle

3,8

C003

Consult, niet zijnde periodieke controle

3,8

b.

Diagnostisch onderzoek

C010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

3,8

C011

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion

18

C012

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan

18

C013*

Studiemodellen

5

C014

Pocketregistratie

6

C015

Parodontiumregistratie

12

c.

Diversen

C020

Mondzorg aan huis

3

C021

Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)

4,2

II

Maken en/of beoordelen foto's (X)

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

2,8

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

2,1

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

12

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

12

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

4,4

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

5,4

X34

Beoordelen schedelfoto

4

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

34

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

10

III

Preventieve mondzorg (M)

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

2,24166667

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

2,24166667

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

2,24166667

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

4,5

M32 */**

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

3

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

1

M40

Fluoridebehandeling

2,5

M61*

Mondbeschermer

4,5

M80*

Behandeling van witte vlekken, eerste element

8,7

M81*

Behandeling van witte vlekken, volgend element

4,8

IV

Verdoving (A)

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

2,5

A15

Oppervlakte verdoving

1,3

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

kostprijs

A30

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

8

V

Verdoving door middel van een roesje (B)

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

5

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

5

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 38,04 (voorcalculatorisch

niveau 2022)

VI

Vullingen (V)

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

4,2

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

6,7

V73

Drievlaksvulling amalgaam

8,7

V74

Meervlaksvulling amalgaam

12,2

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

6,2

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

8,7

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

10,7

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

14,2

V91

Eénvlaksvulling composiet

8

V92

Tweevlaksvulling composiet

10,5

V93

Drievlaksvulling composiet

12,5

V94

Meervlaksvulling composiet

16

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

12

V30

Fissuurlak eerste element (sealen)

4,5

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

2,5

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

1

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

2

V70*

Parapulpaire stift

2

V80*

Wortelkanaalstift

3,5

V85*

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

1,5

VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

7

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

5,5

b.

Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E60*

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

8

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 49,71 (voorcalculatorisch

niveau 2022)

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

18

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

26

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

34

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

42

E85

Elektronische lengtebepaling

2,5

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

3

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

8

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.

E51

Verwijderen van kroon of brug

6

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

5

E53

Verwijderen van wortelstift

7

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

5

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

5

E56*

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

7

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

5

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

14

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

9

E63*

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

7,5

E64

Afsluiting van open wortelpunt

8

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

10

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

5

Bleken

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

8

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

3

E97*

Uitwendig bleken per kaak

12,5

Behandeling trauma-element

E40

Directe pulpa-overkapping

5

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

2

E43*

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

4

E44

Verwijderen spalk, per element

1

Aanbrengen rubberdam

E45

Aanbrengen rubberdam

2

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31

Snij-/ hoektand

20

E32

Premolaar

28

E33

Molaar

36

E34*

Aanbrengen retrograde vulling

4

E36*

Het trekken van een element met re-implantatie

14

E37

Kijkoperatie

12

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

E88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

10

Gebruik operatiemicroscoop

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

13,5

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

10

VIII

Kronen en bruggen (R)

a.

Inlays en kronen

R08*

Eénvlaks composiet inlay

12

R09*

Tweevlaks composiet inlay

23

R10*

Drievlaks composiet inlay

30

R11*

Eénvlaksinlay

18

R12*

Tweevlaksinlay

28

R13*

Drievlaksinlay

40

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

5

R24*

Kroon op natuurlijk element

44

R34*

Kroon op implantaat

40

R29*

Confectiekroon

9

R31

Opbouw plastisch materiaal

10

R32*

Gegoten opbouw, indirecte methode

10

R33*

Gegoten opbouw, directe methode

20

b.

Brugwerk

R40*

Eerste brugtussendeel

30

R45*

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

15

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

25

R50*

Metalen fixatiekap met afdruk

5

R55*

Gipsslot met extra afdruk

5

R60*

Plakbrug zonder preparatie

20

R61*

Plakbrug met preparatie

30

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

7

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

4

c.

Restauraties diversen

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

11

R71*

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

11

R74*

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

4

R75*

Opnieuw vastzetten plakbrug

10

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

5

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

5

R91*

Wortelkap met stift

25

d.

Schildje van keramiek of kunststof

R78*

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

12

R79*

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

20

e.

Temporaire voorzieningen

R80*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

5

R85*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

2

R90*

Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het

stadium waarin de

tandheel-kundige

werkzaamheden

verkeren

IX

Behandeling Kauwstelsel (G)

a.

Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

Onderzoek/diagnostiek bij OPD

G21

Functieonderzoek kauwstelsel

18

G22

Verlengd onderzoek OPD

36

G23

Spieractiviteitsmeting en registratie

16

Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)

G41

Consult OPD-therapie A (niet-complex)

10,5

G62*

Stabilisatieopbeetplaat

27

G68*

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

8

G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

12

Therapie bij OPD B (complex).

G43

Consult OPD-therapie B (complex)

20,2

G44*

Therapeutische injectie

11

G46*

Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)

8

G48

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

20

b.

Beetregistraties

G10

Niet-standaard beetregistratie

15

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10

G11

Scharnierasbepaling

15

G12

Centrale relatiebepaling

14

G13

Protrale/laterale bepalingen

10

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

90

G16

Therapeutische positiebepaling

5

G20

Beetregistratie intra-oraal

10

Diversen

G09

Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

5,4

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

5

G65*

Indirect planmatig inslijpen

55

G75

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

10

G69*

Beetbeschermingsplaat

11

G33*

Aanbrengen front/hoektandgeleidin

10

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

G71*

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

50

G72

Controlebezoek MRA

5

G73*

Reparatie MRA met afdruk

8

d.

Myofunctionele apparatuur

G74 *

Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur

21,1

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

a.

Onderdeel A

H11

Trekken tand of kies

7,5

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

5,6

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 6,29 (voorcalculatorisch niveau 2022)

H26

Hechten weke delen

11

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

10

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

3

b.

Onderdeel B

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

10

H33

Hemisectie van een molaar

12

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

12

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

9

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

6

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

12

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

16

H44

Primaire antrumsluiting

11

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

14

Cyste-operatie

H60

Marsupialisatie

14

H65

Primaire sluiting

27

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

14

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

27

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

19

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

32

XI

Kunstgebitten (P)

a.

Gedeeltelijk kunstgebit

P001*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak

15

P002*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak

30

P003*

Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak

41

P004*

Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak

56

b.

Volledig kunstgebit

P020*

Volledig kunstgebit bovenkaak

30

P021*

Volledig kunstgebit onderkaak

40

P022*

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

65

P023*

Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak

20

c.

Toeslagen

P040

Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit

10,8

P041

Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

5

P042

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

10

P043

Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting

6

P044

Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak

13,5

P045

Toeslag immediaat kunstgebit

2,5

P046

Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit

8

P047

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

3

P048

Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls

15

P049

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

10

d.

Aanpassingen bestaand kunstgebit

P060

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

7

P061

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak

7

P062*

Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak

14,1

P063*

Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak

14,2

P064*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak

12,3

P065*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak

12,8

P066*

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

28

P067

Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit

5

P068*

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

3

P069*

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

8

P070*

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

3

P071*

Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak

8

P072*

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

8

XII

Tandvleesbehandelingen (T)

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

29

T021

Grondig reinigen wortel, complex

5,4

T022

Grondig reinigen wortel, standaard

4

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

18

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

11

T042

Consult parodontale nazorg

15,2

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

20,2

T044

Complex consult parodontale nazorg

26,9

Parodontale chirurgie

T070

Flapoperatie tussen twee elementen

32,5

T071

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

50

T072

Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)

60

T073

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

10

T074

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

26,9

T076

Tuber- of retromolaarplastiek

12,5

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

T101

Tuber- of retromolaarplastiek

17,5

T102

Tandvleescorrectie, per element

9,5

T103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

25

Toepassen van regeneratietechniek

T111*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

60

T112*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

20

T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

32,5

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T121

Kroonverlenging per element

32,5

T122

Kroonverlenging per sextant

60

Mucogingivale chirurgie

T141

Tandvleestransplantaat

19

T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

60

Directe postoperatieve zorg

T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

10

T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

26,9

Diversen

T161 **

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

7

T162

Behandeling tandvleesabces

13,5

T163*

Toepassing lokaal medicament

10,8

T164*

(Draad)Spalk

4

T165

Uitgebreide voedingsanalyse

10

XIII

Implantaten (J)

J97

Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie

€ 182,78 (voorcalculatorisch niveau

2022)

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 103,44 (voorcalculatorisch niveau

2022)

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J01

Initieel onderzoek implantologie

13

J02*

Verlengd onderzoek implantologie

20

J03*

Proefopstelling

27

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

9

b. I

Pre-implantologische chirurgie

J09*

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

48

J10*

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

30

J11

Prepareren donorplaats

27

J12*

Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak

29

b. II

Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

J06

Vrijleggen foramen mentale

6

J15*

Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant

17

J17*

Aanvullende ophoging bodem bijholte

26

J18*

Ophoging bodem bijholte orthograad

12

J19

Toeslag esthetische zone

13

c.

Implantologische chirurgie

J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

45,7

J28

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

18,9

J23*

Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)

15

J29*

Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)

7,1

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

33

J36

Verwijderen implantaat

6,6

J27

Vervangen eerste implantaat

45,7

J37

Vervangen volgend implantaat

18,9

J39

Uitvoeren autotransplantaat

34,9

J88

Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)

34,9

d.

Diversen

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

kostprijs

J08*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

4

J30

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

21

J81

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

22,5

J32*

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

23

J33

Kosten implantaat

J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

2

J35

Grondig submucosaal reinigen implantaat

4,7

J87*

Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat

52

e.

Mesostructuur

J45*

Plaatsen eerste drukknop

24

J41*

Plaatsen elke volgende drukknop

7

J42*

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

41

J43*

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

13

J44*

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

5

f.

Prothetische behandeling na implantaten

J50*

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

103

J51*

Onder klikgebit

67

J52*

Boven klikgebit

67

J53*

Omvorming klikgebit

20

J54*

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

26

J55*

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

30

J56*

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

35

J57

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

17

J58

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

22

J59

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

27

 

g.

Nazorg implantologie

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

11

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

18

h.

Prothetische nazorg

J70*

Opvullen zonder staafdemontage

28

J71*

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

35

J72*

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

40

J73*

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

45

J74*

Reparatie zonder staafdemontage

11

J75*

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

21

J76*

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

26

J77*

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

31

J78*

Verwijderen en vervangen drukknop

5

i.

Ketenzorg implantologie

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

101,8

XIV

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

U25*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€ 13,86

U35*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

€ 15,98

U05*

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 15,98

XV

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Y01

Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten

€ 13,86

Y02

Onderlinge dienstverlening

Maximum

Artikel 8 Intrekken en vervallen oude beleidsregels

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-22111, ingetrokken.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-21125 ingetrokken.

De Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-20100a, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2020, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Artikel 9 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-21125, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

De Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-20100a, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.


Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, zal deze beleidsregel in de Staatscourant worden geplaatst.

De beleidsregel ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.


Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tandheelkundige zorg.

Voetnoten

1. Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van de Wmg.

2. Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.

Naar boven