Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking - Whole Genome Sequencing, diagnose en behandeladvies bij Primaire Tumor Onbekend (PTO) - TB-REG 21658-01
Vaststellingsdatum:15-04-2021Geldigheid:24-04-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

 • de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg;
 • de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de invoering van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg,

                       

alsmede de beleidsregel(s):

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a;

 

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg kenmerk NR/REG-2103a;

 

besloten:

dat rechtsgeldig;

 

door instellingen1:

 • die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, en
 • die beschikken over een Molecular Tumor Board (MTB);

 

aan:

 • ziektekostenverzekeraars en
 • (niet-)verzekerden2

rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening mag worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

 

Za-code

Omschrijving

198503

Facultatieve prestatie - Whole Genome Sequencing, diagnose en behandeladvies bij Primaire Tumor Onbekend (PTO)

 

Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

198503: Facultatieve prestatie - Whole Genome Sequencing (WGS), diagnose en behandeladvies bij Primaire Tumor Onbekend (PTO). Deze prestatie bestaat uit twee stappen:

 1. de Whole genome sequencing waarbij met één test: (a) genomische profielen in beeld worden gebracht die de primaire origine van een tumor kunnen aanwijzen en (b) inzicht wordt verkregen in de aanwezigheid van mogelijke ‘’targets’’ voor medicamenteuze behandeling.
 2. De resultaten van WGS-uitkomsten worden geïnterpreteerd en besproken door de Molecular Tumor Board (MTB) van het ziekenhuis/expertisecentrum met - indien mogelijk - een diagnose van de origine van de tumor en een advies voor behandeling.

 

De zorgprestatie begint op het moment dat de hoofdbehandelaar in het verwijzende ziekenhuis zonder MTB, of in het ziekenhuis met MTB (het expertisecentrum), geen diagnose kan stellen voor een oncologiepatiënt met uitzaaiingen, omdat de oorsprong van de tumor niet is vastgesteld. Er is dus sprake is van PTO (primaire tumor onbekend). Het doel van de zorg is om op een tijdige manier wel de oorsprong van de tumor te achterhalen en/of targets voor behandeling te vinden. De patiënt c.q. verwijzend behandelaar krijgt dan een behandeladvies van de Molecular Tumor Board (MTB), een multidisciplinair team van experts op het gebied van PTO.

 

Wanneer uit de diagnostiek en het advies meer aanknopingspunten voor de tumorsoort en/of behandeling blijken, wordt de patiënt behandeld in het ziekenhuis met MTB (het expertisecentrum) of in het verwijzende ziekenhuis zonder MTB, wanneer daar adequate behandeling mogelijk is. Deze behandeling maakt geen deel uit van de prestatie.

 

Tariefsoort

 

Voor de hierboven genoemde prestatie (za-code 198503) geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg. Het betreft een prestatie in de vorm van een overig zorgproduct (ozp), in de hoofdcategorie ‘Overige verrichtingen’.

 

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen
 

 1. De facultatieve prestatie met ZA-code 198503 mag slechts in rekening worden gebracht, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en een ziekenhuis met MTB (expertisecentrum) ten grondslag ligt.
 2. Declaratie van de facultatieve prestatie met ZA-code 198503 geschiedt separaat van de declaratie waarmee de behandeling op basis van het behandeladvies van het ziekenhuis met MTB (het expertisecentrum) in rekening wordt gebracht.

Inwerkingtreding
 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst.

 

 

Bezwaar
 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

              t.a.v. unit Juridische Zaken

              Postbus 3017

              3502 GA  UTRECHT

              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.


Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

J. J. Kram
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

De Molecular Tumor Board (MTB) is een multidisciplinair team dat bestaat uit experts met ten minste de volgende disciplines:

• medische oncoloog met kennis van fase I onderzoek;

• (moleculair) patholoog;

• klinisch moleculair bioloog in de pathologie;

• longoncoloog.

 

De diagnostiek (WGS), die onderdeel uitmaakt van deze facultatieve prestatie, wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd laboratorium. De kosten van de WGS-diagnostiek worden door het laboratorium niet afzonderlijk bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Deze kosten met betrekking tot de WGS-diagnostiek worden via onderlinge dienstverlening in rekening gebracht bij het ziekenhuis (= het expertisecentrum met  MTB) dat het behandeladvies afgeeft. Hiervoor kunnen partijen gebruik maken van de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’, een overig zorgproduct (ozp) met een vrij tarief. Deze laboratoriumkosten worden uiteindelijk vergoed vanuit de opbrengsten van de facultatieve prestatie, die het integrale traject (beide stappen van de prestatie) omvat. En die door het ziekenhuis (het expertisecentrum met MTB) in rekening wordt gebracht bij de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt.

 

Wanneer uit de diagnostiek meer aanknopingspunten voor de tumorsoort en/of behandeling blijken, wordt de patiënt behandeld in het ziekenhuis met MTB (het expertisecentrum), of in het verwijzende ziekenhuis zonder MTB, wanneer daar adequate behandeling mogelijk is. Deze behandeling maakt geen deel uit van de facultatieve prestatie.

 

Declaratie van deze facultatieve prestatie is voorbehouden aan (academische) ziekenhuizen met een MTB, die over deze prestatie een schriftelijke overeenkomst (contract) met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt hebben gesloten.

 

Met deze beschikking is declaratie van de beschreven prestatie, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, mogelijk. De betreffende zorgactiviteitencode (195803) zal met ingang van 1 januari 2022 opgenomen zijn in het releasepakket voor de medisch-specialistische zorg voor dat kalenderjaar. Wanneer op termijn de bekostigingssystematiek voor moleculaire diagnostiek zou wijzigen, waardoor de noodzaak voor een aparte prestatie, c.q. de nu vastgestelde facultatieve prestatie, zou vervallen, wordt de zorgactiviteitencode van deze facultatieve prestatie beëindigd.

Naar boven