Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Preventie is ook onze zorg - Leefstijlopleidingen ggz - 7

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Preventie is ook onze zorg

In een reeks informatiekaarten legt de NZa via praktijkvoorbeelden uit welke regels ruimte bieden voor preventie-initiatieven in de zorg. U leest nu de 7e informatiekaart.

Voorbeeld van preventie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Het belang van leefstijl

Leefstijl beïnvloedt de gezondheid van mensen. Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20% van de ziektelast. Om goede, persoonsgerichte zorg te leveren is het van belang om leefstijl een plek te geven in opleidingen.1 Het huidige zorgstelsel richt zich op ziekte en zorg. Door (maatwerk)opleidingen voor leefstijl aan te bieden wordt een stap gemaakt richting gezondheid en gedrag. In deze informatiekaart laten we een voorbeeld zien van een leefstijlinitiatief in de ggz.

Leefstijlopleiding in de ggz

Mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid leven tot 20 jaar minder lang dan gemiddeld.2 Onder andere door leefstijlfactoren zoals beweging, voeding, roken en slaap. Hierdoor ontstond het idee voor een maatwerkopleiding Leefstijl in de ggz, aangeboden door UMC Utrecht, Lister, GGz Centraal en Altrecht in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede. De partners willen aandacht voor een gezonde leefstijl binnen de ggz, om het psychisch herstel bij cliënten te bevorderen. Tijdens deze nieuwe opleiding leren behandelaren en begeleiders over:

  • het leefstijlpatroon van cliënten;

  • de achtergrond hiervan en

  • hoe het patroon doorbroken kan worden.

In mei 2021 start de eerste groep deelnemers. Met de start van de opleiding kijken behandelaren, begeleiders en de opleiders naar manieren om de opgedane kennis van de opleiding te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

©SSK

Wanneer is preventie ook zorg?

Zowel geïndiceerde- als zorggerelateerde preventie zijn vormen van zorg. Geïndiceerde preventie kan mensen met een hoog risico op ziekte helpen om niet ziek te worden. Zorggerelateerde preventie kan mensen die al ziek zijn helpen om (verdere) complicaties te voorkomen. De inzet van leefstijlgeneeskunde als integraal onderdeel van behandeling in de ggz is een vorm van zorggerelateerde preventie.

Bekostiging van leefstijl in de Zorgverzekeringswet

Binnen de huidige dbc-bekostigingssystematiek is ruimte voor preventie. Er geldt hier dus geen aparte bekostiging voor. De NZa stelt in de ggz maximumtarieven vast waarbinnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen onderhandelen over de bekostiging van bijvoorbeeld preventie initiatieven.

Hoewel de huidige bekostigingssystematiek ruimte biedt voor preventie, is er ruimte in de bekostiging om de maximumtarieven met maximaal 10% te verhogen. Hiervoor is een schriftelijke overeenkomst nodig tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Dit noemen we de max-maxtarieven.

Per 2022 gaat de gespecialiseerde ggz over op een nieuwe bekostiging, het zorgprestatiemodel. Ook hierin is ruimte voor preventie. Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel, zie www.zorgprestatiemodel.nl.

Wat kan de NZa bieden?

We werken samen met het veld aan goede en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. We zetten ons in om bekostigingssystemen en regels zo te maken dat we dit met elkaar waar kunnen maken. Waar nodig passen we onze systemen of regels aan bijvoorbeeld om ruimte voor preventie te bieden. Zo borgen we de invoering van waardevolle nieuwe werkwijzen. Dit doen we met input van zorgprofessionals en zorgverzekeraars. We nodigen u daarom graag uit om uw ervaringen met preventie met ons te delen.

Naar boven