Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie TB/REG-22604-02
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-22604-02

1 januari 2022

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

03-11-2021

1 januari 2023

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, 50 eerste lid, onderdelen c en d, 52, aanhef en onder e en 53 aanhef en onder b, van de Wmg

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie;

 

en de nadere regel:

Regeling gecombineerde leefstijlinterventie;

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg die een gecombineerde leefstijlinterventie zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren

 

aan:

  • alle ziektekostenverzekeraars;

  • alle (niet-)verzekerden1;

  • zorgaanbieders,

 

in rekening mag worden gebracht:

de onderstaande in de tabel opgenomen prestaties en bijbehorende maximumtarieven (in euro's) met inachtneming van de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en nadere regel. Voor de beschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie.

Prestaties gecombineerde leefstijlinterventie

Maximumtarief 2022

Intake gecombineerde leefstijlinterventie

 € 63,06

Behandelfase gecombineerde leefstijlinterventie per kwartaal

 € 117,96

Onderhoudsfase gecombineerde leefstijlinterventie per kwartaal

 € 80,24

 
Aanvullende voorschriften en beperkingen

 

Tariefsoort

De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg.

 

Max-max tarieven

De maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

 

Onderlinge dienstverlening

De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties intake, behandelfase per kwartaal en onderhoudsfase per kwartaal, met inachtneming van de geldende maximumtarieven, via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan een andere zorgaanbieder.

 

Intrekken en vervallen voorafgaande prestatie- en tariefbeschikkingen

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie-en tariefbeschikking wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie, met kenmerk TB/REG-22604-01, ingetrokken.

De Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2021, met kenmerk TB/REG-21624-01 die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2021, is op de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie, met kenmerk TB/REG-21624-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die prestatie- en tariefbeschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

 

Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze prestatie- en tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van deze tariefbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie.

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt een persoon die:

  • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

  • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

  • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijkgesteld met een Zvw-, respectievelijk Wlz-verzekerde.

Naar boven