Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-01
Versie:vergelijk Vergelijk met Tariefbeschikking Forensische Zorg TB/REG-21621-02, versie: 2: 01-01-2021 t/m 31-12-2021  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft krachtensmet inachtneming van de paragrafen 24.2 en 44.4 van hoofdstuk 4 van de de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en gelet opmeer in het bijzonder:
de artikelen 35 en 50, eerste lid, 52 en 53, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

 • Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg -(kenmerk BR/REG-2213721135);
 • Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - NR/REG-2214
 • Beleidsregel tariefopbouw prestaties in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-22143
 • Beleidsregel normatieveNormatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg -(kenmerk BR/REG-21112);
 • Afronding tarieven (kenmerk AL/BR-0031);
 • Beleidsregel kostprijsonderzoekKostprijsonderzoek ggz en fz -(kenmerk BR/REG-18163);
 • Algemeen kader tariefprincipes curatieve zorg Beleidsregel tariefopbouw dbc’s, dbbc’s, prestaties generalistische basis-ggz en ozp’s (kenmerk BR/CUREG-514920130);
 • Afronding tarieven - AL/BR-0031

en de nadere regel:

 • Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg (kenmerk NR/REG-2119);

besloten:
dat rechtsgeldig

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die door:
geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg leverenzorgaanbieders als bedoeld in artikel 1.3 Reikwijdte3 van de Beleidsregel Prestatiesprestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG(hierna ook genoemd: fz-22137aanbieders)

aan:

ziektekostenverzekeraars

(niet-)verzekerden

aan:
de Ministerziektekostenverzekeraar, zijnde de minister van Justitie en Veiligheid (JenV), aangemerkt als ziektekostenverzekeraar voor wat betreft de inkoop van forensische zorg.1

in rekening mag worden gebracht:
de prestaties en bijbehorende tarieven (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van deze beschikking.

de prestaties en bijbehorende tarieven (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van deze beschikking.

Aanvullende voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Tariefsoort
De prestaties en bijbehorendein bijlage 1, behorend bij deze tariefbeschikking, weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als omschrevenbedoeld in deze beschikking worden in rekening gebracht met inachtnemingartikel 50, eerste lid, onder c, van de onderstaande voorschriftenWmg. Dat houdt in, dat zorgverzekeraar en beperkingenfz-aanbieder prijsafspraken kunnen maken tot ten hoogste het maximumtarief en met een ondergrens van € 0.

Het uitgangspunt van maximumtarieven kent binnen de kaders van deze tariefbeschikking één uitzondering: voor de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’ geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg;

Algemeen

 1. Een toeslag mag niet zelfstandig gedeclareerd worden, maar alleen als toeslag op een consult of een verblijfsdag.
 2. Het tarief voor een prestatie is niet hoger het NZa maximumtarief dat op de uitvoeringsdatum van de prestatie gold volgens deze tariefbeschikking. Het max-max tarief is een vorm van een maximum tarief zoals genoemd in dit artikel.
 3. Bij declaratie moeten de informatie-elementen c1 Naam Regiebehandelaar en c2 AGB-code regiebehandelaar vermeld zijn, conform artikel 5.2 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Voor de prestaties Acute ggz binnen budget geldt een uitzondering: bij declaratie van deze prestaties zijn de

Max-max-tarieven
Voor alle dbbc’s geldt dat zorgaanbieders een mogelijkheid hebben om tot een maximum van 10% boven het geldende maximumtarief prijsafspraken te maken. Om hiervoor in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een schriftelijke overeenkomst met de minister van JenV.

informatie-elementen c1 Naam Regiebehandelaar en c2 AGB-code regiebehandelaar niet vereist.

Specifiek

 1. Prestaties binnen de setting Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde) mogen alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die setting.
 2. De Toeslag rTMS mag per patiënt maximaal 1 maal per dag worden gedeclareerd.
 3. De Toeslag Spravato mag alleen gedeclareerd worden als de indicatie is vastgelegd waarvoor Spravato is toegediend.
 4. De Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma mag alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van de toeslag.
 5. Een Facultatieve prestatie kan alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die facultatieve prestatie.
 6. De prestatie Zorgmachtiging Wet verplichte ggz mag eenmaal per aanvraag zorgmachtiging gedeclareerd worden.

De Transitieprestatie Toeslag op beveiligingsniveau 2 voor sglvg+
mag alleen gedeclareerdVoor de sglvg+ geldt een specifieke toeslag die verband houdt met kapitaallasten (nhc). Het bedrag kan als toeslag worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruikafgesproken bovenop het integrale tarief voor de deelprestaties verblijf met beveiligingsniveau 2.
Declaratie van de transitieprestatienhc-toeslag sglvg+ op beveiligingsniveau 2 is uitsluitend mogelijk op basis van een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Oude tariefbeschikking

 • De Tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg TB/REG-21620-01,
 • Tariefbeschikking generalistische basis-ggz TB/REG-21622-01 en
 • Tariefbeschikking Forensische Zorg TB/REG-21621-02,

De Tariefbeschikking forensische zorg, met kenmerk TB/REG-20630-02, die een geldigheidsduur haddenhad tot en met 31 december 20212020, zijnis op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

DeGelijktijdig met de inwerkingtreding van deze tariefbeschikking TB/REG-21621-02 wordt de al wel gepubliceerde, maar nog niet in werking getreden Tariefbeschikkingtariefbeschikking TB/REG-2261921621-01 wordt met deze tariefbeschikking ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 31 december 2021.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:
030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

M. Krijgsheld MSc
unitmanager Geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg