Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie FGN B.V. – Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie B.V. – Fysiotherapiepraktijk Vathorst B.V.
Ondertekeningsdatum:19-05-2020Publicatiedatum:23-04-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 20 april 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Harbour Capital Partners B.V. is via FGN B.V. (hierna: FGN) actief op het gebied van fysiotherapie in de regio’s . FGN Midden-Nederland B.V. (hierna: FGN Midden-Nederland) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. FGN houdt 100% van de aandelen in FGN Midden-Nederland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het FGN concern).

 

3. Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie Holding B.V. (hierna: Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie Holding) is via haar dochterondernemingen Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie B.V. (hierna: Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie) en Fysiotherapiepraktijk Vathorst B.V. (hierna: Fysiotherapiepraktijk Vathorst) actief op het gebied van fysiotherapie in Amersfoort en Hooglanderveen.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie en Fysiotherapiepraktijk Vathorst door FGN Midden-Nederland. Tevens verkrijgt Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie Holding […]% van de aandelen in FGN Midden-Nederland. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 20 april 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn FGN, Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie en Fysiotherapiepraktijk Vathorst.

 

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat FGN uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie en Fysiotherapiepraktijk Vathorst.

 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

12. Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie en Fysiotherapiepraktijk Vathorst doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Fysiotherapiepraktijk Boerendonk/Werrie en Fysiotherapiepraktijk Vathorst door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten
 

13. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, negende lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van paramedische zorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 

14. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van paramedische zorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het FGN concern door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel

 

15. Het FGN concern is overeenkomstig de WOR niet gehouden een ondernemingsraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van het personeel van het FGN concern door de NZa niet beoordeeld.
 

C. Cruciale zorg

 

16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 19 mei 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven