Onderwerp: Bezoek-historie

Bijlage monitor contractering gzsp 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Methode


Welke gegevens hebben we gebruikt in ons onderzoek?

Voor de monitor hebben we gebruik gemaakt van vijf bronnen:

1. Inkoopbeleid van de zorgverzekeraars voor het jaar 2021. Dit betroffen openbare documenten die zorgverzekeraars op hun website publiceren.

2. Telefonische interviews met verschillende partijen:

a. Beroeps- en branchepartijen (ActiZ, LHV, NVAVG, V&VN, NIP, Hersenz, KNMP, KNGF, De Borg, PPN, VGN, Verenso en Topaz)

b. Patiëntenfederatie en Iederin

c. Capaciteitsorgaan

d. Vier zorgverzekeraars: Menzis, Zorg en Zekerheid, DSW en Zilveren Kruis.

3. Online vragenlijst met vragen over de contractering ingevuld door zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De vragenlijst was op vrijwillige basis en openbaar toegankelijk. Alle zorgverzekeraars zijn gevraagd dit in te vullen. De link naar de vragenlijst voor aanbieders was verspreid via de beroeps- en brancheverenigingen, het bij ons bekende e-mailadres via Vektis registraties van aanbieders die zorg leverden in 2019 en via social media. De vragenlijst heeft uitgestaan vanaf 4 januari tot 31 januari 2021.

4. Declaratiedata (Vektis) van de prestaties in de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en gzsp (so-zorg en avg-zorg) over het jaar 2019 en 2020.

5. Navraag of er meldingen zijn binnengekomen bij de NZa.

Wie heeft de vragenlijst ingevuld?

De zorgverzekeringsconcerns A.S.R., Caresq namens Eucare, CZ, DSW, Eno, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis/De Friesland en Zorg en Zekerheid hebben de vragenlijst ingevuld. Dat betekent dat alle zorgverzekeringsconcerns die gzsp inkopen, de vragenlijst hebben ingevuld. Waar we in de monitor spreken over 'zorgverzekeraars', hebben we het over de zorgverzekeraars op concernniveau.

Van verschillende zorgaanbieders hebben de inkoopverantwoordelijken een online vragenlijst ingevuld. In totaal hebben 130 zorgaanbieders de vragenlijst volledig ingevuld. Waar wij spreken over 'zorgaanbieders', bedoelen we deze 130 zorgaanbieders die onze vragenlijst hebben ingevuld. We hebben geen gegevens over de representativiteit van deze groep. Wel hebben we in de vragenlijst aan de zorgaanbieders gevraagd met welke zorgverzekeraars zij contracten hebben gesloten. De vragen in de online vragenlijst werden beantwoord voor het belangrijkste zorgverzekeringsconcern in de regio van de zorgaanbieder. Hierdoor hebben wij vanuit de zorgaanbieders geen resultaten voor A.S.R., ONVZ en Caresq/Eucare. Deze twee zorgverzekeringsconcerns werden door geen van de zorgaanbieders aangemerkt als belangrijkste zorgverzekeraar in de regio. Maar één aanbieder gaf aan geen contract te hebben gesloten. De meeste aanbieders waren instellingen. In de vragenlijst zijn instellingen oververtegenwoordigd. In de bijbehorende factsheet hebben we meer informatie opgenomen over kenmerken van de zorgaanbieders die de vragenlijst hebben ingevuld.

Scope en aandachtspunten

De scope van deze monitor is afgestemd met VWS, betrokken beroeps- en branchepartijen en zorgverzekeraars. Net als vorig jaar kon er geen informatie gegeven worden over de feitelijke contracteergraad van de zorgverzekeraars, aangezien er geen eenduidig totaalbeeld is van het zorgaanbod. Het was ook niet mogelijk om het aantal uren ingekochte zorg per regio in kaart te brengen. Dit komt doordat een aantal zorgverzekeraars geen specifiek aantal uren inkocht.

Resultaten vragenlijst zorgaanbieders

In deze bijlage staat een overzicht van de antwoorden die zorgaanbieders hebben gegeven op gesloten vragen in de online vragenlijst voor de monitor gzsp 2021. Meer informatie en toelichting is op te vragen via info@nza.nl.


De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemeen

  • Contractering

  • Toegankelijkheid van de zorg

  • Inzet van experimentprestatie

  • Contact met andere zorgverleners

  • Invloed SARS-CoV-2-virus op de contractering

Algemeen

1 Aantal ingevulde, voltooide en bruikbare vragenlijsten

Aantal

Voltooid

131

Gestart, maar niet voltooid

7

Aantal bruikbare vragenlijsten*

130

Totaal gestarte vragenlijsten

138

*Eén voltooide vragenlijst was niet bruikbaar voor de resultaten.

2 Namens welk type organisatie vult u dit formulier in?

Aantal

Instelling

124

Individuele aanbieder (ZZP'er)

5

Eerstelijnspraktijk

1

3 Levert u ook intramurale zorg?

Aantal

Ja

120

Nee

10

4 Welke zorg levert uw organisatie?*

Aantal

Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en arts verstandelijke gehandicapten bieden

119

Zorg zoals gedragswetenschappers bieden

101

Paramedische zorg aan patiënten die ook zorg ontvangen in het kader van gzsp

46

Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten

78

Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten/mensen met niet-aangeboden hersenletsel

42

Zorg in een groep aan patiënten met Huntington

9

Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)

9

* Zorgaanbieders gaven zelf aan welke zorg zij leverden. We hebben niet beoordeeld of dit overeenkomt met de praktijk.

Onderstaande vragen bevatten de antwoorden voor alle prestaties samen.

5 Heeft u voor het jaar 2021 een contract gesloten met één of meerdere zorgverzekeraars?

Aantal

Ja

129

Nee

1

6 Met welke zorgverzekeraar(s) heeft u een contract gesloten?

Aantal

ENO

103

ONVZ

104

Iptiq en EUcare (Caresq)

104

Zorg en Zekerheid

114

CZ

115

ASR

116

Menzis

116

DSW

117

Zilverenkruis

120

VGZ

122

7 Wie was uw belangrijkste zorgverzekeraar in de regio waarmee u een contract heeft afgesloten?

Aantal

ENO

3

Zorg en Zekerheid

5

CZ

29

Menzis

25

DSW

3

Zilverenkruis

44

VGZ

20

8 Afgesproken contractduur

Aantal

Eénjarig contract

120

Tweejarig contract

4

Driejarig contract of meer

5

9 Wat heeft uw voorkeur qua contactduur?

Aantal

Eénjarig contract

19

Meerjarige contracten

110

Contractering

10 Welke punten gingen goed en waar ziet u verbeterpunten in het contracteerproces?

Goed

n.v.t.

Neutraal/
geen mening

Verbeter-punten

Tijdspad van het contracteerproces (voldoende tijd)

86

1

17

25

Administratieve proces tijdens het contracteerproces

67

0

19

43

Bereikbaarheid van zorgverzekeraar tijdens het contracteerproces

57

7

22

43

Responstijd van zorgverzekeraar tijdens het contracteerproces

65

4

15

45

Informatievoorziening vanuit zorgverzekeraar

65

1

17

46

Onderhandeling over het contract

29

17

13

70

Eigen inbreng over de duur van het contract

7

32

21

69

Voldoende aandacht van de zorgverzekeraar voor kwaliteit van zorg

55

4

37

33

Begrijpelijkheid van de contracten

85

2

24

18

Sfeer van de gesprekken met de zorgverzekeraar

56

42

15

16

11 Wat voor cijfer geeft u het contracteerproces?

Cijfer

Aantal

0 (nvt)

1

1

4

2

1

3

2

4

4

5

9

6

31

7

46

8

27

9

4

10

0

Gemiddelde

6,5

12 Heeft u onderhandeld over aanpassingen in het contract?

Aantal

Ja, dit resulteerde ook (deels) in een aanpassing van het contract

25

Ja, maar dit resulteerde niet in een aanpassing van het contract

16

Nee, de zorgverzekeraar gaf aan dat dat niet kon

34

Nee, ik heb het ook niet geprobeerd/ik wilde dit niet

53

13 Wat voor cijfer geeft u voor maatwerk in de contractering?

Cijfer

Aantal

0 (nvt)

27

1

7

2

1

3

5

4

12

5

20

6

25

7

19

8

11

9

1

10

0

Gemiddelde

4,3

14 Was er een verschil tussen tarifering paramedische zorg in de eerste lijn en paramedische zorg in het kader van gzsp?

Aantal

Nee, het tarief is hetzelfde

28

Weet ik niet

29

15 Waren er knelpunten rondom de contractering van de gedragswetenschapper?

Aantal

Ja

31

Nee

69

Toegankelijkheid van zorg

16 In hoeverre kunt u patiënten die bij u in zorg waren tijdens de tijdelijke subsidieregeling ook de zorg binnen de gzsp blijven geven?

Aantal

Allemaal

64

Grotendeels

32

Niet allemaal

10

Niet allemaal, mede door de wijze van inkoop van zorg geleverd door de gedragswetenschapper

6

Weet ik niet

15

*Gegeven antwoorden liggen voornamelijk op eigen risico & eigen betaling; 'we moeten nog bezien hoe het loopt' en (nog) geen contracten afgesloten. Moment van invullen van deze vragenlijst was januari 2021

17 Krijgt u vragen van patiënten over gzsp, met betrekking tot de volgende punten?

Aantal

Eigen risico

13

Route naar gzsp

7

Vervoer van patiënt van en naar de behandeling

10

18 Leidt het moeten betalen van het eigen risico volgens u ook tot minder zorggebruik?

Aantal

Ja

25

Nee

1

Weet ik niet

32

Experimentprestatie

19 Bent u bekend met de experiment prestatie binnen gzsp?

Aantal

Ja

40

Nee

87

Contacten met andere zorgverleners

20 Met welke andere zorgvormen heeft u naar uw mening goede regionale samenwerkingsafspraken?

Aantal

Huisartsenzorg

107

Wijkverpleging

91

Eerstelijnsverblijf

89

Geriatrische revalidatiezorg

77

Apotheekzorg

65

Zorg binnen het sociale domein

88

Zorg binnen de wlz

107

Geen nauwe contacten me andere zorgvormen

0

CVA/NAH-keten

1

21 Heeft u als gevolg van het SARS-CoV-2-virus andere zorg geleverd dan normaal?

Aantal

Ja

54

Nee

70

22 Heeft u contact gehad met de zorgverzekeraar over de gevolgen van het SARS-CoV-2-virus op de zorg die u levert?

Aantal

Ja

54

Nee

70

23 Waar gingen de gesprekken met de zorgverzekeraar met betrekking tot SARS-CoV-2-virus over?

Aantal

Vergoeding voor meerkosten

12

Aanvraag continuïteitsbijdrage

9

Anders

28

24 Heeft de coronacrisis invloed gehad op de contractering van gzsp voor 2021?

Aantal

Ja

16

Nee

108

Resultaten vragenlijst zorgverzekeraars

In deze bijlage staat een overzicht van de antwoorden die zorgverzekeraars hebben gegeven op gesloten vragen in de online vragenlijst voor de monitor gzsp 2021. Meer informatie en toelichting is op te vragen via info@nza.nl.

De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Contractering

  • Toegankelijkheid van de zorg (zorgplicht)

  • Inzet van experimentprestatie

  • Invloed SARS-CoV-2-virus op de contractering

Afkortingen in tabellen

Prestatie

Afkorting

Zorg zoals een specialisten ouderengeneeskunde deze bieden

SO

Zorg zoals arts verstandelijk gehandicapten deze bieden

AVG

Zorg zoals gedragswetenschappers bieden

GW

Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten

KP

Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten/mensen met niet-aangeboren hersenletsel

LG/NAH

Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington

Hunt

Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)

Sglvg

Contractering

1 Welke aanbieders komen bij u in aanmerking voor een contract?

SO/AVG

Bestaande aanbieders

Nieuwe aanbieders

Geen contract

Instellingen

10

10

0

Samenwerkingsverbanden

6

6

4

Individuele aanbieders

1

1

9

Alle prestaties, exclusief SO/AVG

Bestaande aanbieders

Nieuwe aanbieders

Geen contract

Instellingen

10

9

0

Samenwerkingsverbanden

4

4

6

Individuele aanbieders

1

1

9

2 Moeten de aanbieders een rechtspersoon zijn om een contract te krijgen?

Aantal zorgverzekeraars

Ja, aanbieders moeten een rechtspersoon zijn

5

Dat hoeft niet op het moment van afsluiten

1

Nee, dat hoeft niet

4

3 Mogelijkheid om een gzsp prestatie zonder combinatie(s) met andere gzsp prestaties te leveren

SO/AVG

GW

KP, LG/NAH, Hunt, Sglvg

Ja

10

4

9

Nee

0

6

1

4 Werkt u in de contracten met omzetplafonds?

SO/AVG, GW, KP, LG/NAH

Hunt, Sglvg

Ja

4

3

Nee

6

7

5 Vergoedingspercentage van het maximum NZa tarief

Aantal zorgverzekeraars

93%

2

94%

1

95%

4

96%

3

6 Is het bij u mogelijk om een max-max tarief af te spreken?

Aantal

Kan wel, maar komt eigenlijk nooit voor

3

Nee

7

7 Is in de contracten specifiek aandacht voor taakherschikking?

Aantal zorgverzekeraars

Ja

1

Nee

9

8 Hanteert u een machtigingsvereiste voordat een verzekerde zorg kan ontvangen in een groep?

KP, LG/NAH

Hunt, Sglvg

Ja

2

1

Nee

8

9

9 Heeft u het afgelopen jaar (2020) aanvullend gecontracteerd, voor de SO en/of AVG?

Aantal zorgverzekeraars

Ja, aanvullende zorgaanbieders

3

Ja, aanvullende zorgaanbieders en aanvullend volume bij al gecontracteerde aanbieders

3

Nee

4

10 Welke punten gingen goed en waar ziet u verbeterpunten in het contracteerproces?

SO/AVG

Goed

Verbeter-punt

Neutraal/geen mening

Tijdspad van het contracteerproces (voldoende tijd)

8

2

0

Administratieve proces tijdens het contracteerproces

7

3

0

Bereikbaarheid van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

7

3

0

Responstijd van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

9

1

0

Informatievoorziening vanuit zorgaanbieder

4

4

2

Onderhandeling over het contract

6

1

3

Aandacht voor kwaliteit van zorg

1

4

5

Eenvoudige contracten

7

1

2

Sfeer van de gesprekken met de zorgaanbieder

7

2

1

Gedragswetenschapper

Goed

Verbeter-punt

Neutraal/geen mening

Tijdspad van het contracteerproces (voldoende tijd)

8

2

0

Administratieve proces tijdens het contracteerproces

7

3

0

Bereikbaarheid van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

7

3

0

Responstijd van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

7

3

0

Informatievoorziening vanuit zorgaanbieder

4

4

2

Onderhandeling over het contract

7

0

3

Aandacht voor kwaliteit van zorg

4

4

2

Eenvoudige contracten

7

1

2

Sfeer van de gesprekken met de zorgaanbieder

7

2

1

KP

Goed

Verbeter-punt

Neutraal/geen mening

Tijdspad van het contracteerproces (voldoende tijd)

8

2

0

Administratieve proces tijdens het contracteerproces

7

3

0

Bereikbaarheid van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

8

2

0

Responstijd van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

7

3

0

Informatievoorziening vanuit zorgaanbieder

4

4

2

Onderhandeling over het contract

7

0

3

Aandacht voor kwaliteit van zorg

3

5

2

Eenvoudige contracten

6

2

2

Sfeer van de gesprekken met de zorgaanbieder

7

1

2

LG/NAH

Goed

Verbeter-punt

Neutraal/geen mening

Tijdspad van het contracteerproces (voldoende tijd)

8

2

0

Administratieve proces tijdens het contracteerproces

7

3

0

Bereikbaarheid van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

7

3

0

Responstijd van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

7

3

0

Informatievoorziening vanuit zorgaanbieder

4

4

2

Onderhandeling over het contract

7

3

0

Aandacht voor kwaliteit van zorg

4

4

2

Eenvoudige contracten

7

2

1

Sfeer van de gesprekken met de zorgaanbieder

7

2

1

Hunt

Goed

Verbeter-punt

Neutraal/geen mening

Tijdspad van het contracteerproces (voldoende tijd)

9

1

0

Administratieve proces tijdens het contracteerproces

5

5

0

Bereikbaarheid van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

9

1

0

Responstijd van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

8

2

0

Informatievoorziening vanuit zorgaanbieder

6

3

1

Onderhandeling over het contract

6

1

3

Aandacht voor kwaliteit van zorg

4

4

2

Eenvoudige contracten

6

2

2

Sfeer van de gesprekken met de zorgaanbieder

7

2

1

Sglvg

Goed

Verbeter-punt

Neutraal/geen mening

Tijdspad van het contracteerproces (voldoende tijd)

9

1

0

Administratieve proces tijdens het contracteerproces

5

5

0

Bereikbaarheid van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

8

2

0

Responstijd van zorgaanbieder tijdens het contracteerproces

8

2

0

Informatievoorziening vanuit zorgaanbieder

5

4

1

Onderhandeling over het contract

7

0

3

Aandacht voor kwaliteit van zorg

5

3

2

Eenvoudige contracten

6

2

2

Sfeer van de gesprekken met de zorgaanbieder

7

2

1

11 Welk rapportcijfer zou u geven voor het contracteerproces voor het jaar 2021?

Gemiddeld cijfer

Range

Instellingen

7,6

6-8

Vrijgevestigde/samenwerkingsverbanden

7,1

5-8

12 Zijn er aanbieders waarbij u bent afgeweken van uw standaard inkoopbeleid?

SO/AVG

GW

KP

LG/NAH

Hunt, Sglvg

Ja, vaak

0

0

0

0

0

Ja, regelmatig tot vaak

0

0

0

0

0

Ja, soms

6

4

5

4

3

Nee, wel mogelijk niet gebeurd

2

4

2

3

4

Nee, dat kon niet

2

2

3

3

3

13 Was de verwachte groei t.o.v. voorgaande jaren in aantal uren/dagdelen zorg een discussiepunt tussen u en de zorgaanbieder

SO/AVG

GW

KP

LG/NAH

Hunt, Sglvg

Ja, groei kosten

2

1

1

1

1

Ja, groei patiënten

1

2

2

3

2

Nauwelijks/Nee

7

8

8

7

8

Zorgplicht

14 In hoeverre ziet u risico's voor 2021 en verder om te voldoen aan uw zorgplicht?

Cijfer

Aantal

1 (=geen)

1

2

1

3

2

4

4

5

1

6

1

7

0

8

0

9

0

10 (= heel veel)

0

Gemiddelde

3,6

15 Welke risico's ziet u voor het jaar 2021 en verder om te voldoen aan uw zorgplicht?

Aantal zorgverzekeraars

Tekort arbeidsmarkt landelijk

9

Tekort arbeidsmarkt regionaal

7

Door te weinig SO's, risico dat er een verschuiving ontstaat van de SO van een intramurale naar een extramurale setting

2

16 Heeft u al vragen gekregen van uw verzekerden over de mogelijkheden van gzsp bij uw zorgadviesdiensten?

Aantal zorgverzekeraars

Ja, over het eigen risico

1

Ja, over route naar gzsp

4

Ja, over vervoer van de patiënt van en naar de behandeling

6

Nee, niet of nauwelijks

4

Experimentprestatie

17 Maakt u gebruik van de experimentprestatie?

Aantal zorgverzekeraars

Ja, MESO

1

Nee

9

Beweging naar de eerstelijn

18 Zijn er in uw kernregio's al regiobeelden ontwikkeld waar specifiek de doelgroepen van gzsp in voorkomen?

Aantal zorgverzekeraars

Ja

2

Nee, bijvoorbeeld omdat er nu nog geen/weinig inzicht is (geen eigen schade data) over wie gebruik maakt van deze zorg

8

19 Heeft u concrete ideeën/plannen om de beweging van deze zorg naar de eerste lijn verder te stimuleren?

Aantal zorgverzekeraars

Ja*

5

Nee

5

*. De ideeën betroffen 'mogelijkheden onderzoeken voor de experiment prestatie waarbij een sterke relatie tussen gzsp, elv, grz, huisartsenzorg en thuiszorg gelegd kan worden'; 'meegaan in doorontwikkeling kortdurende zorg'; 'Momenteel is er nog te weinig bekend over de toegevoegde waarde om hier concrete ideeën over te formuleren. Momenteel zijn er gesprekken over het opstarten van een onderzoek hiernaar'; 'Wij zetten in op (o.a. door inzicht o.b.v. eigen declaratiedata) beter inzicht in de zorg en de zorgwinst om hier meer op in te kunnen zetten.' en 'GZSP kan een belangrijk onderdeel zijn in de extramuraliseringsdiscussies'.

20 Zet u in op integrale zorginkoop van gzsp met grz, elv, huisartsenzorg, apotheekzorg, paramedische zorg en/of de wijkverpleging?

Aantal zorgverzekeraars

Ja

6

Nee (maar eventueel wel inkoopbeleid met grz en elv)

4

Invloed van het coronavirus op de contractering

21 Heeft de coronacrisis invloed gehad op de contractering van gzsp voor 2021?

Aantal zorgverzekeraars

Ja

3

Nee

7

Naar boven